Hotărârea nr. 385/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Realizare instalatie incarcare- descarcare ingrasamintelichide din vagoane cisterna si instalatie de racordare a rampei de descarcare vagoane cisterna cu produs UAN 32 la rezervoarele de stocare R64,R65,R66, Incinta Port Constanta , zona Poarta 4-5, teren in suprafata de 7232 mp, apartinand domeniului statului, aflat in administrarea CN APMC

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Realizare instalaţie încărcare- descarcare îngrăşămintelichide din vagoane cisternă şi instalaţie de racordare a rampei de descărcare vagoane cisternă cu produs UAN 32 la rezervoarele de stocare R64,R65,R66, Incintă Port Constanţa , zona Poarta 4-5,

 teren în suprafaţă de 7232 mp, aparţinand domeniului statului, aflat în administrarea CN APMC.

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Realizare instalaţie încărcare- descarcare îngrăşămintelichide din vagoane cisternă şi instalaţie de racordare a rampei de descărcare vagoane cisternă cu produs UAN 32 la rezervoarele de stocare R64,R65,R66, Incintă Port Constanţa , zona Poarta 4-5, teren în suprafaţă de 7232 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Terenul aparţine domeniului public de interes naţional, aflat în administrarea CN APMC conform HG nr. 517/1998, modificata şi completată de HG nr. 464/2003, inchitriat  către SC FRIAL SA în baza contractului de închirire nr. 66/2004, anexa I.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, S.C. Frial S.A, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.385/27.07.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 78734/11.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de S.C. Frial S.A privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – Realizare instalaţie încărcare- descarcare îngrăşămintelichide din vagoane cisternă şi instalaţie de racordare a rampei de descărcare vagoane cisternă cu produs UAN 32 la rezervoarele de stocare R64,R65,R66, Incintă Port Constanţa , zona Poarta 4-5, teren în suprafaţă de 7232 mp, aparţinand domeniului statului, aflat în administrarea CN APMC.

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul aparţine domeniului public de interes naţional, aflat în administrarea CN APMC conform HG nr. 517/1998, modificata şi completată de HG nr. 464/2003, inchitriat  către SC FRIAL SA în baza contractului de închirire nr. 66/2004, anexa I.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRA5b, conform PUG, corespunzătoare subzonei portului vechi, cuprinzand şi activităţi de interes urban conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 7232  mp, se află în municipiul Constanţa Incinta Port Constanţa, zona Poarta 4-5. Terenul are acces carosabil efectuat prin artera de legătură dintre poarta 4 si 5.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei instalaţii de descărcare a îngrăşămintelor lichide de tip UAN 32 din vagoane cisternă, realizarea unei staţii de pompare a produselor spre rezervoarele de stocare precum şi realizarea reţelei de alimentare a rezervoarelor. Construcţia propusă va avea regim de înălţime parter.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = Parter.

P.O.T. propus =1,26 %                       C.U.T. propus = 0,0126

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                           - Memoriu general

- Regimul de proprietate sc.1:500                  - Certificat urbanism nr. 124/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Analiza geotehnică                                       Avize

- Secţiune prin teren                                        - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30510/2007

-Reglementări edilitare sc.1:500                     - Aviz Sanitar nr.25 /2007

                                                                        - Aviz Mediu nr. 809 RP/2007

                                                                        - Aviz C.N. A.P.M. SA C-ta  nr.115/2006

                                                                        - Aviz Ministerul Apărării D/1607/2007

                                                                        - Aviz Comitetul Naţional al Zonei Costiere 873/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu Realizare instalaţie încărcare- descarcare îngrăşămintelichide din vagoane cisternă şi instalaţie de racordare a rampei de descărcare vagoane cisternă cu produs UAN 32 la rezervoarele de stocare R64,R65,R66, Incintă Port Constanţa , zona Poarta 4-5, teren în suprafaţă de 7232 mp, aparţinand domeniului statului, aflat în administrarea CN APMC.

 

                 ARHITECT ŞEF,

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Antuanela DANCU                                                                                                                     

                

 


WWWWi'T"' îFf'1OTJT'

' 'MB .1 JtlMll


PUD INSTALAȚIE INCARi ÎNGRĂȘĂMINTE lichide din \ SI INSTALAȚIE DE RACOR DESCĂRCARE VAGOANE CISTERNi LA REZERVOARELE DE STOCA POARTA 4 - 5 INCINTA PORT

2.1 REGLEMENTARI


CALE FERATA SI TERASAMENT

SECȚIUNE PRIN TEREN


S.C. CARIATIDE S.R.L.


B-DUL TOMIS, NR 143A CAM 802, CONSTANTA telefon / fax 0241 / 522210

nr. înregistrare O R C J 13/4514/ 1932, C U I RO 3589975

I SEF PROIECT

Arh S.VATAMANIUC

4

I PROIECTAT

Arh SVATAMANIUC

1

| DESENAT

Arh S. VATAMAN1UC

1

Scara 1 500

Data

05 2007


Benefioar Denumire f

iNGRASAI CI STEP M POARTA


Titlul plana