Hotărârea nr. 375/2007

Hotarare privind repartizarea unor spatii de locuit construite de ANL in regim de inchiriere situate in Constanta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spatii de locuit construite de ANL în regim de închiriere

situate in Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data de 27.07.2007;
Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-1 Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P.Constama nr.3796/16.07.2007 prin care se propune repartizarea unor spatii de locuit. Procesul Verbal al Comisiei de Repartizare a Locuinţelor A.NX. nr.7095/17072007 . precum si prevederile H.C.L.M. nr. privind înfiinţarea RARD.P.P. si a prevederilor H.CX.M. nr. 513/12.12.2003 . Conform prevederilor Legii nr. 114/19% privind locuinţele, precum si prevederile Ordonanţei de Urgenta nr.40/1999, privind protecţia chiriaşilor;

Vazand I«gea nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L.si Normele Metodologice de aplicare a acesteia cu rnodificanlc si completările ulterioare.

Având in vedere prevederile H.C.L.M 9/30.01.2007 aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor construite de A.NX. pentru tineri in regim de închiriere, lista referitoare la ordinea de prioritate in soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de ANXin regim de inchiriere pentru anul 2007 conform H.C.L.M. nr.92/07.03.2007,precum si avizul favorabil al Comisiei Juridice ;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, Iit.c, al. 5, lit. b si art. 115   , tdin(l). Iu  b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala .republicata

HOTĂRĂŞTE:

Art l - Se anulează poziţiile nr.18 din Anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr.526/13.12.2006 respecUv Str Zefirului nr 13 Bl OB 6 ap 18 et 3,poziua nr 76 din Anexa 1 la HCLM nr 460/23.O9.2005 respectiv Str Zefirului nr 32. BI.OBI, ap.4, parter, poziţia nr 7 din Anexa 2 la HCLM nr 604/13.12 2006 respectiv Str Zefirului nr 11 Bl OB 7Ap7 et l,pozrtianr 2 din Anexa 1 la HCLM nr 526/13.12.2006 respectiv Str Zefirului nr 13 Bl OB 6ap2. partei,-pozitianr65 din Anexa 1 la HCLM nr 445/25.10.2006 respectiv Str. Brizei.ni 1H B1.0B7, ap 16, et 3.poziţia nr 3 din Anexai la HCLM nr 604/13 12 2006 respectiv Str Zefirului nr 7 Bl OB 9 ApI8 et 3.întrucât nu mai sunt îndeplinite criteriile de repartizare aprobate prin H.C.L.M. 120/27.03 2006 .

Art.2 -Se aproba repartizarea spatiilor de locuit construite de A.NL in regim de închiriere din recuperări situate pe raza Municipiului Constanta respectiv Str Zefirului nr 13 Bl OB6 ap 18 et 3, Str Zefirului nr 32. BI.OBI, ap.4, parter, Str Zefirului nr II B!OB7Ap7et 1, Str Zefirului nr 13 Bl OB6ap.2, parter, Str Brizeuu 1HBI.OB7, ap.16, ct3, Str Zefirului m 7 Bl OB 9 Apl8 et 3,conform Anexei 1, ce tace pane integrau u din prezenta hotărâre, urmând ca P A P D P P sa procedeze conform atnbutiilor ce-i revin

Art.3- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R. AED. P.P. in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 24 consilieri din 27 de membri,

PREŞEDINTE ŞEDINŢA, CONSTANTA

NR.375/2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR 1 LA H.C.L.M. NR.375/2007

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢELOR CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU TINERI

 

1.

Str Zefirului nr 13 lîl OII 6 Apl8et3

lcam+dep

Mangiurea Luminiţa 1 persoana

2.

Str Zefirului nr 7 Bl OB 9 Apl8et3

lcam+dep

Carapit Dumitru 1 persoana

3.

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Ap7 et 1

lcam+dep

Sozanski Andrei 1 persoana

4.

Str Zefirului nr 13 Bl OB 6 ap.2, parter

lcam+dep

Marchel Vasile

2 persoane

5.

Str. Brizei,nr 1H BI.OB7,ap.l6,et3

lcam+dep

Turlea Sorin Nicolae si Raluca

Mihaela

2 persoane

6

Str .Zefirului nr32,BI.OB1, ap.4, parter

lcam+dep

Gurahan Nelu 2 persoane

PRESEDINTE SEDINTA

CONSTANTA,
NR.375/2007


REGIA AUTONOMA.

-EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT"

B-dul 1 Mai nr.21, BI.HI8, parter NR 3796/16.07.2007

RAPORT

Având in vedere proiectul de hotărâre inilial de domnul Primar Radu Slcfan Mazăre. privind repartizarea spatiilor de locuit construite de A.N.L.pentru tineri in regim de inchiricre. cat si lista de prioritate in soluţionarea cererilor pentru reparti/area locuinţelor construite de A.N.L. in regim de închiriere :

I.Str Zefirului nr 13 Bl OB6 ap 18 et 3, 1 am Mangiurea Luminiţa

Familia Mangiurea este compusa din 1 persoana Se afla pe poziţia nr 68 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 54 de puncte. Propunem anularea repartiţiei fam Baian Ionut din HCLM nr.526/13.12.2006 si repartizarea apartamentului situat in Constanta Str Zefirului nr 13 Bl OB 6 ap 18 et 3 familiei Mangiurea. Conform Certificatului fiscal nr R-BI7174/01.03.2007 S.P.LT ne aducea Ia cunoştinţa ca numiţii Bălan Ionut si Bălan Daniela figurează înregistraţi ca proprietari ai unui imobil pe raza municipiului Constanta.

2.Str Zefirului nr 7 Bl OB 9,Apl8 et 3 Fam Carapit Dumitru

Familia Carapit este compusa din I persoana.Se afla pe poziţia nr 69 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 54 de puncte. Propunem anularea repartiţiei fam Enciu Valentin din HCLM nr.604/13.12.2006 si repartizarea apartamentului situat in Constanta   Str Zefirului nr 7 Bl OB 9,Apl8 et 3 ,fam. Carapit. Prin adresa nr R-B53757/21.06.2007 S.P.LT ne aducea la cunoştinţa ca numitul Enciu Valentin figurează înregistrat ca proprietar al unui imobil pe raza municipiului Constanta.

3.Str Zefirului nr 11 Bl OB 7,Ap7, et 1 Fam Sozanski Andrei

Familia Sozanski este compusa din 1 persoana Se afla pe poziţia nr 70 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 54 de puncte. Propunem anularea repartiţiei pentru apartamentul situat in Constanta Str Zefirului nr 11 Bl OB 7,Ap7, et 1   , apartament ce a fost repartizat Familiei Constantin eseu Monica prin H.C.L.M. nr 604/13.12.2006 . Conform cererii înregistrata la R.A.E.D.P.P. Constanta cu nr 6087/25.06.2007 Fam Constantinescu renunţa la spaţiul ce i-a fost repartizat deoarece s-au mutat definitiv din tara. Propunem repartizarea acestui apartament fam. Sozanski Adrian.


 

4.Str Zefirului nr 13 Bl OB 6,ap.2, parter Fam Marchel Vasile

Familia Marchel Vasile este compusa din 2 persoane - sot si soţie.. Se afla pe poziţia nr.72 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 54dc puncte.

Propunem anularea repartiţiei pentru imobilul situat in Constanta Str Zefirului nr 13 Bl OB 6,ap.2, parter din H.C.L.M. NR 526/13.12.2006 Familiei Buruian Mariana care nu s-a prezentat la sediul Direcţiei Administrare Imobile pentru incheierea contractului de inchiriere. Prin adresa nr R-B53757/21.06.2007 S.P.IT ne aducea la cunoştinţa ca numita Buruian Mariana(in prezent Muscalu Mariana) figurează inregistrata ca proprietar al unui imobil pe raza municipiului Con stan ta. Prin cererea inregistrata la R.A.E.DP.P. Costanta cu nr 5643/13.06.2007 susnumita renunţa la spaţiul ce i-afost repartizat prin H.C.L.M. nr 526/13.12.2006. Propunem repartizarea apartamentului fam.Marche Vasile .

5. Str. Brizei,nr 1H, BI.OB7, ap.16, et 3
Fam Turlea Sorin Nicolae
si Raluca Mi hac la

Familia Turlea Sorin este compusa din 2 persoane - sol si solie. . Se afla pe poziţia nr.87 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 53de puncte.

Apartamentul din Constanta Str. Brizei.nr 1H,   BI.OB7, ap.16, et 3 a fost repartizat prin H.C.L.M. NR 445/25.10.2006 fam. Enachc Madalina Stefania  care nu s-a prezentat la sediul Direcţiei Administrare Imobile pentru incheierea contractului de inchiriere.. Prin cererea inregistrata la R.A.E.DP.P. Costanta cu nr 12050/11.12.2006 susnumita renunţa la spaţiul ce i-a fost repartizat.

Propunem anularea repartiţiei fam. Enache Madalina Stefania din HCLM nr. 445/25.10.2006 si repartizarea apartamentului din str. Brizei nr. IH. bl.OB7, ap.16, et.3 fam. Turlea Sorin Nicolae.

6. Str Zefirului nr 32 Bl OB 1 ,Ap.4 et parter
Gurahan Nelu
si Daniela

Familia Gurhan Nelu cslc compusa din 2 persoane - sot si   soţie. . Se afla pe politia nr.90 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 53  de puncte   Propunem  anularea  repartiţiei  pentru   spaţiul  situat  in Constanta  Str.Zefirului  nr 32.BI.OB1, ap.4, parter, ce a fost repartizat Fam Ursu Isabella prin H.C.L.M. nr460723.09.2005. Cu adresele nr 3251/24.10.2006 si nr3654/06.07.2007 d-na Ursu Isabella a fost invitata la sediul Direcţiei Administrare Imobile pentru intocmirca contractului de inchiriere .Având in vedere faptul ca pana in prezent aceasta nu a dat curs acestor invitaţii propunem repartizarea apartamentului fam.Gurahan Nelu.


DIRECTOR
Madalina Motataianu


 


Consilier Juridic

Mioara Valcov