Hotărârea nr. 379/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE PRODUSE ALIMENTARE si BIROURI, zona Viile Noi, parcelele A 1006/3/3/1 si A 1006/3/2/1, teren in suprafata de 2000 mp, proprietate SC RIVOLI TRADE SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE PRODUSE ALIMENTARE şi BIROURI,

zona Viile Noi, parcelele A 1006/3/3/1 şi A 1006/3/2/1, teren în suprafaţă de 2000 mp,

proprietate SC RIVOLI TRADE SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.07.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE PRODUSE ALIMENTARE şi BIROURI, cu asigurarea a 10 locuri de parcare în incintă, zona Viile Noi, parcelele A 1006/3/3/1 şi A 1006/3/2/1, teren în suprafaţă de 2000 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 101157, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 103118 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 7362/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC RIVOLI TRADE SRL conform contractului de alipire nr. 790/2007 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC RIVOLI TRADE SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.379/27.07.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 76378 / 18.07.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Moga Dan, reprezentant al SC RIVOLI TRADE SRL, privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE PRODUSE ALIMENTARE şi BIROURI, zona Viile Noi, parcelele A 1006/3/3/1 şi A 1006/3/2/1, teren în suprafaţă de 2000 mp, proprietate SC RIVOLI TRADE SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 101157, este proprietate SC RIVOLI TRADE SRL conform contractului de alipire nr. 790/2007 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona funcţiunilor industriale conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 2000 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Tapimob.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter industrial cu destinaţia de hală producţie produse alimentare şi birouri. Proiectul propune amenajarea unei parcări pentru angajaţi pentru 10 locuri.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter înalt.

P.O.T. propus = 45,60 %                    C.U.T. propus = 2,09

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                             Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1350/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Faţade

 

Avize utilitati                                      Alte avize

- RAJA nr. 137/13086/S/2007                        - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30606/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7021329/2007       - Aviz Sanitar nr.2- 4950/2007

- ROMTELECOM nr. 490/2007                     - Aviz Mediu nr. 3531 RP/2007

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1701/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE PRODUSE ALIMENTARE şi BIROURI, zona Viile Noi, parcelele A 1006/3/3/1 şi A 1006/3/2/1, teren în suprafaţă de 2000 mp, proprietate SC RIVOLI TRADE SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                  

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                 

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


~l

J]

-NR. PROECT

OAIA

APRUE 2007

NR. PLANȘA

A 3