Hotărârea nr. 370/2007

Hotarare privind aprobarea cumpararii actiunilor cesionate de Ia S.C. RAJA S.A. catre Consiliul Local Constanta

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind   aprobarea cumpărării acţiunilor cesionate de Ia S.C. RAJA S.A. către Consiliul Local Constanta

Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in şedinţa
la data de 27.07.2007        ;

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre , raportul Comisiei nr.l de studii , prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat, Comisiei juridice nr. 5 raportul Direcţiei Financiare nr.^f^^Hotararea Consiliului Judeţean nr.74/25.05.2007, si Comunicarea S.C. RAJA S.A. nr.97095/18.07.2007

Având in vedere Directiva 98/83/CE priving calitatea apei destinate consumului uman. Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti, H.G. nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

Vazand dispoziţiile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata si art.35 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d, alin.3 lit.c, alin.6 lit.a pct.14 si art.115 alin.l lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba cumpărarea a 18.525 acţiuni cesionate de la S.C. RAJA S.A. către Consiliul Local Constanta, la valoarea nominala de 10 lei/ acţiune;


Art. 2 Suma de 185.250 lei, reprezentând contravaloarea acţiunilor urmează sa fie virata de Direcţia Finaciara a Primăriei Municipiului Constanta in contul Consiliului Judeţean Constanta, suma prevăzuta in rectificarea bugetului municipal pe anul 2007.

Art. 3 Se împuterniceşte primarul pentru a semna contractul de cesiune intre Primăria Constanta si S.C. RAJA S.A.;

Art.4     Se deleagă un reprezentant al Consiliului Local pentru Adunarea      Generala      a      Acţionarilor,      in      persoana      domnului

Art. 5 Serviciul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic Achiziţii, serviciului "Audit Intern", S.C. RAJA S.A. , Consiliului Judeţean Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 24 consilieri din 27 membri

PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI,                         CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

Constanta

Nr. 370/27.07.2007