Hotărârea nr. 388/2007

Hotarare privind aprobarea PlanuluiUrbanistic de Detaliu AMENAJARE CHEU CONTROL DIGURI pe DIGUL de NORD, in VEDEREA ACOSTARII si STATIONARII NAVELOR TEHNICE, incinta Port Constanta Nord, teren in suprafata de 1470 mp, domeniu public de interes national, aflat in administrarea CN APMC

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea PlanuluiUrbanistic de Detaliu

AMENAJARE CHEU CONTROL DIGURI pe DIGUL de NORD,

în VEDEREA ACOSTĂRII şi STAŢIONĂRII NAVELOR TEHNICE,

incintă Port Constanţa Nord, teren în suprafaţă de 1470 mp,

domeniu public de interes naţional, aflat în administrarea CN APMC

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJARE CHEU CONTROL DIGURI pe DIGUL de NORD, în VEDEREA ACOSTĂRII şi STAŢIONĂRII NAVELOR TEHNICE, incintă Port Constanţa Nord, teren în suprafaţă de 1470 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul aparţine domeniului public de interes naţional, aflat în administrarea CN APMC conform HG nr. 517/1998, modificată şi completată de HG nr. 464/2003.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, CN APMC, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.388/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 81479 / 19.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de CN APMC privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu AMENAJARE CHEU CONTROL DIGURI pe DIGUL de NORD, în VEDEREA ACOSTĂRII şi STAŢIONĂRII NAVELOR TEHNICE, incintă Port Constanţa Nord, teren în suprafaţă de 1470 mp, domeniu public de interes naţional, aflat în administrarea CN APMC.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul aparţine domeniului public de interes naţional, aflat în administrarea CN APMC conform HG nr. 517/1998, modificată şi completată de HG nr. 464/2003.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor portuare conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1470 mp, se află în municipiul Constanţa, incintă Port Constanţa Nord.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune executarea de lucrări de amenajare a cheului pe digul de nord, în vederea acostării şi staţionării navelor tehnice.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

P.O.T. existent = 19,80 %                   C.U.T. existent = 0,198

P.O.T. propus = 82,40 %                    C.U.T. propus = 0,824

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Certificat urbanism nr. 1079/2007

                                   

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  30609/2007

- Aviz Sanitar nr.36 /2007

- Aviz Mediu nr. 2333/2007

- Aviz Stat Major General nr. D/7351/2006

- Aviz CTE CN APMC nr. 4/2007

- Decizie CNZC nr. 1678/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJARE CHEU CONTROL DIGURI pe DIGUL de NORD, în VEDEREA ACOSTĂRII şi STAŢIONĂRII NAVELOR TEHNICE, incintă Port Constanţa Nord, teren în suprafaţă de 1470 mp, domeniu public de interes naţional, aflat în administrarea CN APMC.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

Marea


Neagra
-2---T

L-<' J , •• 4

7.29


34.65


6.92


96.87


LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT


Bazin portuaBENEFICIAR: C N - A P M Constanta


PROIECTATDIVIZIA HIDRO Colectiv HIDRO 1


Arh S TEODORESCUffi


AME

DIG IN > STATK


Scara

1:250


Data

04 200