Hotărârea nr. 373/2007

HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE AFLATE IN ADMINISTRAREA R.A.D.E.T. CONSTANTA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA                                       

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                             HOTĂRÂRE
PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL
MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE AFLATE IN ADMINISTRAREA R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara
din data de 27.07.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Memoriul justificativ nr.556 din 16.07.2007 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-flnante, administrarea domeniului public si privat si raportul Comisiei nr.5-administratie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice ,respectarea drepturilor si libertatiilor cetăţeneşti,

Vazand dispoziţiile art.l alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. al Constanta nr. 17/04.06.2007

In conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991 republicata;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lif'a", alin.3 lit."c" si art.l 15 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aproba trecerea din domeniul public aprobat prin HCLM nr.122/2000 si HCLM 110/28.02.2005 in domeniul privat al Municipiului Constanta a mijloacelor fixe prevăzute in Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre, aflate in administrarea R.A.D.E.T.Constanta;

Art.2 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor mijloace fixe aflate in administrarea R.A.D.E.T. Constanta, in vederea declasării, casării si valorificării in conformitate cu legislaţia in vigoare;

Art.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciului Juridic si Serviciului Public de Taxe si Impozite si alte venituri ale Bugetului Local, R.A.D.E.T. Constanta in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta

Adoptata de un număr de 24 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ

Constanta                                                                                SECRETAR,

Nr .373/27.07.2007                                                    MARCELA ENACHE


ANEXA

LA.HCLM NR... DIN

LISTA MIJLOACELOR FIXE AFLATE IN ADMINISTRAREA R.A.D c T CONSTANTA PROPUSE A F! TRANSFERATE DIN PATRIMONIUL PUBLIC IN PATRIMONIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Nr crt

Denumire Reper

nr inv

Valoare

contabila

Forma de * proprietate

Observații

1

baie teimostatica

3550349

103.23

PUBLIC

Uzate

2

baie termostatica

3550350

103.23

PUBLIC

Uzate

3

Tablou automatizare

730108îl

9.66

PUBLIC

Uzate

Electrocompresor ECR 350

7332927

95.63

PUBLIC

Uzate

5

Compresor XR 3100

7300167

29.381

PUBLIC

Uzate

6

Tablou automatizare

7301055

9.66

PUBLIC

Uzate

7

Separator nămol ag primar

7343043

53.76

PUBLIC

Uzate

8

Tablou automatizare

7301085

9.66

PUBLIC

Uzate

9

Tablou automatizare

7301092

9.661

PUBLIC

Uzate

10

Separator nămol ag primar

7342996

57.47

PUBLIC

Uzate

11

Electrocompresor ECR 350

2333661

117.36

PUBLIC

Uzate

I 12

Vas expansiune 5000L

7300729

12.56

PUBLIC

Uzate

13

Separator nămol ag primar

7340952

2.35

PUBLIC

Uzate

14

Electrocompresor ECR 350

7333601

85.66

PUBLIC

Uzate

15

Electrocompresor ECR 350

2333646

121.00

PUBLIC

Uzate

16

tablou automatizare

7300891

9.66

PUBLIC

Uzate

17

Electrocompresor ECR 350

7333565

73.70

PUBLIC

Uzate

18

Tablou automatizare

7300896

9.66

PUBLIC

Uzate

I

Separator namof ag primar

734î939

14.05

PUSUC

Uzate

20

Tablou automatizare

7300950

9.66

PUBLIC

Uzate

21

Tablou automatizare

7300954

9.66

PUBLIC

Uzate

i 22 -

Schimb de cald cu pl ACM S169

2220002

599.00

PUBLIC

Uzate

23

Schimb de cald cu pl INC S174

2220009

599.00

PUBLIC

Uzate

24

Schimb de cald cu pl INC S188

2220029

628.95

PU3JC

Uzate

25

Schimb de cald cu pl ACM S104

2301247

465.00

public

Uzate

26

TabJou automatizare

7300957

9.66

PLlSiiC

Uzate

27

Electrocompresor ECR 350

73336191

86.01

PUBLIC

Uzate

28

Vas expansiune 5000L

7340425

24.20

PUBLIC

Uzate

29

Vas expansiune 5000L

7340426

24.20

PUBLIC

Uzate

30

Vas adaos 4000L

7340740

36.14

PUBLiC

Uzate

31

Sep. nămol ag primar

7330007

8.06

PUSLIC

Uzate

32

Vasexpans 5000L

7340849

20.73

PU3LIC

Uzate

33

Vasexpans 5000L

7343185

51.88

PUBLIC

Uzate

34

Electrocompresor ECR 350

7300808

0.85

PUBLIC

Uzate

35

Electrocompresor

7333604

87.28

PUBLIC

Uzate

36

Electrocompresor

2333656

117.36

PUBLiC

Uzate

37

Separator nămol aq secundar

7340613

4.03

PUBLIC

Uzate

38

SCP mc S 42-fara placi

2300052

383.50

PUBLIC

Uzate

39

SCP inc S 275-fara placi

2300186

9,588.20

PUBLIC

Uzate

40

Vas adaos INC 4000 L

7300956

13.02

PUBUC

Uzate

41

Vas adaos INC 4000 L

7300953

13.02

PUBLIC

Uzate

42

Vas expansiune 5000L

7342416

80.88

PUBLIC

Uzate

43

Vas expansiune 5000L

7342417

58.181    =>UBLIC

Uzate

44

Vas expansiune 5000L

7342418

58.18

PUBLIC

Uzate

45

Vas expansiune 5000L

7341936

24.15

PUBLIC

Uzate

46

Vas expansiune 5000L

7341937

24.15

PUBulC

Uzate

47

Vas adaos INC 6000 L

7341938

29.25

PU3LIC

Uzate

43

Tablou automatizare

7300904

9.66

PUSLfC

Uzate

49

Vas expansiune 5000L

7300909

2.82

PUBUC

Uzate

50

Vas expansiune 5000L

7300910

2.82

PUBLiC

Uzate

51

Vas adaos INC 4000 L

7300911

13.02

PUBUC

Uzate

52

Vas expansiune 5000L

7300894

2.82

PUBUC

Uzate

53

Vas adaos INC 4000 L

7341830

34.85

PUBLIC

Uzate

54

Vas adaos INC 3000 L

7300892

1.24

PUBLIC

Uzate

Nr crt

i    Denumire Reper

nr înv

Valoare

contabila

7Jț A7

Forma de proprietate

-1

Observații

55

55

Vas expansiune 5000L

Vas expansiune 5000L

7341827

51.22

PU3LIC

Uzate

57

Regulator direct de temp Sigma

3000010

4.857.80

PUBLIC

Uzate

58

Tablou electric

7300735

3.30!

PU8L1C

Uzate

59

Tablou automatizare

7300736

9.66?

PUBLIC

Uzate

60

Vas expansiune 5000L

7340437

11.82

PUBLIC

Uzate

61

Vas expansiune 5000L

7340487

22.63;

PUBLIC

Uzate

62

Vas adaos INC 6000 L

7340587

18.68;

PUBLIC

Uzate

63

Tablou electric

7300721

3.30.

PUBLIC

Uzate

64

Tablou automatizare

7300722

9.66

PUBLiC

Uzate

65

Vas expansiune 5000L

7300727

12.56

PUBLIC

Uzate

66

Vas expansiune 5000L

7300728

12.56

Public

Uzate

67

Vas expansiune 5000L

7300729

12.56

PUBLIC

Uzate

68

Vas adaos 6000L

7340765

8.64

public

Uzate

69

Vas adaos INC 3000 L

7300772

3.14

PUBLIC

Uzate

70

Vas expansiune 3150L

7300773

2.821

PUBLIC

Uzate

71    Vas adaos INC 5000L

7300915

2.82

PUBLIC

Uzate

72

Tablou automatizare

7300917

9.66

PUBLIC

Uzate

l 73

Vas expansiune 4000L

7300932

13.02*

PUBLIC

Uzate

74

Vas expansiune 4000L

7300933

13.02

PUBLiC

Uzate

75

Vas adaos INC 5000L

7300934

2.82

PUBLIC

Uzate

76

Regulator direct de temp Samsung

3000011

4,870.83

PUBLIC

Uzate

77

Vas expansiune 5000L

7300780

2.82

PUBLIC

Uzate

78

Vas expansiune 5000L

7300781

2.82

PUBLIC

Uzate

79

Vas expansiune 3000L

7300782

1.24

PUBLIC

Uzate

80

Vas adaos INC 6000 L

7343105

86.57

PUBLIC

Uzate

81

Vas adaos INC 5000 L

7300793

3.14

PUBLIC

Uzate

82

Vas expansiune 4000L

7300797

2.82

PUBLIC

Uzate

83

Vas expansiune 4000L

7300798

2.82

PU3LIC

Uzate

84

Regulator direct de temp

3000005

4,857.80

PUBLIC

Uzate

I 85

Tablou automatizare

7300936

9.66

PUBLIC

Uzate

86

Vas adaos inc 5000L

7340719

3.23

PUBLIC

Uzate

87

Vas expansiune 5000L

7340722

46.75

PUBLIC

Uzate

88

Vas expansiune 5000L

7340723

46.75

PUBLIC

Uzate

89

Vas expansiune 2500 L

7301135

13.15

PUBLIC

Uzate

90

Vas expansiune 5000 L

7301090

2.82

PUBLIC

Uzate

91

Vas tampon 4000L

7301091

13.02

PUBLiC

Uzate

92

Vas expansiune 5000 L

7343104

68.95

PUBLIC

Uzate

93

Vas expansiune 5000 L

7340962

23.61

PUBLIC

Uzate

| S4

Vas expansiune 5000 L

7340979

23.61

PUBLIC

Uzate

95

Regulator direct de temp Sigma

3000003

4,857.80

PUB--.C

Uzate

96

Regulator direct de temp Sigma

3000013

8,577.99

PUBLIC

Uzate

97

Vas tampon 5000L

7300858

2.82

PUBLIC

Uzate

98

Tablou electric

7545303

3.30

PUBLIC

Uzate

99

Vas expansiune 5000L

7300835

2.82

PUBLIC

Uzate

100

Vas expansiune 5QQQL

7300836

2.62

PUBLiC

Uzate

101

Vas adaos inc 5000L

7300837

2.82

PUBLIC

Uzate

102

Tablou electric

7300838

3.30

public

Uzate

103

Tablou automatizare

7301056

9.66

PUBLIC

Uzate

104

Vas expansiune

7341847

9.34

PUBLIC

Uzate

105

Vas tampon 1500 L

7341848

43.88

PUBLiC

Uzate

106

Vas expansiune 5000L

7341328

53.12

PUBLIC

Uzate

j 107

Vas expansiune 5000L

p341329

53.17

PUBLIC

Uzate

108

Vas tampon 3000 L

7300969

1.24

PUBLIC

Uzate

109

Vas expansiune 5000L

2441763

141.03

PUBLIC

Uzate

110

Vas expansiune 5000L

2441764

141.03

PUBLIC

Uzate

111

Regulator direct temp Sigma

3000004

4,857.80

PUBLIC

Uzate

112

Tablou automatizare

7301073

9.66    PUBLIC

Uzate

113

Vas expansiune 5000 L

7342283

89.99

PU3LIC

Uzate

)    114

Vas expansiune 5000 L

7342284

89.99

PUBLIC

Uzate

115

Vas tampon 40001

7342293

37.81

PUSLC

Uzate

116

Vas expansiune 5000 L

2442450

108.88

PUBLIC

Uzate

117

Vas expansiune 5000 L

2442451

108.88

PUBLIC

Uzate

118

Vas tampon 4000L

7301068

13.02

PUBLIC

Uzate

Nr crt

Denumire Reper

nr inv

Valoare

contabila

Forma de proprietate

Observații

119

Tablou automatizare

7301069

9.66

PUBLIC

Uzate

120

Vas expansiune 5000 L

7342448

28.95

PUBLIC

Uzate

121

Vas expansiune 5000 L

2443161

149.45

PUBLIC

Uzate

122

Vas expansiune 5000 L

2443170

149.45

PUBLIC

Uzate

123

Vas expansiune 5000 L

2443171

149.45

FU3UC

Uzate

124

Regulator direct temp

3000009

4,857.80

PUBLIC

Uzate

125

Tablou automatizare

7301060

9.66

PUBLIC

Uzate

126

Vas tampon 5000L

7343169

52.35

PUBLIC

Uzate

127

Vas adaos INC 3000 L

7300880

1.24

PUBLIC

Uzate

128

Tablou automatizare

7300881

9.66

PUBLIC

Uzate

129

Vas expansiune 5000 L

7340804

34.23

PUBLIC

Uzate

130

Vas expansiune 5000 L

7340805

34.23

PUBLIC

Uzate

131

Vas adaos INC 3000 L

7300879

1.24'

PUBLIC

Uzate

132

Vas expansiune 5000 L

7340776

34.03

PU8liC

Uzate

133

Vas expansiune 5000 L

7340777

34.03

PUBLIC

Uzate

134

Vas expansiune 5000 L

7343037

80.43

PUBLIC

Uzate

135

Vas expansiune 5000 L

7340735

24.07

PUBLIC

Uzate

136

Vas expansiune 5000 L

7340736

24.07

PUBLIC

Uzate

137

Vas expansiune 5000 L

7340741

35.28

PUBLIC

Uzate

138

,Vas adaos INC 3000 L

7340742

35.28

PUBLIC

Uzate

139

Vas adaos INC 3000 L

7340743

35.28

PUBLIC

Uzate

140

Tablou automatizare

7545495

19.89

PUBLIC

Uzate

141

Vas expansiune 5000L

7300734

2.82

PUBUC

Uzate

142

Vas adaos 8000I

7340555

40.44

PUBLIC

Uzate

143

Vas expansiune 5000L

7341654

48.92

PUBLIC

Uzate

144

Tablou automatizare

7300710

9.66

PUBLIC

Uzate

145

Vas expansiune 5000L

7340504

21,83

PUBLIC

Uzate

146

Vas tampon 6000L

7340511

9.75

PUBLIC

Uzate

147

Vas expansiune 5000L

7341651

58.54

PUBLIC

Uzate

148

Tablou electric

7545483

11.90

PUBLIC

Uzate

149

Tablou electric

7300717

3.30

PUBLIC

Uzate

150

Tablou automatizare

7300718

9.66

PUBLIC

Uzate

151

Vas tampon 4500 I

7342106

41.42

3UBLlC

Uzate

152

Vas expansiune 3000L

7342931

68.94

PUBLIC

Uzate

153

Vas expansiune 3000L

7342932

68.94

PUBLIC

Uzate

154

Vas adaos 6000 I

7341653

21.87

PUBLIC

Uzate

155

Vas expansiune 5000L

7342087

50.37

PUBLIC

Uzate

156

Vas expansiune 5Q00L

7342092

50.37

PUBLIC

Uzate

157

Vas adaos 6000I

7341578

34.24

’UBLIC

Uzate

158

Vas expansiune 5000L

7344804

7.76

PUBLIC

Uzate

159

Vas expansiune 5000L

7344805

8.33

PUBLIC

Uzate

160

Vas adaos 6000I

7300750

3.14

PUBLIC

Uzate

161

Vas expansiune 4000 I

7343178

89.93

PUBLIC

Uzate

162

Vas expansiune 4000 I

7343179

89.93

PUBLIC

Uzate

163

Vas adaos 6000I

7300755

3.14

PUBUC

Uzate

164

Vas adaos 6000I

7300756

3.14

PUBLIC

Uzate

165

Tablou electric

7332521

29.63

PUBLIC

Uzate

166

Tablou automatizare

7332522

55.76

PUBLIC

Uzate

167

Vas expansiune 5000 I

7340651

38.30

PUBLIC

Uzate

168

Vas expansiune 5000 I

7340663

43.28

°UBUC

Uzate

169

Vas expansiune 5000 I

7340664

43.28

PUBUC

Uzate

170

Vas adaos 5000I

7300764

3.14

PUBUC

Uzate

171

Vas expansiune 3150 I

7340671

41.69

PUBUC

Uzate

172

Vas expansiune 4000 I

7340678

34.85

PUBLIC

Uzate

173

Vas expansiune 5000 I

7300769

2.S2

PUBLIC

Uzate

174

,Vas expansiune 5000 I

7340684

21.70

PUBLIC

Uzate

[    175

Vas adaos 5000(

7340685

37.71

PUBLIC

Uzate

176

Vas expansiune 2000 I

7342641

22.77

PUBUC

Uzate

177

Vas adaos 4000L

7300799

13.02

PUBUC

Uzate

178

Tablou electric

7301096

3.30

PUBLIC

Uzate

179

Vas expansiune 5000L

7342102

52.40

PUBUC

Uzate

180

Vas expansiune 5000L

7342108

55.75

PUBLIC

Uzate

181

Vas expansiune 5000L

7300803

2.82

PUBUC

Uzate

182

Vas expansiune 5000L

7300804

2.82

PUBUC

Uzate

Nr crt

Denumire Reper

nr inv

Valoare

contabila

Forma de proprietate

-1

Observații

183

Tablou electric

7300805

3.30

FU BUC

Uzate

184

Vas adaos 6000L

7340822

32.58

PUBLIC

Uzate

185

Tablou electric

7300807

3.30

PUBLIC

Uzate

186

Vas adaos 6000L

7340835

35.24

PUBLIC

Uzate

187

Vas expansiune 5000L

7340980

23.61

PUBLIC

Uzate

188

Vas expansiune 5000L

7340981

23.61

PUBLIC

Uzate

189

Tablou automatizare

7300809

9.66

PUBLIC

Uzate

190

Vas adaos 7000L

7343115

41.41

PUBLIC

Uzate

191

Tablou electric

7545535

5.62

=UBLiC

Uzate

192

Tablou electric

7300732

3.30

=UBLIC

Uzate

193

Vas adaos 7000L

7300822

29.81

PUBLIC

Uzate

194

Tablou automatizare

7300824

9.66

PUBLIC

Uzate

195

Vas expansiune 5000L

7300826

2.82

PUBLIC

Uzate

196

Vas expansiune 5000L

7300827

2.82

PUBLIC

Uzate

197

Vas adaos 6000L

7300828

3.14

PUBLiC

Uzate

198

Tablou electric

7545555

9.51

PUBLIC

Uzate

199

Tablou automatizare

7545556

12.45

PUBLIC

Uzate

200

Vas adaos 8000L

7340914

30.80

PUBLIC

Uzate

201

Vas adaos 4000L

2443114

10.377.40

public

Uzate

202

Regulator direct temp

3000002

4.857.80

PUBLIC

Uzate

203

Regulator direct temp

3000012

8.577.90

PUBLIC

Uzate

204

Vas expansiune 5000L

7343120

68.95

aUBLIC

Uzate

205

Vas expansiune 5000L

7343121

90.01

PUBLIC

Uzate

206

Tablou automatizare

7300670

9.66

PUBLIC

Uzate

207

Tablou electric

7545513

27.45

PUBLIC

Uzate

208

Vas adaos 6000L

7300674

3.14

PUBLIC

Uzate

209

Vas expansiune 5000L

7340982

23.61

PUBLIC

Uzate

210

Vas expansiune 5000L

7341999

53.34

PUBLiC

Uzate

211

Tablou electric

7545409

5.03

PUBLIC

Uzate

212

Tablou automatizare

7545410

6.32

PUBLIC

Uzate

l 213

Vas adaos 1000L

7341485

38.30

PUBLIC

Uzate

214

Tablou electric

7545161

0.60

PUBLIC

Uzate

215

Vas expansiune 3150 I

7300965

1.24

PUBLIC

Uzate

216

Tablou electric

7545226

5.62

PUBLIC

Uzate

217

Tablou automatizare

7545227

7.07

PUBLIC

Uzate

218

Tablou automatizare

7300691

9.66

PUBLIC

Uzate

219

Vas adaos 4000L

7300692

13.02

PUBLIC

Uzate

220

Vas expansiune 2000 I

7340474

22.06

PUBLIC

Uzate

221

Vas expansiune 2000 I

7340475

22.06

PUBLIC

Uzate

222

Vas tampon

7343123

66.51

PUBLIC

Uzate

223

Tablou electric

7545428

8.67

PUBLIC

Uzate

224

Tablou automatizare

7300694

9.66

PUBLIC

Uzate

225

Vas expansiune 5000L

7340849

20.73

PU3LIC

Uzate

226

Vas tampon

7343124

48.86

PUBLIC

Uzate

227

Vas expansiune 5000L

7343185

51.88

PUBLIC

Uzate

228

Tablou electric

7545429

4.86

PUBLIC

Uzate

229

Tablou automatizare

7300697

9.66

PUBLIC

Uzate

230

Tablou electric

7300698

3.30

PUBLIC

Uzate

231

Vas expansiune 5000L

7340081

28.82

PUBLIC

Uzate

232

Vas adaos 6000L

7340539

12.74

3UBLIC

Uzate

233

Vas expansiune 5000L

7343038

34.57

PUBLIC

Uzate

234

Vas adaos 6000L

7340763

24.79

»UBLIC

Uzate

235

Vas expansiune 5000L

7342296

69.90

PUBLIC

Uzate

236

Vas expansiune 5000L

7342297

69.90

PUBLIC

Uzate

237

Tablou electric

7545453

3.79

PUBLiC

Uzate

238

Tablou electric

7300711

3.30

PUBLIC

Uzate

239

Tablou automatizare

7300712

9.66

PUBLiC

Uzate

240

Vas expansiune 5000L

7340594

58.84

PUBLIC

Uzate

241

Vas expansiune 5000L

7340595

58.84

PUBLIC

Uzate

242

Tablou automatizare

7300986

9.66

PUBLiC

Uzate

243

Tablou automatizare

7300991

9.66

PUB-iC

Uzate

244

Vas expansiune 1500L

7340453

14.76

PU8UC

Uzate

245

Tablou electric

7545244

6.81

PUBuC

Uzate

246

Tablou automatizare

7300999

9.66

PUBLiC

Uzate

Nrcrt

Denumire Reper

nr inv

Valoare

contabila

Forma de proprietate

Observații

247

Tablou electric

7301000

3.30

PUBLIC

Uzate

248

Vas expansiune 5000L

7341366

54.04

PUBLIC

Uzate

249

Tablou electric

7301007

3.30*

PUBL'îC

Uzate

250

Tablou automatizare

7301008

9.66

PUBLIC

Uzate

251

Dizolvator calcar

2220049

534.35

PUBLIC

Uzate

252

Dizolvator calcar

2220050

534.35

PUBLIC

Uzate

253

Dizolvator calcar

2220312

560.10

PUBLIC

Uzate

254

Dizolvator calcar

2220313

560.10

PUBLIC

Uzate

255

Tablou electric

7301013

3.30*

PUBLIC

Uzate

256

Vas adaos 6000 I

7341523

27.74

PUBLIC

Uzate

257

Tablou automatizare

7301018

9.66

PUBLIC

Uzate

258

Tabiou electric

7301019

3.30

PUBLIC

Uzate

259

Vas expansiune 3000L

7341437

82.391

PUBLIC

Uzate

250

Vas expansiune 3000L

<■4 438

82.39

PUBLIC

Uzate

261

Vas expansiune 3000L

7342466

69.8C

PUBLIC

Uzate

262

Vas adaos 5000L

7344511

3.25

PUBLIC

Uzate

263

Tablou electric

7301027

3.30

PUBLIC

Uzate

264

Tablou automatizare

7301097

9.66

PU3LIC

Uzate

265

Vas adaos 6000L

7340056

31.60

PUBLIC

Uzate

266

Vas expansiune 5000L

7340067

38.23

PUBLIC

Uzate

267

Vas expansiune 5000L

7340068

38.25

PUBLIC

Uzate

268

Tablou automatizare

7301044

9.66

Public

Uzate

269

Vas expansiune 2000 I

7340577

2.07

PUBLIC

Uzate

270

Vas expansiune 5000L

7343328

47.98

PUBLIC

Uzate

271

Vas expansiune 5000L

7343329

47.98

PUBLIC

Uzate

272

Vas adaos 60Q0L

7343330

37.92

PUBLIC

Uzate

273

Vas adaos 4000L

7301033

13.02

PUBLIC

Uzate

274

Tablou automatizare

7301036

9.66

PUBLIC

Uzate

275

Vas expansiune 3000L

7341554

29.83

PUBLIC

Uzate

276

Vas expansiune 3000L

7344992

16.67

PUBLIC

Uzate

277

VAS TAMPON 40C0L

7340429

2 23

PUBLIC

Uzate

278

VAS EXPANSIUNE

7344735

PUBLIC

Uzate

279

VAS EXPANSIUNE

7344736

6.15

PUBLIC

Uzate

260

VAS TAMPON 5000L

7343439

11 81

PUBLIC

Uzate

281

VAS EXPANSIUNE 3000L

7343442

21.66

PUBLIC

Uzate

282

VAS EXPANSIUNE 3000L

7343443

21 66

PUBLIC

Uzate

283

VAS TAMPON

7300286

282

PUBLIC

Uzate

284

VAS EXPANSIUNE 40001

7340442

13.31

PUBLIC

Uzate

285

VAS TAMPON

7343437

9.81

PUBLIC

Uzate

286

VAS EXPANSIUNE 5000L

7343446

36.93

PUBLIC

Uzate

287

VAS EXPANSIUNE 50DOL

7343447

36.93

PUBLIC

Uzate

288

VAS EXPANSIUNE 4000L

7340444

26 49

PUBLIC

Uzate

289

VAS EXPANSIUNE 40CCL

7344438

11.82

PUBLIC

Uzate

290

VAS EXPANSIUNE 5000L

7344929

27 71

PUBLIC

Uzate

291

VAS EXPANSIUNE 5000L

7344930

27.71

PUBLIC

Uzate

292

VAS EXPANSIUNE 5000L

7344931

27 71

PUBLIC

Uzate

293

VAS EXPANSIUNE 4000L

7300310

1.50

PUBLIC

Uzate

294

VAS EXPANSIUNE 4000L

7300311

1.50

PUBLIC

Uzate

295

VAS EXPANSIUNE 40001

7300312

1.50

PUBLIC

Uzate

296

VAS TAMPON 6000L

7344949

19.89

PUBLIC

Uzate

297

REZERVOR TAMPON ADAOS

7300317

2.82

PUBLIC

Uzate

298

REZERVOR TAMPON ADAOS

7300318

2 82

PUBLIC

Uzate

299

VAS EXPANSIUNE 6000L

7344450

10.82

PUBLIC

Uzate

300

VAS EXPANSIUNE 6000L

7344451

10 82

PUBLIC

Uzate

301

TABLOU AUTOMATIZARE

7545164

3 48

PUBLIC

Uzate

302

TABLOU ELECTRIC

7545165

4.08

PUBLIC

Uzate

303

TABLOU ELECTRIC

7545192

4.82

PUBLIC

Uzate

304

TABLOU AUTOMATIZARE

7545392

7.58

PUBLIC

Uzate

305

TABLOU ELECTRIC

7545193

5.64

PUBLIC

Uzate

306

TABLOU AUTOMATIZARE

7545393

7 56

PUBLIC

Uzate

307

TABLOU ELECTRIC

75451S4

8.37

PUBLIC

Uzate

308

TABLOU AUTOMATIZARE

7545394

11.48

PUBLIC

Uzate

309

TABLOU AUTOMATIZARE

7300296

9 65

PUBLIC

Uzate

310

TABLOU ELECTRIC

7545395

10.2

PUBLIC

Uzate

c

Nr crt

Denumire Reper

nr inv

Valoare

contabila

Forma de proprietate

1

Observații

311

TABLOU ELECTRIC

7545202

918

PUBLIC

Uzate

312

TABLOU AUTOMATIZARE

7545203

19.95I

PUBLIC

Uzate

313

TABLOU ELECTRIC

7300307

33

PUBLIC

Uzate

314

TABLOU AUTOMATIZARE

7545207

24 02

PUBLIC

Uzate

315

TABLOU AUTOMATIZARE

7300320

9.66

PUBLIC

Uzate

316

TABLOU ELECTRIC

7545223

214

PUBLIC

Uzate

317

ELECTROCOMPRESOR ECR 350

2333006

106.76

PU3LIC

Uzate

318

ELECTROCCMPRESOR ECR 350

7333580

70.96

PUBLIC

Uzate

319

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7301240

12.56

PUBLIC

Uzate

320

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7301241

12.56

PUBLIC

Uzate

321

VAS TAMPON 5000 L

7301242

2 62

PUBLIC

Uzate

322

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7301217

1255

PUBLIC

Uzate

323

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7301218

1256

PUBLIC

Uzate

324

VAS TAMPON 6000 L

7344417

30 99

PUBLIC

Uzate

325

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7344615

42 14

PUBLIC

Uzate

326

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7344616

42 14

PUBLIC

Uzate

327

REZERVOR METALIC 4000 L

7300624

•■3 02

PUBLIC

Uzate

328

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341696

46 60

PUBLIC

Uzate

329

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7340420

3614

PUBLIC

Uzaie

330

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7340421

36 14

PUBLIC

Uzate

331

VAS TAMPON 4000 L

7343541

3 23

PUBLIC

Uzate

332

VAS TAMPON 8000 L

7340423

4318

PUBLIC

Uzate

333

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7344662

41.26

PUBLIC

Uzate

334

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7344663

41.26

PUBLIC

Uzate

335

VAS TAMPON 5000 L

7300337

2.82

PUBLIC

Uzate

335

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7340194

78.47

PUBLIC

Uzate

337

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7340195

78.47

PUBLIC

Uzate

338

VAS ADAOS 4000 L

7343543

3.23

PUBLIC

Uzate

339

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7344687

3915

PUBL'C

Uzate

340

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7344688

39.15

PUBLiC

Uzate

341

VAS EXPANSIUNE 3000 L

7342862

86 10

PUBLIC

Uzate

342

VAS EXPANSIUNE 3000 L

7342863

38 24

PUBLIC

Uzate

343

VAS TAMPON 3000 L

7342295

41 32

PUBLIC

Uzate

344

TABLOU AUTOMATIZARE

7301234

9 66

PUBLIC

Uzate

345

TABLOU ELECTRIC

7301235

330

PUBLiC

Uzate

346

TABLOU AUTOMATIZARE

7301210

9 66

PUBLIC

Uzate

347

TABLOU ELECTRIC

7301211

3 30

PUBLIC

Uzate

348

TABLOU AUTOMATIZARE

7300323

9.66

PUBLIC

Uzate

349

TABLOU ELECTRIC

7300324

330

PUBLIC

Uzate

350

TABLOU AUTOMATIZARE

7300625

9.66

PUBLtC

Uzate

351

TABLOU AUTOMATIZARE

7300326

9 66

PUBLIC

Uzate

352

TABLOU ELECTRIC

7300327

3.30

PUBLiC

Uzate

353

TABLOU AUTOMATIZARE

7300333

9.66

PUBLIC

Uzate

354

TABLOU ELECTRIC

7545224

8.29

PUBLiC

Uzate

355

TABLOU AUTOMATIZARE

7300336

9.56

PUBLIC

Uzate

356

TABLOU ELECTRIC

7545225

1.65

PUBLiC

Uzate

357

TABLOU AUTOMATIZARE

7300366

9 66

PUBJC

Uzate

358

TABLOU ELECTRIC

7545274

3.28

PUBLiC

Uzate

359

VAS EXPANSIUNE 4000L

7300658

1.50

PUBLIC

Uzate

360

VAS EXPANSIUNE 4000L

7300659

1.50

PU8LIC

Uzate

361

REZERVOR METALIC 3COOL

7301183

24 97

PUBLIC

Uzate

362

VAS EXPANSIUNE 5CC0L

7301188

12 56

PUBLIC

Uzate

363

VAS EXPANSIUNE 5000L

7301169

1256

PUBLIC

Uzate

364

VAS EXPANSIUNE 5C00L

7300629

1256

PUBLiC

Uzaie

365

REZERVOR METALIC 3COOL

7300631

13 02

PUBLIC

Uzate

366

VAS EXPANSIUNE 50COL

7341570

63 42

PUBLIC

Uzate

367

REZERVOR METALIC 4O2OL

7301163

13 02

PUBLIC

Uzate

368

VAS EXPANSIUNE 3COOL

7301164

1.24

PUBLIC

Uzate

369

VAS EXPANSIUNE 3150L

7343336

39 08

PUBLIC

Uzate

370

VAS EXPANSIUNE 3150L

7343337

39 08

PUBLIC

Uzate

371

REZERVOR TAMPON 4C00L

7343343

20.14

PUBLIC

Uzate

372

VAS EXPANSIUNE 3000L

7343298

36 98

PUBLIC

Uzate

373

VAS EXPANSIUNE 3000L

7343299

36 98

PUBLIC

Uzate

374

REZERVOR TAMPON 4000L

7343307

21.98

PUBLIC

Uzate

[

Nr crt

Denumire Reper

nr inv

Valoare

contabila

Forma de

proprietate

Observații

375

REZERVOR METALIC 4000L

7300647

13.02

PUBLIC

Uzate

376

VAS EXPANSIUNE 40001

7341887

30.08

PUBLIC

Uzate

377“

REZERVOR METALIC 5000L

7340786

20 36

=UBLIC

Uzate

378

VAS EXPANSIUNE 5000L

7341665

69.67

PUBLIC

Uzate

379

VAS EXPANSIUNE

7341666

69 67

PUBLIC

Uzate

380

REZERVOR METALIC 6000L

7341667

36.82

PUBLIC

Uzate

381

TABLOU ELECTRIC

7301191

3.3

PUBLIC

Uzate

382

TABLOU AUTOMATIZARE

7301192

9 56

PUBLIC

Uzate

383

TABLOU AUTOMATIZARE

7300633

9.56

PUBLIC

Uzate

384

TABLOU AUTOMATIZARE

7301162

9.56

PUBLIC

Uzate

385

TA8LOU AUTOMATIZARE

7300639

9 56

PUBLIC

Uzate

386

TA8LOU AUTOMATIZARE

7300644

9.66

PUBLIC

Uzate

387

TABLOU AUTOMATIZARE

7300548

9 66

PUBLIC

Uzate

388

TABLOU AUTOMATIZARE

7300653

9.66

PUBLIC

Uzate

389

TABLOU AUTOMATIZARE

7300664

9 66

PUBLIC

Uzate

390

VAS EXPANSIUNE 5000L

2442696

101 13

PUBLIC

Uzate

391

VAS ADAOS 5000L

7342702

28 37

PUBLIC

Uzate

392

VAS EXPANSIUNE 5000L

2442269

103.46

PUBLIC

Uzate

393

VAS TAMPON 3500L

7341475

45.91

PUBLIC

uzate

394

VAS TAMPON 3500L

2441876

313.28

PUBLIC

Uzate

395

VAS EXPANSIUNE 4CC0L

7344370

11 74

PUBLIC

Uzate

396

VAS EXPANSIUNE 40C0L

7344375

54 15

PUBLIC

Uzate

397

RECIPIENT EXPANSIUNE 4COOL

7372971

7516

PUBLIC

Uzate

398

VAS EXPANSIUNE 4000L

7342972

75.16

PUBLIC

Uzate

399

VAS TAMPON 40001

7343255

51 94

PUBLIC

Uzate

400

VAS EXPANSIUNE 630L

7342351

12 59

PUBLIC

Uzate

401

VAS TAMPON 1000L

7342354

14.07

PUBLIC

Uzate

402

VAS EXPANSIUNE 5000L

7300435

2 62

PUBLIC

Uzate

403

VAS EXPANSIUNE 5000L

7300436

2 82

PUBLIC

Uzate

404

VAS TAMPON 4000L

7340424

20.90

PUBLIC

Uzate

405

VAS EXPANSIUNE 4000L

7330206

16 64

PUBLIC

Uzate

406

VAS TAMPON 4000L

7340212

3091

PUSUC

Uzate

407

VAS EXPANSIUNE 315OL

7340225

4 70

PUBLIC

Uzate

408

VAS TAMPON 30001

7340230

231

PUBLIC

Uzate

409

TABLOU AUTOMATIZARE

7300388

9.66

PUBLIC

Uzate

410

TABLOU AUTOMATIZARE

7300390

9 66

PUBLIC

Uzate

411

TABLOU AUTOMATIZARE

7300391

9.66

PUBLIC

Uzate

412

TABLOU AUTOMATIZARE

7300430

9 66

PUBLIC

Uzate

413

TABLOU AUTOMATIZARE

7300432

9.66

PUBLIC

Uzate

414

TABLOU AUTOMATIZARE

7300439

966

PUBLIC

Uzate

415

TABLOU ELECTRIC

7301095

3.3

PUBLIC

Uzate

416

TABLOU ELECTRIC

7300532

3.3

PUBLIC

Uzate

417

TABLOU AUTOMATIZARE

7300533

9 66

PUBLIC

Uzate

418

TABLOU AUTOMATIZARE

7300536

9.56

PUBLIC

Uzate

419

TABLOU ELECTRIC

7545301

266

PUBLIC

Uzate

420

VAS TAMPON 5000 L

7300443

2 82

PUBLIC

Uzate

421

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7300447

12.56

PUBLIC

Uzate

422

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341518

54 27

PUBLIC

Uzate

423

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7300451

2.82

PUBLIC

Uzate

424

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341553

27.74

PUBLIC

Uzate

425

VAS TAMPON 5000 L

7342465

2910

PUBLIC

Uzate

426

VAS EXPANSIUNE 1000 L

7301145

10.93

PU3LIC

Uzate

427

VAS TAMPON 2000 L

7301146

232

PUBLIC

Uzate

428

VAS EXPANSIUNE 4000 L

7342955

3219

PUBLIC

Uzate

429

VAS EXPANSIUNE 4000 L

7342956

37.37

PUBLIC

Uzate

430

REZERVOR TAMPON 5000 L

7342957

37.37

PUBLIC

Uzate

431

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7300473

282

PUBLIC

Uzate

432

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7300474

2 82

PUBLIC

Uzate

433

VAS TAMPON 5000 L

7300482

2 32

PUBUC

Uzate

434

VAS TAMPON 5000 L

7342047

28 50

PUBLIC

Uzate

435

VAS TAMPON 5000 L

7300499

2.82

PUBUC

Uzate

436

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7300500

2 82

PUBLC

Uzate

437

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7300501

2 82

PUBLIC

Uzate

438

VAS TAMPON 6000 L

7341920

1817

PUBUC

Uzate

l Nrcrt

Denumire Reper

nr inv

Valoare

contabila

Forma de proprietate

Observații

439

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341921

2517

PUBLIC

Uzate

440

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341922

25.17

PUBLIC

Uzate

441

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341923

2517

PUBLIC

Uzate

442

VAS TAMPON 4CC0 L

7300518

13.02*

PUBLIC

Uzate

443

VAS EXPANSIUNE 3150 L

73C0519

1.24

PUBLIC

Uzate

444

VAS TAMPON 6000 L

7300526

314

PUBLIC

Uzate

445

VAS EXPANSIUNE 3150 L

7300528

1.24

PUBLIC

Uzate

446

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7300529

2 82

PUBLIC

Uzate

447

TABLOU AUTOMATIZARE

73CO444

966

PUBLIC

Uzate

448

"ABLOU ELECTRIC

7545206

12 33

PUBLIC

Uzate

449

TABLOU ELECTRIC

7300453

330

PUBLIC

Uzate

450

TABLOU AUTOMATIZARE

7300454

966

PUBLIC

Uzate

451

TABLOU ELECTRIC

7301149

3 30

PUBLIC

Uzate

452

TABLOU AUTOMATIZARE

7300459

966

PUBLIC

Uzate

453

TABLOU ELECTRIC

7300458

3.30

3UBLIC

Uzate

454

TABLOU AUTOMATIZARE

7300472

9.66

PUBLIC

Uzate

455

TA8LOU ELECTRIC

7300471

3.30

PUBLIC

Uzate

456

TA8LOU ELECTRIC

7545252

5.36

PUBLIC

Uzate

457

TABLOU AUTOMATIZARE

7300495

9.66

PUBLIC

Uzate

458

TABLOU ELECTRIC

7545245

8.56

PUBLIC

Uzate

459

TABLOU ELECTRIC

73CO5C7

330

PUBLIC

Uzate

460

TABLOU AUTOMATIZARE

7300508

9.66

PUBLIC

Uzate

461

TABLOU ELECTRIC

7545262

346

PUBLIC

Uzate

462

TABLOU ELECTRIC

7545265

2 84

PUBLIC

Uzate

463

VAS EXPANSIUNE 5000 L

2442818

110.61

PUBLIC

Uzate

464

VAS EXPANSIUNE 5000 L

2442819

11061

PUBLIC

Uzaie

465

VAS TAMPON 5000 L

7343438

9.81

=U3LIC

Uzate

466

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341386

31 56

=U9LIC

Uzate

467

VAS TAMPON 5000 L

7341387

65 91

PUBLIC

Uzate

468

VAS EXPANSIUNE 3150 L

7342224

63 52

PUBLIC

Uzate

469

VAS EXPANSIUNE 315OL

7342225

63 52

PUBLIC

Uzate

470

VAS TAMPON 4000 L

7342247

37.81

PUBLIC

Uzate

471

VAS EXPANSIUNE 5000 L

2443141

113.6-4

PUBLIC

Uzate

472

VAS EXPANSIUNE 5000 L

2443142

113.64

PUBLIC

Uzate

473

VAS EXPANSIUNE 5000 L

2443143

113 64

PUBLIC

Uzate

474

VAS TAMPON 5000 L

7343155

8461

PUBLIC

Uzate

475

VAS EXPANSIUNE 4000 L

7300574

13.02

PUBLIC

Uzate

476

VAS TAMPON 5000 L

7300575

2.82

PUBLIC

Uzate

477

VAS EXPANSIUNE 4000 L

7342449

76.74

PUBLIC

Uzate

478

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7342523

46.66

PUBLIC

Uzate

479

VAS TAMPON 5000 L

7342525

34 07

PUBLIC

Uzate

480

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7343006

30.16

PUBLIC

Uzate

481

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7300601

2 82

PUBLIC

Uzate

482

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341536

50 21

PUBLIC

Uzate

483

VAS TAMPON 4000 L

7341545

28 12

PUBLIC

Uzate

484

VAS TAMPON 5000 L

7340169

15 03

PUBLIC

Uzate

485

TABLOU ELECTRIC

7300546

3 30

PUBLIC

Uzate

486

TABLOU AUTOMATIZARE

7300547

9.66

PUBLIC

Uzate

487

TA8LOU ELECTRIC

7300553

3 30

PUBLIC

Uzate

488

TABLOU AUTOMATIZARE

7300553

9 66

PUBLIC

Uzate

489

TABLOU ELECTRIC

7300557

330

PUBLIC

Uzate

490

TABLOU AUTOMATIZARE

7300555

9.66

PUBLIC

Uzate

491

TABLOU ELECTRIC

7300565

3.30

PUBUC

Uzate

492

TABLOU AUTOMATIZARE

7300566

966

PUBLIC

Uzate

493

TABLOU ELECTRIC

7300576

3.30

PUBLIC

Uzate

494

TABLOU AUTOMATIZARE

7300577

9.66

PUBLIC

Uzate

495

TABLOU ELECTRIC

7300582

3.30

PUBLIC

Uzate

496

TABLOU AUTOMATIZARE

7300583

9.66

PUBLIC

Uzate

497

TABLOU ELECTRIC

7300603

3 30

PUBLIC

Uzate

498

TABLOU AUTOMATIZARE

7300604

9.66

PUBUC

Uzaie

499

TABLOU ELECTRIC

7545276

3.56

PUBLIC

Uzate

500

TABLOU AUTOMATIZARE

7545275

5.51

PUBLIC

Uzate

501

VAS EXPANSIUNE 5000 L

2442240

103.43

PU8LIC

Uzate

502

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341615

62.49

PUBLIC

Uzate

r_

Nr crt

Denumire Reper

nr inv

Valoare

contabila

Forma de proprietate

-|

Observații

503

REZERVOR METALIC 4000 L

734*994

12.20

PUBLIC

Uzate

504

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7300346

•12.56

PUBLIC

Uzate

505

VAS ADAOS 3600 L

7341499

3830

PUBLIC

Uzate

506

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341502

44.47

PUBLIC

Uzate

507

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7342467

69.80

PUBLIC

Uzate

508

VAS TAMPON 5000 L

7341436

33 14

PUBLIC

Uzate

509

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341488

44.35

PUBLIC

Uzate

510

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341489

44 35

PUBLIC

Uzate

|    511

VAS EXPANSIUNE 5000 L

2443098

104.47

PUBLIC

Uzate

512

VAS EXPANSIUNE 5000 L

2443099

104.47

PUBLIC

Uzate

513

VAS TAMPON 4000 L

7300397

1302

PUBLIC

Uzate

514

VAS EXPANSIUNE 5000 L

2301395

693.55

PUBLIC

Uzate

515

VAS EXPANSIUNE 5000 L

2301396

693 55

PUBLIC

Uzate

5A6

VAS EXPANSIUNE 5000 V

2301397

693 55

PUBLIC

Uzate

517

VAS EXPANSIUNE 4000 L

7300355

17.09

PUBLIC

Uzate

518

VAS TAMPON 6000 L

7343259

38 76

PUBLIC

Uzate

519

VAS EXPANSIUNE 5000 L

2301393

693 55

PUBLIC

Uzate

520

VAS EXPANSIUNE 5000 L

2301394

693 55

PUBLIC

Uzate

521

VAS EXPANSIUNE 4000 L

7344757

7.98

PUBLIC

Uzate

522

VAS EXPANSIUNE 4000 L

7344758

7 98

PUBLIC

Uzate

523

VAS EXPANSIUNE 5030 L

7340433

10 25

PUBLIC

Uzate

524

VAS TAMPON 4000 L

7344435

3.55

PUBLIC

Uzate

525

TABLOU AUTOMATIZARE

7300626

~ 9 65'

PUBLIC

Uzate    i

526

TABLOU ELECTRIC

7300344

3.30

PUBLIC

Uzate

527

TA8LCU AUTOMATIZARE

7300345

9.66

PUBLIC

Uzate

528

TABLOU ELECTRIC

7300352

3.30

PUBLIC

Uzate

523

TABLOU AUTOMATIZARE

7300353

s.ee

PUfiUC

Uzate

530

TABLOU AUTOMATIZARE

7300398

9.66

PUBLIC

Uzate

531

TABLOU ELECTRIC

7545160

4.03)    =UBLIC

Uzate

532

TABLOU AUTOMATIZARE

7545W2

5.77 i    PUBLIC

Uzate

533

TABLOU ELECTRIC

7545176

612

PUBLIC

Uzate

534

TABLOU AUTOMATIZARE

7545175

7.77

PUBLIC

Uzate

535

TA8LOU AUTOMATIZARE

7545181

8 42

PUBLIC

Uzate

536

TA8LOU ELECTRIC

7545182

5.56

PUBLIC

Uzate

537

SEPARATOR NĂMOL AG PRIMAR

7341034

16.75

PUBLIC

Uzate

538

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341364

31 56

PUBLIC

Uzate

539

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7341365

31.56

PU3LIC

Uzate

540

VAS EXPANSIUNE 6000 L

7300405

2 82

PUBLIC

Uzate

541

VAS TAMPON 4000 L

730G4C7

13.02

PUBLIC

Uzate

|    542

VAS EXPANSIUNE 3XO L

7340 Ai 0

3*1 .-16

PUBLIC

U2ate

543

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7342705

2837

PUBLIC

Uzate

544

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7300413

2.82

PU3LIC

Uzate

545

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7300414

282

PUBLIC

Uzate

546

VAS TAMPON 3000 L

7300416

034    PUBLIC

Uzate

547

VAS EXPANSIUNE 3000 L

2300136

300.54

PUBLIC

Uzate

|    548

VAS EXPANSIUNE 3000 L

2300137

300.54

PUBLIC

Uzate

549

STATIE DEDURIZARE

2300138

701.80

PUBLIC

Uzate

550

REZERVOR TAMPON 5000 L

230*398

693.55

PUBLIC

Uzate

551

RECIPIENT EXPANSIUNE

7343041

37 83

PUBLIC

Uzate

'552

VAS TAMPON 5000 L

7300610

2.82

PUBLIC

Uzate

553

VAS TAMPON 4500 L

7300611

1 39

PUBLIC

Uzate

554

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7340244

8 39

PUBLiC

Uzate

f 555

VAS EXPANSIUNE 5000 L

7340245

8.39

PUBLIC

Uzate

556

VAS EXPANSIUNE 2000 L

7342178

14.23

PUBLIC

Uzate

557

TABLOU AUTOMATIZARE

7300403

5.66

PUBLIC

Uzate

'558

TABLOU AUTOMATIZARE

730O4C3

9.66

PUBLIC

Uzate

559

TABLOU AUTOMATIZARE

7301093

9.66

PUBLIC

Uzate

560

TABLOU AUTOMATIZARE

7300425

9.66

PUBLIC

Uzate

'561

TABLOU ELECTRIC

7301094

3 30

PUBLIC

Uzate

562

TABLOU AUTOMATIZARE

7300428

9.66

PUBLIC

Uzate

563

TABLOU AUTOMATIZARE

7545283

5.51

PUBUC

Uzate

564

TABLOU ELECTRIC

7545284

3.56

PUBLIC

Uzate

565

TABLOU ELECTRIC

7545302

2.66

PUBLIC

Uzate

566

TABLOU ELECTRIC

7545838

1718

PUBLIC

Uzate

Alrcrt

Denumire Reper

nr inv

Valoare

contabila

Forma de proprietate

Observații

567

COMPRESOR XR 3100

7300169

29.38

PUBLIC

Uzate

568

COMPRESOR

2300126

526.77

PUBLIC

Uzate

569

COMPRESOR XR 3100

7300164

29.38

PUBLIC

Uzate

I 570

Vas tampon 5200 -

7301219

2.32

PUBLIC

Uzate

571

Vas expansiune inc 4000 L

7300282

17.09

PUBLIC

Uzate

572

Vas tampon 5000 I

7340446

17.89

PUBLIC

Uzate

573

Vas expansiune 3000 L

2442706

102.45

PUBLIC

Uzate

574

IMPRIMANTA EPSON

3400033

212 2

PUBLIC

Uzate

575

IMPRIMANTA EPSON

3400014

178.00

PUBLIC

Uzate

576

IMPRIMANTA EPSON

3400015

173 00

PUBLIC

Uzate

577

CALCULATOR PENTIUM

3400058

735.00

PUBLIC

Uzate

578

IMPRIMANTA A3

3400254

1,149.71

PU3LIC

Uzate

579

CALCULATOR 486

7734003

44322

PUBLIC

Uzate

580

CALCULATOR 436

7734005

443.22

PUBLIC

Uzate

581

CALC. DX4/1C0MH2

3400010

346

PUBLIC

Uzate

582

CALC QX4/100MH2

3400011

346

PUBLIC

Uzate

583

CALC DX4/Î00MH2

3400012

346

PUBLIC

Uzate

584

CALC.DX4-100MH2

3400013

346

PUBLIC

Uzate

585

CALCULATOR PENTIUM 100

3400038

1145.64

PUBLIC

Uzate

586

CALC 485 DX2?66MH2/'4MBRAP

7734006

443.22

PUBLIC

Uzate

587

CALC 486 DX2/66MH2/4MBRAP

7734007

443 22

PUBLIC

Uzate

588

CALC 486 DX2/56MbZ'4MBRAP

7734008

443.22

PUBLIC

Uzate

589

CALC PENTIUM 120

7734009

604 5

PUBLIC

Uzate

590

IMPRIMANTA HP 690C COLOR

3400044

303 05

PUBLIC

Uzate

591

EXCAVATOR P302 CT 0177

2605525

4,791.70

PUBLIC

Uzate

592

MOTOCOMPRESOR 2M2MC5

2000306

17.514 95

PUBLIC

Uzate

593

COMPRESOR XR3100

7300171

29.33

PUBLIC

Uzate

594

COMPRESOR XR3100

7300172

29 36

PUBLIC

Uzate

TOTAL:

126,613.70

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA_

Page 10