Hotărârea nr. 37/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINTA P+1E, str. Ion Lahovari nr. 106, teren in folosinta in suprafata de 58,20 mp, constructie proprietate Melcea Victoria si Petenchea Nicolae

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

MANSARDARE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Ion Lahovari nr. 106, teren în folosinţă în suprafaţă de 58,20 mp,

construcţie proprietate Melcea Victoria şi Peţenchea Nicolae

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ P+1E, cu asigurarea unui loc de parcare în curte, str. Ion Lahovari nr. 106, teren în folosinţă în suprafaţă de 58,20 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Imobilul, apartament situat la etajul 1, identificat cu nr. cadastral 4392/7/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101098 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 60126/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Melcea Victoria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 27192/1996 emis de RAEDPP Constanţa.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. MELCEA VICTORIA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 37/ 30.01.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 1974 / 12.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Melcea Victoria privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ P+1E, str. Ion Lahovari nr. 106, teren în folosinţă în suprafaţă de 58,20 mp, construcţie proprietate Melcea Victoria şi Peţenchea Nicolae.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Imobilul, apartament situat la etajul 1, identificat cu nr. cadastral 4392/7/2, este proprietate Melcea Victoria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 27192/1996 emis de RAEDPP Constanţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil P+1E care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 58,20 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ion Lahovari cu o deschidere de m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune mansardarea locuinţei P+1E existente pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în curte.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. existent = 66,65 %                   C.U.T. existent = 0,90

P.O.T. propus = 66,65 %                    C.U.T. propus = 1,14

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4277/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Declaraţie notarială coindivizar autentificată sub - Reglementări edilitare sc.1:500                                  nr. 2212/2006 de notar public Delia Crişan

- Desfăşurări de front stradal

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 8614 RP/2006

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 1645/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ P+1E, str. Ion Lahovari nr. 106, teren în folosinţă în suprafaţă de 58,20 mp, construcţie proprietate Melcea Victoria şi Peţenchea Nicolae.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT