Hotărârea nr. 372/2007

HOTARARE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2007

                        România

                 Judeţul Constanta

                 Primăria Municipiu. Constanta

               consiliul local

HOTĂRÂRE

PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2007

Consiliul Local al municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din
data de 27.07.2007;

Vazand expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei nr.4 si referatul Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala nr.89991/05.07.2007;

Având in vedere prevederile art.39, alin.(2) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, referitor la întocmirea si prezentarea unui raport semestrial către consiliul local cu privire la activitatea asistenţilor personali, precum si prevederile art.29 din H.G.nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale art.115, alin.(l), lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l-Se aproba raportul de activitate a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada ianuarie-iunie 2007, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2-Secretariatul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala, Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Constanta, Direcţiei de Munca si Protecţie Sociala Constanta in vederea aducerii la Îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanta.

Adoptata de 26 consilieri din 27 de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR. 372/27.07.2007


ANEXA LA H.C.L.M. nr.372/2007

RAPORT DE ACTIVITATE

In perioada ianuarie-iunie 2007, cei 954 de asistenţi personali, angajaţi ai instituţiei noastre cu contracte de munca pe perioada determinata sau nedeterminata, au desfăşurat următoarele activităţi:

-au prestat pentru persoana cu handicap grav toate activităţile si serviciile prevăzute in contractul individual de munca, in fisa postului si in programul individual de recuperare si de integrare sociala a persoanei cu handicap grav, in cazul existentei unui astfel de program;

-au tratat cu respect, buna-credinta si înţelegere persoana cu handicap grav si nu au abuzat fizic, psihic sau moral de starea de incapacitate in care se afla aceasta;

-au sesizat Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala modificările survenite in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav, de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;

-au întocmit in prima jumătate a anului 2007 un raport de activitate, avizat de personalul din cadrul Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala, raport ce a fost adus la cunoştinţa persoanei cu handicap grav, sub semnătura acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal.

Menţionam ca in perioada ianuarie-iunie 2007, nu am avut nici o solicitare de înlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de odihna.

De asemenea, in aceasta perioada nu a fost instruit nici un asistent personal, deoarece Autoritatea Naţionala pentru Persoane cu Handicap nu a stabilit inca tematica de instruire.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE