Hotărârea nr. 367/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE cu SPATIU COMERCIAL D+P+4E si SPATIU COMERCIAL P+1-2E, str. Mihai Viteazu nr. 67, teren in suprafata de 230,39 mp, proprietate Zaif George

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE cu SPAŢIU COMERCIAL D+P+4E şi

SPAŢIU COMERCIAL P+1-2E,

str. Mihai Viteazu nr. 67, teren în suprafaţă de 230,39 mp,

proprietate Zaif George

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE cu SPAŢIU COMERCIAL D+P+4E şi SPAŢIU COMERCIAL P+1-2E, cu asigurarea a 6 locuri de parcare în incintă, str. Mihai Viteazu nr. 67, teren în suprafaţă de 230,39 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizele RAJA nr. 183/18653/2007, ENEL ELECTRICA nr.  7022053/2007, RADET nr. 3963 /2007.

              Terenul este proprietate Zaif George conform dispoziţiei primarului nr. 3491/2006 şi procesului verbal de predare – primire nr. 6704/2007.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ZAIF GEORGE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.367/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 80599 / 20.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Zaif George privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE cu SPAŢIU COMERCIAL D+P+4E şi SPAŢIU COMERCIAL P+1-2E, str. Mihai Viteazu nr. 67, teren în suprafaţă de 230,39 mp, proprietate Zaif George.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul este proprietate Zaif George conform dispoziţiei primarului nr. 3491/2006 şi procesului verbal de predare – primire nr. 6704/2007.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 230,39 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Castanilor cu strada Mihai Viteazu cu o deschidere de 20,17/11,20m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+4E cu destinaţia de parcare la demisol, spaţiu comercial la parter şi parţial la etajul 1, 4 apartamente la etajele 1-4. Se propune şi construirea unui imobil P+1-2E cu funcţiunea de spaţiu comercial cu parcare la parter. Proiectul propune amenajarea a 4 locuri de parcare la demisol şi 2 locuri de parcare la parter, cu acces direct din strada Mihai Viteazu.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+4E (21 m).

P.O.T. propus = 64,50 %                    C.U.T. propus = 3,48

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1763/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Partiu                       

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 183/18653/2007                                       - Aviz  Brigada Pompieri nr.  30861/2007

- ENEL ELECTRICA nr.  7022053/2007                  - Aviz Sanitar nr.2- 101023/2007

- ROMTELECOM nr. 734/2007                                - Aviz Mediu nr. 4724 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 2775/2007                     

- CONGAZ nr. 7774/2007                                         

- RADET nr. 3963 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE cu SPAŢIU COMERCIAL D+P+4E şi SPAŢIU COMERCIAL P+1-2E, str. Mihai Viteazu nr. 67, teren în suprafaţă de 230,39 mp, proprietate Zaif George.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT