Hotărârea nr. 382/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL 7S+P+35E – SPATII COMERCIALE si APARTAMENTE, str. Traian, zona Poarta 2, teren in suprafata de 3021,76 mp, proprietate Serban Alexandru Octavian si Rodica Mariana

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL 7S+P+35E – SPAŢII COMERCIALE şi APARTAMENTE,

str. Traian, zona Poarta 2, teren în suprafaţă de 3021,76 mp,

proprietate Şerban Alexandru Octavian şi Rodica Mariana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL 7S+P+35E – SPAŢII COMERCIALE şi APARTAMENTE, cu asigurarea a 510 locuri de parcare, str. Traian, zona Poarta 2, teren în suprafaţă de 3021,76 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul RAJA nr. 75/2970/2007, al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu nr. 532/Z/2007 şi al ROMTELECOM nr. 100/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 10730, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 30880 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4072/2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Şerban Alexandru Octavian şi Rodica Mariana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4713/2002 notar Ifrim Valerică.

 

Art. 2 – Începând cu data aprobării prezentei se revocă HCLM nr. 247/1996 privind aprobare PUD – Monumentul Marinarilor Români.

 

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ŞERBAN ALEXANDRU OCTAVIAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR382/27.07.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 27483 / 01.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Şerban Alexandru Octavian privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL 7S+P+35E – SPAŢII COMERCIALE şi APARTAMENTE, zona Poarta 2, teren în suprafaţă de 3021,76 mp, proprietate Şerban Alexandru Octavian şi Rodica Mariana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 10730, este proprietate Şerban Alexandru Octavian şi Rodica Mariana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4713/2002 notar Ifrim Valerică.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 3021,76 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Poarta 2 Port Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Traian cu o deschidere de cca 40 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime 7S+P+35E cu destinaţia de spaţii comerciale şi locuinţe – 305 apartamente. Proiectul propune asigurarea a 510 locuri de parcare amenajate în sistem Klaus la demisolul şi cele 2 subsoluri ale clădirii.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 3 m de la străzile adiacente terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = 7S+P+35E

P.O.T. propus = 73,66 %                    C.U.T. propus = 19.00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1254/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Plan parcări

- Desfăşurări de front stradal

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL 7S+P+35E – SPAŢII COMERCIALE şi APARTAMENTE, str. Traian, zona Poarta 2, teren în suprafaţă de 3021,76 mp, proprietate Şerban Alexandru Octavian şi Rodica Mariana.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT