Hotărârea nr. 384/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE si BIROURI D+P+M+5-6E, bd. Mamaia nr. 181 bis, teren in suprafata de 320 mp, proprietate SC BEMOSA COM SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE şi BIROURI D+P+M+5-6E,

bd. Mamaia nr. 181 bis, teren în suprafaţă de 320 mp,

proprietate SC BEMOSA COM SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE şi BIROURI D+P+M+5-6E, cu asigurarea a 18 locuri de parcare la D+P, bd. Mamaia nr. 181 bis, teren în suprafaţă de 320 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16033, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53679 aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară nr. 52421/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC BEMOSA COM SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2452/2006 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC BEMOSA COM SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.384/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 80661 / 17.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC BEMOSA COM SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE şi BIROURI D+P+M+5-6E, bd. Mamaia nr. 181 bis, teren în suprafaţă de 320 mp, proprietate SC BEMOSA COM SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 16033, este proprietate SC BEMOSA COM SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2452/2006 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil care se va desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 320 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Mamaia cu o deschidere de 15,19 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+M+5-6E cu destinaţia de birouri şi locuinţe – 12 apartamente. Proiectul propune amenajarea demisolului şi parterului ca parcare cu un număr total de 18 locuri – 12 pentru locuinţe şi 6 pentru birouri.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+M+5-6E.

P.O.T. propus = 98,90 %                    C.U.T. propus = 8,40

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                             Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1404/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu însorire

- Reglementări edilitare sc.1:500                   

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade - studiu volumetric

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  30595/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 6787/2007

- Aviz Mediu nr. 2506/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1757/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE şi BIROURI D+P+M+5-6E, bd. Mamaia nr. 181 bis, teren în suprafaţă de 320 mp, proprietate SC BEMOSA COM SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                  

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                 

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 


IMITA AMPLASAMENT STUDIAT

388,00MP


SUPRAFAȚA CONSTRUIT 351,00MP

SUPRAFAȚA CONSTRUIT DESFASURATA    3112,50MP

90,50 % 8,10


Denumire proiect PUD—IMOBIL D+P+M+6 LOCUINȚE COLECTIVE

.ocalitatea CONSTANTA,B-dul MAMAIA Nr. 181 bis 3eneficiar SC BEMOSA COM SRL Denumire planșa

PLAN DE SITUAȚIE - PROPUNERE

arh. COSTEL SCHIOPULEf7 ,_Data 05—2007 Faza PUD planșa nrA1 1