Hotărârea nr. 38/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, str. Merisor nr. 6, teren in suprafata de 107,80 mp, proprietate Gherasim Eugen George si Otilia Mariana

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER,

str. Merişor nr. 6, teren în suprafaţă de 107,80 mp,

proprietate Gherasim Eugen George şi Otilia Mariana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Merişor nr. 6, teren în suprafaţă de 107,80 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, fără lucarnă, cu ferestre în planul învelitorii.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 20688, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 100588 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 57055/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Gherasim Eugen George şi Otilia Mariana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4166/1997 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. GHERASIM EUGEN GEORGE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 38/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 2964 / 11.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Gherasim Eugen George privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER, str. Merişor nr. 6, teren în suprafaţă de 107,80 mp, proprietate Gherasim Eugen George şi Otilia Mariana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20688, este proprietate Gherasim Eugen George şi Otilia Mariana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4166/1997 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 107,80 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Merişor cu o deschidere de 6,61 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajerea parţială a locuinţei parter existente cu un nivel. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 77 %                        C.U.T. existent = 0,77

P.O.T. propus = 77 %                         C.U.T. propus = 1,40

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4076/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 8536 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER, str. Merişor nr. 6, teren în suprafaţă de 107,80 mp, proprietate Gherasim Eugen George şi Otilia Mariana.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT