Hotărârea nr. 378/2007

Hotarare privind modificarea si completarea HCLM nr.221/29.06.2006 privind organizarea si exercitarea auditului public intern in cadrul Primariei Municipiului Constanta

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                      HOTARARE

privind modificarea si completarea HCLM nr.221/29.06.2006 privind organizarea si exercitarea auditului public intern in cadrul Primariei Municipiului Constanta

 

Consiliul Local Municipal Constanta intrunit in sedinta ordinara din data de 27.07.2007;

               Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-l Primar al Municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, Raportul nr. 90800 / 06.07.2007 al Serviciului Audit Public Intern; Avizul Comisiei nr.1- Studii,Prognoze economico-sociale,Buget,Finante si Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Constanta, Avizul Comisiei nr.3 -Servicii publice, Comert, Turism si Agrement; Avizul Comisiei nr.4-Activitati Stiintifice,Invatamant,Sanatate,Cultura,Culte Sport si Protectie sociala;Avizul Comisiei nr.5 – Administratie Publica Locala,Juridica,Apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti;

             Analizand prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern modificata si completata prin  O.G. nr.37/2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul public intern, a prevederilor O.M.F.P.nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern modificat si completat prin O.M.F.P. nr.423/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, a prevederilor  O.M.F.P.nr.252/2004  pentru aprobarea Codului de conduita etica a auditorului intern si a prevederilor O.M.F.P.nr. 1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice;

              Avand in vedere modificarile organizatorice din cadrul Serviciului Audit Public Intern in anul 2007, conform  HCLM nr. 102/07.03.2007 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Constanta,

              Luand in considerare si adresa nr. 52502 /17.05.2007 a Directiei Financiare, prin care au fost comunicate entitatile care sunt finantate de la bugetul local in anul 2007;

Avand in vedere avizarea favorabila privind  modificarea si completarea Normelor metodologice proprii specifice exercitarii activitatii de audit public intern la  Primaria Municipiului Constanta nr. 44933/31.03.2006, transmise spre avizare cu adresa nr. 60087/08.05.2006 si avizate in conformitate cu prevederile legale prin adresa nr. 68638/25.05.2006  a Directiei Generale a Finantelor Publice, Serviciul  de Audit Public Intern, modificari si completari la  Normele  metodologice privind exercitarea activitatii

 

 

 

 

de audit public intern la Primaria Municipiului Constanta,  comunicata prin Adresa nr.73896/07.06.2007 de Structura Teritoriala UCAAPI - Directia Generala a Finantelor Publice Constanta - Serviciul Audit Public Intern.

         Vazand dispozitiile  H.C.L.M. nr.221/2006 privind organizarea  şi exercitarea auditului public intern in cadrul Primăriei Municipiului Constanta

         In temeiul prevederilor art.36 alin.(9),art.115 alin.(1),  lit.b din Legea nr.215/2001 republicata.

 

HOTARASTE:

 

ART.1 – Se modifica art.1 in sensul ca, in cuprinsul articolului in loc de “la nivelul Primariei Municipiului Constanta “ se va modifica cu “ aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta”  

ART.2  Se modifica art.2 alin (1) in sensul ca se asigura auditarea pentru urmatoarele  entitati publice :

 

-R.A.T.C.Constanta

-R.A.E.D.P.P.Constanta

 R.A.E.D.P.P.Constanta - DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT -pentru cheltuieli materiale şi cheltuieli de capital,

- R.A.D.E.T. Constanta

-C.R.T.S. Constanta - pentru cheltuieli materiale - ajutoare sociale in natura,

-CONFORT URBAN S.R.L. Constanta

 

numai în ceea ce priveşte formarea şi utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public

 

si a următoarelor unităţi :

- ASOCIAŢIA ”FAIR PLAY” CONSTANŢA

- C.E.T. CONSTANŢA

-CLUBUL SPORTIV ”HANDBAL CLUB MUNICIPAL” Constanta

-S.C. TELEGONDOLA MAMAIA  S.R.L.

 

numai în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor publice alocate.

 

ART.3 –Se modifica anexa la H.C.L.M. nr.221/2006 privind organizarea  şi exercitarea auditului public intern in cadrul Primăriei Municipiului Constanta , aprobata prin art.3,respectiv modificarile si completarile nr. 69189/ 28.05.2007 la  Normele metodologice proprii specifice exercitarii activitatii de audit public intern nr. 44933 / 31.03.2006. in sensul ca subpunctul 1.1 de la punctul B  va avea urmatorul continut:

 

         1.1 Auditul public intern in cadrul Primariei Municipiului Constanta este organizat la nivel de serviciu de audit public intern,in subordinea directa a Primarului ,serviciu ce cuprinde 9 posturi din care: 1 post de conducere si 8 posturi de executie conform HCLM nr. 102/07.03.2007 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Constanta,din care un post

 

 

 

 

contractual gradul profesional 1.Posturile sunt de auditori cu studii superioare economice si sunt ocupate in prezent in numar de 8 din care :

                           -   1 post de conducere

                           -  7 posturi de executie din care un post  contractual incepand  cu data de              

                                                                                                                             10.04.2007

iar un  1 post de executie functie publica, auditor clasa I  gradul profesional  principal, treapta I de salarizare este vacant pentru care vor fi demarate procedurile in vederea organizarii concursului de recrutare organizat de catre Agentia Nationala  a Functionarilor  Publici  in conformitate cu art. 55 si art. 57 din Legea  188/1999  privind Statutul functionarilor publici republicata.

 

 

ART.4Celelalte  prevederi ale  H.C.L.M. nr. 221 / 2006 privind organizarea  şi exercitarea auditului public intern in cadrul Primăriei Municipiului Constanta si ale normelor aprobate raman neschimbate.

 

 

ART.5 – Serviciul pentru Comisiile  de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare tuturor Directiilor din cadrul Primariei Municipiului Constanta, Serviciului Audit Public Intern, care va comunica hotararea tuturor entitatilor interesate, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Insitutiei Perfectului Judetului Constanta.

 

Prezenta hotarare  fost adoptata de un numar de 24 consilieri din 27 membri.

 

 

 

 

     Presedinte sedinta                                                  Contrasemneaza

                                                                                           Secretar

                                                                                  MARCELA ENACHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANTA

Nr.378/27.07.2007

 

Romania

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

Serviciul Audit Public Intern

 

   

 

                                             RAPORT

 privind modificarea si completarea HCLM nr.221/29.06.2006

privind organizarea si exercitarea auditului public intern in cadrul

Primariei Municipiului Constanta

 

            În scopul reglementării modalităţilor de aplicare a prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern modificata si completata prin  O.G. nr.37/2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul public intern, a prevederilor O.M.F.P.nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern modificat si completat prin O.M.F.P. nr.423/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,a prevederilor  O.M.F.P.nr.252/2004 pentru aprobarea Codului de conduita etica a auditorului intern si a prevederilor O.M.F.P.nr. 1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice;

              Avand in vedere modificarile organizatorice din cadrul Serviciului Audit Public Intern in anul 2007, conform  HCLM nr. 102 / 07.03.2007 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Constanta,

              Luand in considerare si adresa nr. 52502 / 17.05.2007 a Directiei Financiare, prin care au fost comunicate entitatile care sunt finantate de la bugetul local in anul 2007;

  Avand in vedere avizarea favorabila privind  modificarea si completarea Normelor metodologice proprii specifice exercitarii activitatii de audit public intern la  Primaria Municipiului Constanta nr. 44933/31.03.2006, transmise spre avizare cu adresa nr. 60087/08.05.2006 si avizate in conformitate cu prevederile legale prin adresa nr. 68638/25.05.2006  a Directiei Generale a Finantelor Publice, Serviciul  de Audit Public Intern, modificari si completari la  Normele  metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern la Primaria Municipiului Constanta,  comunicata prin Adresa nr.73896/07.06.2007 de Structura teritoriala UCAAPI - Directia Generala a Finantelor Publice Constanta - Serviciul Audit Public Intern.

             Reglementari  care duc la modificarea  si completarea H.C.L.M. nr.221/2006 privind organizarea  şi exercitarea auditului public intern in cadrul Primăriei Municipiului Constanta dupa cum urmeaza:

 

 

 

 

 

 

 

 

            B. ORGANIZAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA va avea urmatorul cuprins:

 

    1.Organizarea auditului public intern

 

   1.1    Auditul public intern in cadrul Primariei Municipiului Constanta este organizat la nivel de serviciu de audit public intern,in subordinea directa a Primarului ,serviciu ce cuprinde 9 posturi din care: 1 post de conducere si 8 posturi de executie conform HCLM nr. 102 / 07.03.2007 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Constanta,din care un post contractual gradul profesional 1.Posturile sunt de auditori cu studii superioare economice si sunt ocupate in prezent in numar de 8 din care :

                           -  1 post de conducere

                           -  7 posturi de executie din care un post  contractual incepand  cu data de 10.04.2007

   iar un  1 post de executie functie publica, auditor clasa I  gradul profesional  principal, treapta I      

   de salarizare este vacant pentru care vor fi demarate procedurile in vederea concursului de recrutare          

   organizat de catre Agentia Nationala  a Functionarilor  Publici  in conformitate cu art. 55 si art.57    

   din  Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata.                                  

    1.2  Serviciul Audit Public Intern organizat in cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, va asigura exercitarea auditului public intern pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta, inclusiv la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila - serviciu ce functioneaza in subordinea Consiliului Local Municipal Constanta  fara personalitate juridica, precum si la nivelul urmatoarelor  entităţi publice subordonate Consiliului Local Municipal Constanta:

-          Căminul pentru Persoane Vârstnice – cu 110 posturi conform statului de funcţii

-          Centrul Social – cu 20 posturi conform statului de funcţii

-          Cantina de Ajutor Social Constantin Brătescu – cu 8 posturi conform statului de funcţii

-          Cantina de Ajutor Social Palazu Mare – cu 9 posturi conform statului de funcţii

-          Revista Tomis – cu 20 posturi conform statului de funcţii

-          Serviciul Public de Impozite Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local – cu 237 posturi conform statului de funcţii

-          Serviciul Public de Administrare Creşe în subordinea Consiliului Local – cu 94 posturi conform statului de funcţii

-          Muzeul de Arta Populara Constanta – cu  32  posturi conform statului de functii

 

     1.3  Serviciul Audit Public Intern va asigura auditarea si urmatoarelor entitati publice :

 - R.A.T.C. Constanta

 - R.A.E.D.P.P. Constanta

             - R.A.E.D.P.P. - DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT -pentru cheltuieli materiale şi  

                cheltuieli de capital

-  R.A.D.E.T. Constanta

C.R.T.S  Constanta– pentru cheltuieli materiale-ajutoare in natura,

-  CONFORT URBAN S.R.L. Constanta

 

       -Centre financiare fara personalitate juridica –pentru cheltuieli de personal si        transferuri (burse) de la:

-  Gradinita cu Program Prelungit nr. 12

-  Gradinita cu Program Prelungit nr. 42

-  Gradinita nr. 47

-  Liceul “Decebal”

-  Scoala Generala “ B.P. Hasdeu” nr. 12

-  Scoala Generala nr. 8

-  Scoala Generala nr. 37

-  Liceul “Traian”

-  Colegiul National “Mircea cel Batran”

-  Liceul Teoretic “Ovidius”

-  Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”

-  Colegiul National “Mihai Eminescu”

-  Liceul de Arte

-  Liceul Teoretic “George Calinescu”

-  Grup Scolar Industrial Constructii Masini

-  Grup Scolar de Marina “Alexandru Ioan Cuza”

-  Grup Scolar Industrie Alimentara

-  Colegiul  Tehnic Energetic

-  Colegiul  National Pedagogic “Constantin Bratescu”

-  Grup Scolar “Gheorghe Duca”

-  Colegiul Tehnic  “Tomis”

-  Colegiul Tehnic “Vasile Parvan”

-  Grup Scolar “Dimitrie Leonida”

-  Grup Scolar Industrial de Electrotehnica si Telecomunicatii

-  Colegiul Comercial “Carol I”

-  Grup Scolar “George Emil Palade”

-  Grup Scolar Agricol “Palas”

-  Grup Scolar Economic “Virgil Madgearu”

-  Liceul Teoretic “Lucian Blaga”

 

numai in ceea ce priveste formarea si utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public

 

si a urmatoarelor unitati:

              - ASOCIATIA “FAIR PLAY” CONSTANTA

              - C.E.T. CONSTANTA

              - CLUBUL SPORTIV “HANDBAL CLUB MUNICIPAL” Constanta

              - S.C. TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L.

 

 numai în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor publice alocate.

 

 

          Serviciul Audit Public Intern considera necesara si oportuna aprobarea Consiliului Local

 Municipal  a modificarilor si completarilor nr  69189 / 28.05.2007 la Normele  metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern la Primaria Municipiului Constanta nr 44933/31.03.2006 si avizate cu adresa nr. 73896/06.06.2007 de Structura teritoriala UCAAPI - Directia Generala a Finantelor Publice Constanta - Serviciul Audit Public Intern care duc la modificarea si completarea HCLM NR.221 / 26.06.2006 privind organizarea si exercitarea auditului public intern in cadrul Primariei Municipiului Constanta.

          Fata de cele prezentate mai sus propunem spre analiza si aprobare Proiectul de Hotarare privind modificarea si completarea HCLM nr. 221 / 26.06.2006 privind organizarea si exercitarea auditului public intern in cadrul Primariei  Municipiului Constanta.

 

 

Sef Serviciu Audit Public Intern,

 

Gîrbaci Mariana