Hotărârea nr. 389/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, zona Constanta Sud, careul C2, lot 29, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Bucur Silviu Laurentiu si Oana Cristiana

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

zona Constanta Sud, careul C2, lot 29, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate Bucur Silviu Laurenţiu şi Oana Cristiana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, cu garaj la parter, zona Constanta Sud, careul C2, lot 29, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 11257, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 33348 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 52639/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Bucur Silviu Laurenţiu şi Oana Cristiana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 568/2006 autentificat de notar public Corina Boldeanu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. BUCUR SILVIU LAURENŢIU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 27 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.389/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 86221 / 18.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Bucur Oana Cristiana privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, zona Constanta Sud, careul C2, lot 29, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Bucur Silviu Laurenţiu şi Oana Cristiana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 11257, este proprietate Bucur Silviu Laurenţiu şi Oana Cristiana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 568/2006 autentificat de notar public Corina Boldeanu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la al. Veteranilor cu o deschidere de 35,38 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă cu garaj la parter.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 3 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 20,33 %                    C.U.T. propus = 0,40

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 203/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 65/6607/2007                                           - Aviz Mediu nr. 1676 RP/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7020499/2007      

- PETROTRANS nr. 947/2007                      

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, zona Constanta Sud, careul C2, lot 29, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Bucur Silviu Laurenţiu şi Oana Cristiana.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

Marea


Neagra
-2---T

L-<' J , •• 4

7.29


34.65


6.92


96.87


LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT


Bazin portuaBENEFICIAR: C N - A P M Constanta


PROIECTATDIVIZIA HIDRO Colectiv HIDRO 1


Arh S TEODORESCUffi


AME

DIG IN > STATK


Scara

1:250


Data

04 200