Hotărârea nr. 386/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Amenajari de protectie DANA 19 si DANA 53 – panouri plasa , poarta de acces si cabine paza Incinta Port Constanta, teren in suprafata de 7592 mp, apartinand domeniului statului, aflat în administrarea CN APMC

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

 Amenajări de protecţie DANA 19 si DANA 53 – panouri plasă , poartă de acces şi cabine pază Incinta Port Constanţa,

 teren în suprafaţă de 7592 mp, aparţinând domeniului statului, aflat în administrarea CN APMC

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Amenajări de protecţie DANA 19 si DANA 53 – panouri plasă , poartă de acces şi cabine pază Incinta Port Constanţa, teren în suprafaţă de 7592 mp, aparţinând domeniului statului, aflat în administrarea CN APMC, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Terenul aparţine domeniului public de interes naţional, aflat în administrarea CN APMC conform HG nr. 517/1998, modificata şi completată de HG nr. 464/2003, inchitriat  către SC FRIAL SA în baza contractului de închirire nr. 66/2004, anexa I.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC FRIAL SA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.386/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.78738/11.07.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de S.C. Frial S.A.  privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu Amenajări de protecţie DANA 19 si DANA 53 – panouri plasă , poartă de acces şi cabine pază Incinta Port Constanţa,  teren în suprafaţă de 7592 mp, aparţinand domeniului statului, aflat în administrarea CN APMC.

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul aparţine domeniului public de interes naţional, aflat în administrarea CN APMC conform HG nr. 517/1998, modificata şi completată de HG nr. 464/2003, inchitriat  către SC FRIAL SA în baza contractului de închirire nr. 66/2004, anexa I.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRA5b, conform PUG, corespunzătoare subzonei portului vechi, cuprinzand şi activităţi de interes urban.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 7592  mp, se află în municipiul Constanţa, Incinta Port Constanţa - Dana 19 şi Dana 53. Terenul are acces carosabil .

Propunerea - Pe acest amplasament se propune îngrădirea zonelor de operare portuară ale danelor 19 şi 53, precum şi realizrea unor cabine cu regim de înălţime parter ,pentru protejarea de intemperii a personalului angajat în asigurarea pazei acestor zone.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = Parter.

Dana 19    P.O.T. propus = 1,53 %                 C.U.T. propus = 0,015

Dana 53    P.O.T. propus = 1,24 %               C.U.T. propus =0,012

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:1000                                                 - Memoriu general

- Regimul de proprietate sc.1:1000                                        - Certificat urbanism nr. 416/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:1000                        

- Secţiuni prin teren sc. 1: 200

 

                                                Alte avize

                                                - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30537 /2007

                                                - Aviz Sanitar nr.32 /2007

                                                - Aviz Mediu nr. 2267 RP/2007

                                                - Aviz C.N. A.P.M. SA C-ta  nr.143/2006                                         

                                   - Aviz Ministerul Apărării D/2184/2007

                                    - Aviz Comitetul Naţional al Zonei Costiere 876/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu Amenajări de protecţie DANA 19 si DANA 53 – panouri plasă , poartă de acces şi cabine pază Incinta Port Constanţa, teren în suprafaţă de 7592 mp, aparţinând domeniului statului, aflat în administrarea CN APMC.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Antuanela DANCU                                                                                                                     

                

 


PUD AMENAJARI PROTECȚIE D A N A 19 SI DANA 53

INCINTA PORT CONSTANTA

2.1 REGLEMENTARI


LEGENDA


« • • • LIMITA ZONEI STUDIATE ■■ CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE tZSZJ CONTUR INDICATIV AL CONSTRUCȚIEI PROPUSE iTZ DRUM ASFALT / PAVAJ PIATRA CUBICA "j PLATFORMA BETON

(-Ty1- împrejmuire propusa + poarta

-1 ÎMPREJMUIRE PROPUSA + POARTA GLISANTA

a ACCES CHEU PROPUS

' J    SECȚIUNE PRIN TEREN


THul oiarsei


S-DUL TOMIS. NR ,43A. CAM 002. CONSTANTA telefon/fax 0241/522210

nr înregistrare ORC J 13/4514/19^2. CUI RO 356rS75

SEF PROIECT

Arh S VATAÂ'ANIUC

J

r~~

PROIECTAT

Arti SVATAMANRJC

DESENAT

Arh S VATA’.IANW

1

U—*

Scara 1 1000

05 2007


REGLEMENTARI


Fa

Pi

Pian*

/,