Hotărârea nr. 383/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1-2E – BIROU si LOCUINTA de SERVICIU, str. Pescarilor nr. 35B, teren in suprafata de 800 mp, proprietate SC AURORA MAMAIA SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1-2E – BIROU şi LOCUINŢĂ de SERVICIU,

str. Pescarilor nr. 35B, teren în suprafaţă de 800 mp,

proprietate SC AURORA MAMAIA SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1-2E – BIROU şi LOCUINŢĂ de SERVICIU, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Pescarilor nr. 35B, teren în suprafaţă de 800 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul ENEL ELECTRICA nr.  6023789/2006 şi avizul de Gospodărirea Apelor nr. 19/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 10527/1, este proprietate SC AURORA MAMAIA SRL conform contratului de vânzare – cumpărare nr. 1783/2006 autentificat de notar public Delia Crişan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC AURORA MAMAIA SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.383/27.07.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 61768 / 23.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC AURORA MAMAIA SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1-2E – BIROU şi LOCUINŢĂ de SERVICIU, str. Pescarilor nr. 35B, teren în suprafaţă de 800 mp, proprietate SC AURORA MAMAIA SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 10527/1, este proprietate SC AURORA MAMAIA SRL conform contratului de vânzare – cumpărare nr. 1783/2006 autentificat de notar public Delia Crişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 800 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Pescarilor cu o deschidere de 27,77 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+1-2E cu destinaţia de birou şi locuinţă de serviciu. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de minim 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+1-2E.

P.O.T. propus = 39,76 %                    C.U.T. propus = 1,04

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4805/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 4/46047/2007                                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  /2007

- ENEL ELECTRICA nr.  6023789/2006                  - Aviz Sanitar nr.2- 2930/2007

- RADET nr. 10079 /2007                                          - Aviz Mediu nr. 652 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr.78/2007                           - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1575/2007

- CONGAZ nr. 16856/2007                                        - Aviz Stat Major nr. D/2238/2007

                                                                                    - Aviz Gospodărirea Apelor nr. 19/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1-2E – BIROU şi LOCUINŢĂ de SERVICIU, str. Pescarilor nr. 35B, teren în suprafaţă de 800 mp, proprietate SC AURORA MAMAIA SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT       

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E+2E PARȚIAL - PLAN URBANISTIC DE DETALIU - REGLEMENTARI
S CONSTRUITA PROPUSA S DESFASURATA PROPUSA


Sconstruit = 201.56MP.P.O.T. PROPUS: 39.76% Sdesfasurat = 841 MP.    C.U.T. PROPUS: 1,04


I TEHNIC ART


CONSTANTA STR TRAIAN, NR 64, SC C, APT 74, PARTER


TITLU: CLĂDIRE BIROURI OP+1E+2E PARȚIAL

LOCALIZARE: CONSTANTA Strada Pescarilor nr 35B. zona Faleza Nord,lot 1 CLIENT: SC AURORA MAMAIA SRL


PROIECTAT: ARH. PAUL ENACHE SEF PROIECT: ARH GH^plOMER ALTAN


scara 1 500


7 05 2007


PLAN REGLEMENTARI


fazapr/"ro

PUD'

A1