Hotărârea nr. 377/2007

Hotarare pentru modificarea hotararii Consiliului Local Municipal nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007

                ROMÂNIA

                 JUDEŢUL CONSTANŢA

                 MUNICIPIUL CONSTANŢA

             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007

Consiliul   Local   al   municipiului   Constanţa,  întrunit  în   şedinţa  ordinară  din  data  de 27.07.2007;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre,

Raportul nr. ____________ /____________ al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte

Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr.l - Buget-Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 -Juridică,

In temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere că la data de 18.06.2007, prin decizia irevocabilă a Curţii de Apel Constanţa s-a respins acţiunea prin care Instituţia Prefectului Constanţa a solicitat anularea parţială a Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007;

Ţinând cont de faptul că, potrivit art. 3 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, termenele pentru depunerea documentaţiilor şi plata taxelor din cuprinsul Anexei 1.5 al H.C.L.M. nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007, enumerate mai sus au fost suspendate de drept până la 18.06.2007, dată la care s-a soluţionat Dosarul nr. 500/118/2007,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c precum şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Pentru persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate din Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă   se  stabileşte   termenul  de   15.08.2007,   inclusiv,   ca  dată   limită  pentru  depunerea

i


documentaţiei şi plata taxelor enumerate mai sus, taxe ce se regăsesc în cuprinsul Anexei 1.5 a

H.C.L.M. nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007.

Astfel:

-Termenul prevăzut la alin. 5 al punctului 4 din Anexa 1.5. se modifică de la 15.07.2007 la 15.08.2007

-  1'ermenul prevăzut la alin. 5 al punctului 6 din Anexa i .5. se modifica de la 3 1.03.2007 la 15.08.2007

-  Termenul prevăzut la alin. 11 al punctului 7 din Anexa 1.5. se modifică de la 01.07.2007 la 15.08.2007

Art. 2 Pentru persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate din Constanţa se stabileşte

termenul de 15.09.2007, inclusiv, ca dată limită pentru depunerea documentaţiei şi plata taxelor

enumerate mai sus, taxe ce se regăsesc în cuprinsul Anexei 1.5 a H.C.L.M. nr. 500/2006 privind

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007.

Astfel:

-Termenul prevăzut la alin. 5 al punctului din 6 Anexa 1.5. se modifică de la 31.03.2007 la 15.09.2007

- Termenele prevăzute la alin. 7 al punctului 7 din Anexa 1.5. aferente primei rate se
modifică de la 01.03.2007, respectiv 31.03.2007 la 15.09.2007

Art. 3 In tot cuprinsul Anexei 12 la Taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în Municipiul Constanţa se va înlocui Judeţul Constanţa cu Municipiul Constanţa.

Art. 4 Compartimentul comisiilor de specialitate al Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite. Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, Direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR. 377/27.07.2007

2


sprr


R O M A N I j J V D E T II I C   O   N   S   I   L   I

SEBVIC

ALTE      V


CONSTANTA

U L LOCAL AL MUNICIPIULUI t IUL PUBLIC DE IMPOZITE ENITURI      ALE      BUGETULUI


O N S T A N , TAXE LOCAL


T    A S    I


Nr. înreg:

 


RAPORT DE FUNDAMENTARE

al proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007

Având în vedere că la data de 18.06.2007, prin decizia irevocabilă a Curţii de Apel Constanţa s-a respins acţiunea prin care Instituţia Prefectului Constanţa a solicitat anularea parţială a Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007,

Ţinând cont de faptul că, potrivit art. 3 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, termenele pentru depunerea documentaţiilor şi plata taxelor din cuprinsul Anexei 1.5 al H.C.L.M. nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007, respectiv taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa, Mamaia şi Sat Vacanţă, taxa pentru irigaţii spaţii verzi în staţiunea Mamaia şi taxa anuală pentru fiecare staţie fixă pentru telefonie mobilă, aferente anului 2007, au fost suspendate de drept până la 18.06.2007, dată la care s-a soluţionat Dosarul nr. 500/118/2007,

Pentru aplicarea unor dispoziţii a acestei Hotărâri a Consiliului Local Municipal Constanţa, prin prisma celor de mai sus, în sensul stabilirii unor termene pe care contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice să le poată respecta, se impun următoarele modificări:

Pentru persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate din Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă se stabileşte termenul de 15.08.2007, inclusiv, ca dată limită pentru depunerea documentaţiei şi plata taxelor enumerate mai sus, taxe ce se regăsesc în cuprinsul Anexei 1.5 a H.C.L.M. nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007.

Astfel:

-   Termenul prevăzut la alin. 5 al punctului 4 din Anexa 1.5. se modifică de la 15.07.2007 la 15.08.2007

-   Termenul prevăzut la alin. 5 al punctului 6 din Anexa 1.5. se modifică de la 31.03.2007 la 15.08.2007

-   Termenul prevăzut la alin. 11 al punctului 7 din Anexa 1.5. se modifică de la 01.07.2007 la 15.08.2007o m a rt i a v     0 2 4 1-4

,-oM.lTA*,.

k    A  W   *       aii. Badea    Cârţan     ar.5 )1\6Ă      900507     Consi.nţa,     R .X-      | * • l *     0241-488550,     fa


5 5 9spit


Pentru persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate din Constanţa se stabileşte termenul de 15.09.2007, inclusiv, ca dată limită pentru depunerea documentaţiei şi plata taxelor enumerate mai sus, taxe ce se regăsesc în cuprinsul Anexei 1.5 a H.C.L.M. nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007.

Astfel:

-   Termenul prevăzut la alin. 5 al punctului din 6 Anexa 1.5. se modifică de la 31.03.2007 la 15.09.2007

-   Termenele prevăzute la alin. 7 al punctului 7 din Anexa 1.5. aferente primei rate se modifică de la 01.03.2007, respectiv 31.03.2007 la 15.09.2007

Totodată, în tot cuprinsul Anexei 12 la Taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în Municipiul Constanţa se va înlocui Judeţul Constanţa cu Municipiul Constanţa.


Director Executiv,


Virginia Stefanica


 


 to»****/,,

©Şi

* t r . Badea     CSrţan 900507     CoDilinp

O       i c 1 .     0 2 4 1-488550,     fa


o    in    .1    n    !    :i

-     0 2 4 1-4


5 5 9