Hotărârea nr. 376/2007

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Instalatie de incalzire pe gaze - RATC"

  românia

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANŢA    CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tchnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Instalaţie de încălzire pe gaze - RATC"

Consiliul local municipal Constanţa. întrunit în şedinţa ordinară din dala de27.07.2007.

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Instalaţie de încălzire pe gaze - RATC":

Consultând Raportul RATC nr. 4178/19.07.2007. referatul de necesitate avizat de Consiliul de administraţie nr.3764/03.07.2007precum şi Avizele favorabile al comisiei nr.l Buget-fmanţe şi Comisia 5 Juridica:

Având în vedere prevederile art.45(l) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale:

în temeiul prevederilor art.36.al. 2 lit "b*\ al.4 lit. "d"' şi arttfS al. 1. lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata:

HOTĂRĂŞTE:

ART.l Se aprobă Studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii „Instalaţie de încălzire pe gaze - RATC". conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tchnico-economici. conform devizului general, elaborat: Valoarea totală a investiţiei (in preturi 29.06.2007): Total investiţie:     1.184.064 lei (373.982 euro) din care: Constructii-montaj: 432.298 lei (136.540 euro). ART 2 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome de Transport Constanta. Direcţiei Financiare si Direcţiei Tehnic-Investiţii si. în vederea aducerii la îndeplinire şi Prefectului Judeţului Constanţa spre ştiinţă.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

Constanţa
Nr.376/27.07.2007


 


 

INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZE

PENTRU BAZA DE EXPLOATARE AUTOBUZE SI TRAMVAIE DIN CADRUL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN

- CONSTANTA-

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE IUNIE 2007

1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investiție:

„ Instalație de încălzire pe gaze pentru baza de exploatare autobuze si tramvaie din cadrul regiei autonome de transport in comun Constanta ”

1.2 Elaborator:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA SERVICIUL TEHNIC

|_L3 Ordonatorul principal de credite:

C.L.M.C.

1.4 Autoritatea contractanta:

R.A.T.C.

1 1.5 Am plasa men t u I investiției:

Str. Industriala nr. 8-10 Constanta, județul Constanta

1.6 Tema , cu fundamentarea necesității si oportunității investiției^

I erna : realizarea unui sistem de încălzire pe gaze care sa înlocuiască încălzirea cu agent termic - abur de joasa presiune si reabilitarea instalațiilor interioare de încălzire pentru baza de exploatare autobuze si tramvaie din cadrul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, județul Constanta

Necesitatea:

■    In prezent clădirile din cadrul Bazei de Exploatare Autobuze si Tramvaie a RATC Constanta sunt incalzite cu agent termic abur de joasa presiune furnizat din rețeaua industriala din zona.

■    Livrarea aburului este deficitara ca parametri si continuitate

■    Instalațiile interioare sunt realizate cu corpuri statice

■    Instalațiile interioare sunt deficitare si intr-o stare avansata de uzura existând pericolul de fisurare.

■    Randamentul termic al instalației de incalzire este deosebit de scăzut

Oportunitatea:

■    Furnizarea aburului se va intrerupe, ceea ce impune utilizarea unei surse proprii de agent termic.

■    Necesitatea reabilitării termice a clădirilor reprezintă o prioritate guvernamentala inscriindu-se in tendința globala de a reduce gradul de poluare și de a proteja mediul.

Elementele de baza:

Elementele de baza pentru calculul si dimensionarea lucrărilor de reabilitare termica sunt:

>    planurile si releveele de arhitectura

>    solicitările beneficiarului

>    113-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire centrala

>    113/1-2002 - Normativ pentru exploatarea instalațiilor de incalzire centrala

>    C142-85 - Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elemente de instalații

>    C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente

>    P118-99 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

>    STAS 7132-86 - Masuri de siguranța la instalații de incalzire centrala cu apa avand temperature max. de 115 °C.

>    SR 1907/1    - 97- Instalații de incalzire.Calculul necesarului de

căldură.Prescripții de calcul

Instalații de incalzire.Calculul necesarului de


>    SR 1907/2 - 97 -căldură .Temperaturi interioare convenționale de calcul

>    STAS 1797/1 - 79 - Instalații de încălzire centrala.Dimensionarea corpurilor de incaizire. Prescripții generale

>    Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in construcții

>    PTISCIR C9 - 2003 - Prescripții tehnice privind cazane apa calda si abur de joasa presiune;

>    PT ISC IR A1 - 2002 - Prescripții tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;

>    HGR nr. 392/1994 - Regulamentul privind Agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in construcții

>    HGR nr.766/1997 - Regulamente privind calitatea in construcții

>    Consumurile energetice:

■ Consumul maxim orar de energie termica pentru instalațiile de incaizire deservite si preparare apa calda menajera

* Consumul maxim aferent de gaze naturale

1.7. Descrierea funcționala si tehnologica:

In prezent clădirile din cadrul Bazei de Exploatare Autobuze si Tramvaie a RATC Constanta sunt încălzite cu agent termic abur de joasa presiune furnizat din rețeaua industriala din zona; instalațiile interioare sunt realizate cu corpuri statice.

Atât livrarea aburului este deficitara ca parametri si continuitate cat si instalațiile interioare care sunt deficitare si intr-o stare avansata de uzura.

Soluții pentru reabilitarea termica a clădirilor:

Deoarece furnizarea aburului se va întrerupe, este necesara o sursa proprio do agent termic, optându-se pentru agent termic - apa calda 75 / 60 °C. respectiv 65/60 °C , avandu-se in vedere si reabilitarea instalabil or interioare de încălzire.

Astfel s-au proiectat centrale termice proprii de apa calda pe combustibil gaze naturale; temperatura agentului termic, in funcție de tipul centralei termice, este de 75 / 60°Csi respectiv 65/50°C,

Apa calda menajera so va prepara intr-o schema fie cu schimbător de căldură si acumulare fie in boiler veneai cu serpentina.

Siguranța instalațiilor conform STAS 7132-86 si PT ISCIR C9-2003 si PT ISCIR A1-2002 este realizata cu ajutorul supapelor de siguranța care descarcă la Pmax=3 bar si a vaselor de expansiune.

Pentru protecția cazanelor contra coroziunii de joasa temperatura, s-a prevăzut pe fiecare cazan pompa de ridicarea temperaturii pe retur.

Evacuarea gazelor de ardere de la centralele termice, in funcție de tipul acesteia si puterea sa termica, se face fie prin cos din otel inox termoizolat avand inaltimea si diametrul adecvate, prin canal coaxial ce iese prin peretele exterior .

Cazanele care funcționează in cascada se racordează intr-o bara comuna de tur si retur care se leaga la distribuitor - colector. Pe distribuitor s-au prevăzut circuitele către consumatori, fiecare circuit avnd pompa lui, conform schemei termomecanice.

Cazanele in cascada vor fi astfel automatizate incat sa permită funcționarea cu supraveghere nepermanenta; perioada de supraveghere nepermanenta va fi de 4 ore.

Centralele termice se vor amplasa intr-un spațiu corespunzător normelor sau acesta se va amenaja in consecința; va fi prevăzută suprafața vitrata necesara si priza de aer neopturabila pentru aerul proaspăt necesar arderii.

2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.1. Locațiile ce urmeaza a fi reabilitate termic

Obiectivul RATC - Constanta a fost impartit in doua locații principale, care la radul lor cuprind mai multe secțiuni:

A.    Baza de exploatare autobuze:

1A- Hala reparații (C1) si Grup social (C2)

2A- Corp birouri (C10)

3A - Hala vopsitorie + spălătorie (C6) si Magazii (C3, C4)

B.    Baza de exploatare tramvaie

1B-Corp birouri (C1)

2B - Hala lacatuserie (C3), Atelier intretinere cale si forja (C2)

3B - Hala intretinere <C4), Grup social (C5), ateliere (C7)

4B - Hala reparații osii si piese cale (C6)

2.2. Consumurile energetice aferente locațiilor

Consumurile energetice estimate aferente acestor locații sunt prezentate in tabelul nr. 1.

2.3. Materiale si utilaje tehnologice utilizate

Toate materialele si utilajele tehnologice ce urmeaza a fi puse in opera, vor fi insotite de certificate de calitate. Ele trebuie sa corespunda condițiilor prevăzute in standarde, in normele producătorului si in proiect, in ceea ce privește caracteristicile tehnico -dimensionale si calitatea.

2.4. Descrierea instalației

Ansamblul instalației se compune din :

-    corpuri de incalzire otel;

-    conducte montate in distribuție, coloane si legaturi (conducte polietilena si otel);

-    robinete de reglaj, robinete de golire si dispozitiv automat de aerisire;

2.5. Stabilirea tipurilor si capacitatilor termice ale cazanelor/centralelor termice Pe baza consumului maxim orar de energie termica s-a stabilit dotarea locațiilor ce urmeaza a fi reabilitate termic cu următoarele echipamente de incalzire (tabelul nr. 2.).

2.6. Accesorii aferente cazanelor/centralelor termice

In tabelul nr. 3. sunt prezentate accesoriile aferente cazanelor/centralelor termice din cele șapte locații ale RATC.

2.7. Amplasarea cazanelor/centralelor termice pe grupaje de locații

In tabelul nr. 4. sunt prezentate locațiile in care se vor amplasa echipamentele termice.

2.8. Execuția lucrărilor

Se parcurg următoarele etape :

■    procurarea corpurilor de incalzire, conductelor si arrmaturilor, materialelor de protecție anticoroziva si termica, depozitarea lor;

■    montarea corpurilor de incalzire (radiatoare) pe poziția din proiect;

■    montarea armaturilor;

■    montarea conductelor de distribuție cu respectarea pantelor din proiect si a distantei maxime intre punctele de reazem; (taierea tubului; calibrarea si sanfrenarea tubului; montarea racordurilor conform instrucțiunilor date de furnizor);

■    montarea conductelor din coloane si legaturi; se vor respecta pantele la legaturi;

■    spalarea cu apa a conductelor;

■    probele hidraulice de etanșeitate la rece si la cald;

• recepția lucrărilor si darea in exploatare.

TABELUL NR. 1. CONSUMURILE MAXIME ORARE DE ENERGIE PENTRU BAZELE DE EXPOATARE AUTOBUZE SI

TRAMVAIE DIN CADRUL RATC - CONSTANTA

NR.

LOCAȚIA

CONSUMUL MAXIM ORAR DE ENERGIE TERMICA,

KW

CONSUMUL MAXIM

AFERENT DE GAZE NATURALE,

Nm3/h

A. Baza de exploatare autobuze

1A

Hate reparata si Grup sociai

1235

140

2A

Corp birouri

49

5

3A

Hala vopsitorie + spălătorie si Magazii

120

12,4

B. Baza de exploatare tramvaie

1B

Corp birouri

49

5

2B

Hala lacatuserie, Atelier intretinere cale si forja

300

33,8

3B

Hala intretinere. Grup social, ateliere

1235

140

4B

Hala reparații osii si piese cale

300

33,8

TABELUL NR. 2. ECHIPAMENTELE PENTRU ÎNCĂLZIRE S, PRODUCERE ACM AFERENTE BAZELOR DE

EXPOATARE AUTOBUZE SI TRAMVAIE DIN CADRUL RATC • CONSTANTA

NR.

LOCAȚIA

DESERVITA

DE

ECHIPMENT

TIP ECHIPAMENT

PUTERE

CANTITATE,

BUC

A. Baza de exploatare autobuze

1A

Hala reparații si Grup social

Cazan apa calda 75/60°C, cu protecție nivel minim de apa, randament termic normat 92%, echipat cu automatizare pentru funcționare in cascada, cu arzator pe gaze naturale in doua trepte progresive inclusiv rampa completa gaz, presiune minima gaze naturale 20mbar

620 kW

2

TABELUL NR. 2. (continuare)

2A

Corp birouri

Cazan apa calda 65/50°C, in condensatie, cu tiraj fortat,cu montaj pe perete, cu arzator modulant de radiație, randament termic normat 109%, echipat cu automatizare

49 kW

1

3A

Hala vopsitorie

+ spălătorie si

Magazii

Cazan apa calda 65/50°C, in condensatie, cu tiraj fortat, cu montaj pe perete, echipat cu arzator modulant de radiație si automatizare pentru funcționare in cascada

60 kW

2

B. Baza de exploatare tramvaie

1B

Corp birouri

Cazan apa calda 65/50°C capacitate, in condensatie, cu tiraj fortat,cu montaj pe perete, cu arzator modulant de radiație, randament termic normat 109%, echipat cu automatizare

49 kW

1

2B

Hala

lacatuserie,

Atelier

intretinere cale

si forja

Cazan apa calda 75/60°C, cu protecție nivel minim de apa, randament termic normat 92%, echipat cu automatizare pentru funcționare in cascada, cu arzator pe gaze naturale in doua trepte progresive inclusiv rampa completa gaz, presiune minima gaze naturale 20mbar

150 KW

2

3B

Hala

intretinere,

Grup social,

ateliere

Cazan apa calda 75/60°C, cu protecție nivel minim de apa, randament termic normat 92%, echipat cu automatizare pentru funcționare in cascada, cu arzator pe gaze naturale in doua trepte progresive inclusiv rampa completa gaz, presiune minima gaze naturale 20mbar

620 kW

2

4B

Hala reparații

osii si piese

cale

Cazan apa calda 75/60°C, cu protecție nivel minim de apa, randament termic normat 92%, echipat cu automatizare pentru funcționare in cascada, cu arzator pe gaze naturale in doua trepte progresive inclusiv rampa completa gaz, presiune minima gaze naturale 20mbar

150 KW

2

TABELUL NR. 3. ACCESORIILE AFERENTE ECHIPAMENTELOR PENTRU ÎNCĂLZIRE SI PRODUCERE ACM DIN

CADRUL BAZELOR DE EXPOATARE AUTOBUZE SI TRAMVAIE DIN CADRUL RATC - CONSTANTA

CAZAN Z CENTRALA TERMICA    ACCESORII

1A - Hala reparații si Grup social

Cazan apa calda 620 kW, cu arzator pe gaze naturale

•    Vas expansiune inchis cu membrana volum 600 L, presiune nominala 6 bar

•    Modul schimbător de căldură preparare apa calda menajera, complet echipat, capacitate

240 kW

•    Rezervor acumulare apa calda menajera din otel emailat, volum 1000 L

•    Statie dedurizare, debit 1.8 mc/h

•    Pompa ridicare temperatura pe retur: 8,9 mc/h. 1,5 mCA

•    Pompa aeroterme : 15 mc/h, 4 mCA

•    Pompa aeroterme : 11,5 mc/h, 4 mCA

•    Pompa radiatoare : 3,75 mc/h, 3 mCA

•    Pompa radiatoare : 8 mc/h, 4 mCA

•    Pompa recirculare apa calda menajera 2 mc/h, 2 mCA

2A - Corp birouri

Cazan apa calda 49 KW. in condensatie, cu tiraj fortat

•    Vas expansiune inchis cu membrana volum 50 L, presiune nominala 6 bar

•    Boiler vertical apa calda menajera din otel emailat, volum 120 L

•    Statie dedurizare, debit 1,8 mc/h

•    Pompa boiler: 3 mc/h. 3 mCA

•    Pompa circuit incalzire : 2,6 mc/h, 4,5 mCA

3A - Hala vopsitorie + spălătorie si Magazii

Cazan apa calda 60 KW, in condensatie, cu tiraj fortat

•    Vas expansiune inchis cu membrana volum 140 L, presiune nominala 6 bar

•    Boiler vertical apa calda menajera din otel emailat, volum 200 L

•    Statie dedurizare, debit 1,8 mc/h

•    Pompa cazan : 2,6 mc/h, 3,5 mCA

•    Pompa boiler: 3 mc/h, 3 mCA

•    Pompa circuite incalzire : 2,6 mc/h, 3,5 mCA

1B - Corp birouri

Cazan apa calda 49 KW, in condensatie, cu tiraj fortat

•    Vas expansiune inchis cu membrana volum 50 L, presiune nominala 6 bar

•    Boiler vertical apa calda menajera din otel emailat, volum 120 L

•    Statie dedurizare, debit 1,8 mc/h

•    Pompa boiler: 3 mc/h, 3 mCA

•    Pompa circuit incalzire : 2,6 mc/h. 4,5 mCA

TABELUL NR. 3. (continuare)

2B ■ Hala iacatuserie, Atelier întreținere cale si forja

Cazan apa calda 150 kW, cu arzator pe gaze naturale

•    Vas expansiune închis cu membrana volum 300 L, presiune nominala 6 bar

•    Boiler vertical apa calda menajera din otel emailat, volum 500 L

•    Statie dedurizare, debit 1,8 mc/h

•    Pompa ridicare temperatura pe retur: 2,2 mc/h, 1,5 mCA

•    Pompa aeroterme : 10 mc/h, 4 mCA

•    Pompa aeroterme : 2,25 mc/h, 3 mCA

•    Pompa radiatoare : 1,25 mc/h, 2,5 mCA

•    Pompa atelier forja (rezerva): 1,5 mc/h, 2,5 mCA

•    Pompa recirculare apa calda menajera 1 mc/h, 1,5 mCA

•    Pompa boiler 3 mc/h, 2.5 mCA

3B - Hala întreținere, Grup social, ateliere

Cazan apa calda 620 kW, cu arzator pe gaze naturale

•    Vas expansiune inchis cu membrana volum 600 L, presiune nominala 6 bar

•    Modul schimbător de căldură preparare apa calda menajera, complet echipat, capacitate

240 kW

•    Rezervor acumulare apa calda menajera din otel emailat, volum 1000 L

•    Statie dedurizare, debit 1,8 mc/h

•    Pompa ridicare temperatura pe retur: 8,9 mc/h, 1,5 mCA

•    Pompa aeroterme : 15 mc/h, 4 mCA

•    Pompa aeroterme : 8,75 mc/h, 4 mCA

•    Pompa aeroterme : 7,25 mc/h, 4 mCA

•    Pompa aeroterme : 10 mc/h, 4 mCA

•    Pompa radiatoare : 8,5 mc/h, 3,5 mCA

•    Pompa radiatoare : 2,7 mc/h, 4 mCA

•    Pompa recirculare apa calda menajera 2 mc/h, 2 mCA

4B - Hala reparații osii si piese cale

Cazan apa calda 150 kW, cu arzator pe gaze naturale

•    Vas expansiune inchis cu membrana volum 300 L, presiune nominala 6 bar

•    Boiler vertical apa calda menajera din otel emailat, volum 500 L

•    Statie dedurizare, debit 1,8 mc/h

•    Pompa ridicare temperatura pe retur: 2,2 mc/h, 1,5 mCA

•    Pompa aeroterme : 12 mc/h, 4 mCA

•    Pompa recirculare apa calda menajera 1 mc/h. 1,5 mCA

•    Pompa boiler: 3 mc/h, 2,5 mCA

TABELUL NR. 4. LOCUL DE AMPLASARE A ECHIPAMENTELOR PENTRU ÎNCĂLZIRE SI PRODUCERE ACM DIN

CADRUL BAZELOR DE EXPOATARE AUTOBUZE SI TRAMVAIE DIN CADRUL RATC - CONSTANTA

NR.

LOCAȚIA DESERVITA DE

ECHIPMENT

TIP ECHIPAMENT

LOCUL DE AMPLASARE A

ECHIPAMENTULUI

1A

Hala reparații (C1) si Grup social (C2)

Cazan apa calda 620 kW, cu arzator pe gaze naturale

Hala reparații (C1)

2A

Corp birouri (C10)

Cazan apa calda 49 KW, in condensatie, cu tiraj fortat

încăpere noua, langa Corp birouri (C10)

3A

Hala vopsitorie + spălătorie (C6) si Magazii (C3, C4)

Cazan apa calda 60 KW, in condensatie, cu tiraj fortat

Hala vopsitorie + spălătorie (C6)

1B

Corp birouri (C1)

Cazan apa calda 49 KW. in condensatie, cu tiraj fortat

Corp birouri (C1) - etaj 1

2B

Hala lacatuserie (C3), Atelier întreținere cale si forja (C2)

Cazan apa calda 150 kW, cu arzator pe gaze naturale

Hala lacatuserie (C3)

3B

Hala întreținere (C4). Grup social (C5), ateliere (C7)

Cazan apa calda 620 kW, cu arzator pe gaze naturale

Hala întreținere (C4)

4B

Hala reparații osii si piese cale (C6)

Cazan apa calda 150 kW, cu arzator pe gaze naturale

Hala reparații osii si piese cale (C6)

2.9. Programul do verificare a calitatii lucrărilor

Lucrările de execuție vor fi supuse controlului de calitate pe parcursul derulării lor in conformitate cu programul prezentat in tabelul nr. 5.

2.10. Masuri de protecția muncii si PSI

In execuție si exploatare se respecta normativele 113-2002 si P 118-99, precum si normele de protecția muncii elaborate de către Ministerul Muncii si Protecției Sociale si anume :

• Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalații tehnico-sanitare si de incalzire, art. 7...43; 57...63; 106... 126;

■ Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de construcții si confecții metalice, art. 37...88;

3. DATE PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA DUPĂ REALIZAREA INVESTIȚIEI

Personalul de deservire si supraveghere nepermanenta va fi nominalizat cu supravegherea si verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) si instruit sa cunoască instalațiile din centrala termica (noțiuni de pornire, oprire, avarii si cauze). Beneficiarul este obligat sa cunoască si sa ia toate masurile in vederea respectării PT ISCIR C9-2003 in scopul asigurării unei funcționari a cazanului in condiții de siguranța pe toata durata de viata a acestuia. Beneficiarul va afișa in centrala termica, la loc vizibil, instrucțiunile de expolatare a centralei.

TABELUL NR. 5. PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII PE PARCURSUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE REABILITARE

TERMICA DIN CADRUL BAZELOR DE EXPOATARE AUTOBUZE SI TRAMVAIE DIN CADRUL RATC - CONSTANTA

NR.

CRT

FAZA LUCRĂRII SUPUSA CONTROLULUI

ELEMENTE

URMĂRITE

MOD

CONTROL

PARTICIPANTI

ATESTAREA CALITATII PRIN

PROIECTANT

BENEFICIAR

CONSTRUCTOR

1

Verificarea echipamentelor prevăzute in proiect

Parametrii funcționali conform proiect

Cârti tehnice

-

Da

-

Proces verbal de constatare ca indeplinesc cerințele din proiect

2

Verificarea amplasării echipamentelor pe poziții

Corespondenta cu prevederile din proiect

Măsurători cote amplasare

Da

Da

Da

Proces verbal de constatare la indeplinirea cerințelor din proiect

3

Verificarea executării traseelor de conducte si calitatea materialelor

Corespondenta cu prevederile din proiect

Documentația proiectata si certificate de calitate

-

Da

Da

Proces verbal de constatare la indeplinirea cerințelor din proiect

4

încercarea de etansare a organelor de inchidere si regaj inainte de montaj

Toate organele de inchidere prevăzute in proiect

încercări la presiune cu aer, Pn = 1,5 bar

-

Da

Da

Proces verbal de incercare

5

Proba de etansare la rece a instalației

Etansare fara scăpări

încercări la presiune cu apa

-

Da

Da

Proces verbal de verificare

6

Proba de rezistenta si etansare la cald

Etansare fara scăpări

Umplerea instalației cu apa si pornirea

instalației

-

Da

Da

Proces verbal de verificare

7

Urmărirea parametrilor realizați de instalație

-Temperatura

-Presiune

-Debit

Vizual cu aparate de măsură si control

Da

Da

Da

Proces verbal de verificare

4. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIȚIE,


întocmit, lț ;

// /

Director Adiimet,

Ing. Dan Astralei

•>

Sef Serviciu Velini Ec. Ihraim Timur


Aprobat,

In C.A. tM.07.2007Sef Birou Tchnicîotjrd., Ing. Sticlarii MarianPreședinte C.A. îng. Dumitru


/

ti