Hotărârea nr. 380/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SPATIU COMERCIAL str. Tepes Voda colt cu str. IL Caragiale, teren in suprafata de 56,00 mp, domeniu privat al Municipiului Constanta

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SPAŢIU COMERCIAL

str. Ţepeş Vodă colţ cu str. IL Caragiale, teren în suprafaţă de 56,00 mp

 domeniu privat al Municipiului Constanta

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – SPAŢIU COMERCIAL, str. Ţepeş Vodă colţ cu str. IL Caragiale, teren în suprafaţă de 56,00 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul apartine domeniului privat al Municipiului Constanta conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 91750/2006.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Direcţiei Administratrea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Tehnic-Achiziţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.380/ 27.07.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 99328 din 06.12.2006

 

            Urmare solicitării adresate de  privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SPAŢIU COMERCIAL, str. Ţepeş Vodă colţ cu str. IL Caragiale, teren în suprafaţă de 56,00 mp, domeniu privat al Municipiului Constanta;

 

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul apartine domeniului privat al Municipiului Constanta.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 56,00 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul se afla la intersectia strazilor Tepes Voda si strada IL Caragiale.

Propunerea – Conform plansei « Reglementari edilitare « din documentatia de urbanism , se poate observa ca vechiul amplasament este strabatut de retele de alimentare cuapa ale zonei. Se propune astfel translatarea terenului si a spatiului comercial inspre latura de sud-est a proprietatii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter

P.O.T. existent = 100 %                      C.U.T. existent =1,00

P.O.T. propus =  100 %                      C.U.T. propus = 1,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3668 din 01.09.2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurare front stradal

- Simulare 3d

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                         Alte avize

- RAJA nr. 48/1319 din 07.02.2006                        - Aviz  Brigada Pompieri nr. 600679 din 14.09.2006

- SC ELECTRICA nr. 1208 din 04.05.2006           - Aviz Sanitar nr. 14518 din 20.09.2006

- ROMTELECOM nr. 224/1777 din 11.09.2006    - Aviz Mediu nr. 9120/2006      

- TERMOELECTRICA nr.                                   - Aviz Comisia de Circulatie nr. 0002292 /2006

- CONGAZ nr. 5070 din 22.09.2006                      - Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr.40/17.01.2006

- RATC nr. 129 din 17.01.2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SPAŢIU COMERCIAL, str. Ţepeş Vodă colţ cu str. IL Caragiale, teren în suprafaţă de 56,00 mp, domeniu privat al Municipiului Constanta;

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat inspector,

                                                                                    Arh. Luiza Elena Popa