Hotărârea nr. 387/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Mr. Gh. Murea, nr. 22, teren in suprafata de 59,5 mp, proprietate Neagoie Eugenia

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi  MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Mr. Gh. Murea, nr. 22, teren în suprafaţă de 59,5 mp,

proprietate Neagoie Eugenia

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi  MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Mr. Gh. Murea, nr. 22, teren în suprafaţă de 59,5 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19349, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 108827 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 27468/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Neagoie Eugenia conform Sentinţei Civile nr. 2936/2005 pronunţată de Judecatoria Constanţa în Dosarul Civil nr. 8938/2004.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. NEAGOIE EUGENIA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.387/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 72850 / 18.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Neagoie Eugenia privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi  MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Mr. Gh. Murea, nr. 22, teren în suprafaţă de 59,5 mp, proprietate Neagoie Eugenia.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19349, este proprietate Neagoie Eugenia conform  Sentinţei Civile nr. 2936/2005 pronunţată de Judecatoria Constanţa în Dosarul Civil nr. 8938/2004.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine, edificată cu AC nr. 842/1994.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 59,50 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Mr. Ghe. Murea cu o deschidere de 5,95 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi mansardarea locuinţei existente parter pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 72,64 %                   C.U.T. existent = 0,73

P.O.T. propus = 76,80 %                    C.U.T. propus = 1,54

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2109/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 9695 RP/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 351/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi  MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Mr. Gh. Murea, nr. 22, teren în suprafaţă de 59,5 mp, proprietate Neagoie Eugenia.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 placa_£_.....-I

vWIMinAlfflîiqilOfcJ


V’LTKnVY


------

'    3.77AIRIKqitOI

•IN IOMÂN1A


2067


Ofrta tortt ANGHELIU(SzSTO -ZAPx^Pil-E. - \teC4K H - ,-4 A-4.^091 .


e5YB. MA\O3. <34    .

C^ABD WiCABCXAV

CON<£AVJJ>c_-vi'S ^XVSpVGtoTA v^Ap>T^F5


2v>viOkzx2vxva, .

OOH&T^UCTLI X/ECVIOTS-5V =    50,5c?^.p


5? T> "EX - A2>, '2-'2.\Jr\p. POT = -72tG^/

<^O T. £X = 0/72/

..Jc„,<& ’VN

78&fc


‘OÎWW = ^\,4omp P.O7V. VB ^G£0°/o C.U.T. w. = ^,54


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA


Cond. Arh. GINA ANGHELIU

T N A 2087/AUT. NR. 044/2003/ TEL. 0723.5S6 273


Beneficiar ITU EUGENIA


str Mațof^ri lylurea nr.22.


anth-


PR.NR.


17/06


EXTINDERE SI MANSAțtDARE FAZA Jî. 1001 LOCUINȚA -PARTER W.D. pUT).


Scara


Dala

r\r IA-?


PL.NP.


PLAN DE SITUAT IE-EXIST A6«