Hotărârea nr. 381/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER SI AMENAJARE SPATIU COMERCIAL str. Izvor nr. 150, teren in suprafata de 180,00 mp proprietate Mitrica Cornelia

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER

SI AMENAJARE SPATIU COMERCIAL

str. Izvor nr. 150, teren în suprafaţă de 180,00 mp

proprietate Mitrica Cornelia

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 -  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER SI AMENAJARE SPATIU COMERCIAL , str. Izvor nr. 150, teren în suprafaţă de 180,00 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Terenul este proprietate Mitrica Cornelia conform contractului de donatie nr. 1351 din 03.11.2001 autentificat de notar public Catalina Vonica.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, D-nei Mitrica Cornelia, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.381/27.07.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 46689 / 10.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Mitrica Cornelia privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER SI AMENAJARE SPATIU COMERCIAL , str. Izvor nr. 150, teren în suprafaţă de 180,00 mp, proprietate Mitrica Cornelia.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul este proprietate Mitrica Cornelia conform contractului de donatie nr. 1351 din 03.11.2001 autentificat de notar public Catalina Vonica.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren exista in prezent o locuinta unfiamiliala -parter

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 180,00 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Bogdan Vasile cu strada Izor cu o deschidere de 18,05 / 10,00m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune modernizarea constructiei existente prin extindere si supraetajare partiala, precum si reamenajarea parterului. La parter se vor amenja un spatiu comercial si zona de zi a locuintei unifamiliale iar la etaj zona de noapte ce va cuprinde 3 dormitoare, o baie si o terasa. Necesitatea de a asigura parcarea pe terenul proprietate privata , impune transformarea unei incaperi in garaj , accesul carosabil fiind prevazut din strada Vasile Bogdan. In afara garajului, se va amenaja un loc de parcare necesar spatiului comercial, cu acces tot din strada Bogdan Voda.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E

P.O.T. existent = 58,28 %                   C.U.T. existent = 0.58

P.O.T. propus = 89,63 %                    C.U.T. propus = 1,54

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Certificat urbanism nr. 4558 din 13.12.2006

-Obiective de utilitate publica sc.1:500                     

- Analiza geotehnica              

- Desfasurari front stradal- situatie existenta

- Desfasurari front stradal- situatie propusa

- Fotografii- situatie existenta

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 9745 RP din 29.01.2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER SI AMENAJARE SPATIU COMERCIAL , str. Izvor nr. 150, teren în suprafaţă de 180,00 mp, proprietate Mitrica Cornelia.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat inspector,

Arh. Luiza Elena Popa

                                                                                               

                

 


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh. Mara-EJena DRON

PROIECTAT

arh. Maria-Elena DRON

DESENAT

c. arii. Nicoiae PREDA    /

■ —--