Hotărârea nr. 374/2007

Hotarare privind repartizarea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta si prelungirea unui contract de închiriere pentru spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unui spaţiu cu alta destinaţie decat aceea de

locuinta si prelungirea unui contract de închiriere pentru spaţiu cu alta

destinaţie decat aceea de locuinţa

Consiliul   Local   al   Municipiului   Constanta   întrunii   in   şedinţa   ordinara din 27.07.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl Primar Radu Sie lan Mazăre, prin care se propune repartizarea unui spaţiu cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa si prelungirea unui contract de închiriere pentru spatju cu alta destinarie decai aceea de locuinţa, precum si procesul verbal al Comisiei spatiilor cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa aflate in administrarea R A E. D.P.P. si raportul Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.AE.D.PP Constanta 3846/17 07 2007. precum si prevederile H.C. L.M.nr. 332/02.08.1996 privind înfiinţarea R.A.ED.P.P, ale HC.L.M.nr.513/12.12.2003;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal or. 388/2000 modificata privind repartizarea spatiilor cu alia destinaţie decat aceea de locuinţa si avizul Comisiei nr.5 -Juridica;

In temeiul prevederilor art 36, al 2, lite, al. 5, lit. b si art 113' , alin(l), lit b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala republicata

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba repartizarea spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa cuprins in Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 -Se aproba prelungirea pana Ia data de 31.12.2007 a contractului de închiriere deţinut de către S.CMAGI-VET S.R.L.C-ta pentru spaţiul cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa situat in Constanta, Str. Jupi ier nr 5.

Art. 3- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrare Imobile din cadru] R.AJB.D.P P. Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 24 consilieri de 27de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,
CONSTANTA
NR. 374/27.07.2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1
LAH.C.L.M.NR374/2007

TABEL

CU SPAŢIUL CU ALTA DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢA

CE VA FI REPARTIZAT CONFORM H.C.L.M. NR. 388/2000

 

Nr. Crt.

Adresa

PROFIL

Suprafaţa

BENEFICIAR

1.

B-duI 1 Mai nr. 2, Bl. J10, parter

Sediu

1 cam= 41,30mp exclusiv

si

dep. in

comun=

I9,13mp

total =60,43

mp

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITA RA"ZONA

METROPOLITANA CONSTANTA "

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

CONSTANTA

NR.374/2007


REGIA AUTONOMA

EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT'

BD. 1 MAI, NR.21, BL.H1, PARTER

NR 3846/17.07.2007

RAPORT

Având in vedere prevederile H.C.L.M.nr.388/24.08.2000 privind repartizarea si administrarea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si a H.C.L.M. nr.370/02.10.2001 privind majorarea tarifelor de baza pentru inchirierea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa ;

Ca urmare a proiectului de hotărâre iniţiat de domnul primar Radu Ştefan Mazăre cu privire la repartizarea unui spaţiu cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatiile cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa

Ca urmare a şedinţei Comisei de Fond Locativ pentru spatiile cu alta destinaţie propuse spre analiza,s-au stabilit următoarele :

ANEXA NR. I

B-dul    I    Mai    nr.    2,    BL   JI0,   parter   -   ASOCIAŢIA    DE    DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA**ZONA METROPOLITANA CONSTANTA "

Spaţiul cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa situat in Constanta, B-dul 1 Mai nr. 2, Bl. J10, parter este liber din punct de vedere fizic si juridic, iar confom situaţiei juridice emise de Primăria Municipiului Constanta, Serviciul Juridic nu figurează inregistrate notificări in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001. De asemenea, precizam ca dependinţele vor fi folosite in comun cu SC. Virginia Ilsse SRL care deţine contract de inchiriere valabil incheiatcu R.A.H.DPP C-ta.

Prin cererea inregistrata la R.A.E.D.P.P. C-ta cu nr. 7069/17.07.2007,
ASOCIAŢIA
         DE        DEZVOLTARE         INTERCOMUNITARA         "ZONA

METROPOLITANA CONSTANTA " solicita repartizarea unui spaţiu corespunzător cu destinaţia de sediu, asociaţia dorindu-se a fi un instrument administrativ eficient in scopul promovării unor proiecte comune de dezvoltare integrala a zonei si de atenuare a discrepantelor de dezvoltare dintre localităţi.


Având in vedere cele menţionate mai sus, propunem repartizarea   spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa situat in Constanta, B-cluI 1 Mai ni\ 2, Bl. J10, parter

S.C.MAG1-VET S.R.L.-

Str.Jupiter nr. 5,Constanta-

Avand in vedere faptul ca titularul spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa situat in Constanta , Str. Jupiter nr.5 deţinut in baza contractului de inchiriere nr.458 /20.04.2005 , expirat la data de 31.12.2005 , deşi a figurat eu debite restante in evidentele contabile ale R.A.E.D.P.P.C-ta, in prezent nu mai figurează cu datorii fiind cu chiria la zi.respectand astfel obligaţiile contractuale , propunem prelungirea contractului de inchinere pana la data de 31.12.2007.


 


Director

Madalina Motataianu


Consilier Juridic Comei Tananau 


 


 

 


 


 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

 ZONA METROPOLITANĂ CONSTANTA

Nr. 18/12.07.2007


 


Către

în atenţia


Regia Autonomă de Exploatare a Domeniului Public şi Privat Domnului Director Radu Babnş


 


Prin prezenta vă informăm cS procedurile legale desfăşurate în vederea dobândirii personalităţii juridice de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa" s-au finalizat cu succes.

Zona Metropolitana Constanţa are o populaţie de cea. 500 000 de locuitori şi reprezintă prima structură administrativă de acest Op din România, fiind alcătuită dhv 14 .localităţi: Constanţa, Năvodari, Eforie, Ovidiu, Basarabi, Techirghiol, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valul lui Traian, Lumina, Tuzla, Agigea, Corbu şi Poarta Albă.

De asemenea. Zona Metropolitană Constanţa se doreşte a fi un instrument adrninistfaiiv eficient în scopul promovării unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei şi de atenuare a discrepanţelor de dezvoltare dintre localităţi, un facilitator privind atragerea investiţiilor şi a Fondurilor Structurale, o platformă de colaborare între unităţile administrativ-teritoriale componente şi un nucleu de dezvoltare a serviciilor publice.

Obiectivele Zonei Metropolitane Constanţa sunt:

■   îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;

•    Reducerea disparităţilor dintre localităţile situate în zona metropolitană;

■   Dezvoltarea de noi zone rezidenţiale şi cartiere de locuinţe;

•    Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice;

      Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă;

      Dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar;

      Dezvoltarea economică integrată;

 

        Dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale;

        Atragerea de not investiţii şi creşterea accesului la resurse.


'i*

!n prezent, una din problemele administrative cu care se confruntă asociaţia o constituie lipsa unui spaţiu de lucru propice desfăşurării activităţii.

în acest sens, ne adresăm instituţiei pe care o conduceţi, cu rugămintea să facilitaţi punerea la dispoziţie, în limita posibilităţilor pe care le aveţi în acest sens, a imobilului în suprafaţă de 41;30 mp, plus dependinţe, situat în municipiul Constanţa, B-dul 1 Mai, nr.2, P, J10, pentru organizarea unui oficiu administrativ al Zonei Metropolitane Constanţa.

Menţionăm că înţelegem să susţinem financiar toate cheltuielile administrative şi de regie aferente utilizării spaţiilor alocate.

Din punct de vedere legal ne întemeiem solicitarea pe următoarele dispoziţii normative:

      art 49, alin.I, lit. a din O.G.26V2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, aprobată prin Legea 246/2005;

      art. II1, alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                        . .

în speranţa unei rezolvării favorabile a solicitării noastre, vă mulţumim anticipat pentru sprijinul acordat.

Cu stimă,

PREŞEDINTE
NICOLAE
 NEMIRSCHI