Hotărârea nr. 366/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SALA DE MESE SI CASA MORTUARA, str. Navodului nr. 1A, teren in suprafata de 1972 mp, proprietate PAROHIA ORTODOXA PALAZU MARE

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SALĂ DE MESE ŞI CASĂ MORTUARĂ,

str. Năvodului nr. 1A, teren în suprafaţă de 1972 mp,

proprietate PAROHIA ORTODOXĂ PALAZU MARE

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SALĂ DE MESE ŞI CASĂ MORTUARĂ, cu asigurarea a 11 locuri de parcare în incintă, str. Năvodului nr. 1A, teren în suprafaţă de 1972 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 424, este proprietate PAROHIA ORTODOXĂ PALAZU MARE conform HCLM nr. 501/2001 şi contractului de schimb nr. 482/2002  autentificat de notar public Mariana Tuscali.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, PAROHIEI ORTODOXE PALAZU MARE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

      NR.366/ 22.06.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 36403 / 20.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de PAROHIA ORTODOXĂ PALAZU MARE privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SALĂ DE MESE ŞI CASĂ MORTUARĂ, str. Năvodului nr. 1A, teren în suprafaţă de 1972 mp, proprietate PAROHIA ORTODOXĂ PALAZU MARE.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 424, este proprietate PAROHIA ORTODOXĂ PALAZU MARE conform HCLM nr. 501/2001 şi contractului de schimb nr. 482/2002  autentificat de notar public Mariana Tuscali.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona parcuri şi grădini publice conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1972 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Năvodului cu o deschidere de 22,22 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de casă mortuară şi sală de mese. Proiectul propune amenajarea a 11 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 14 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 7 %               C.U.T. propus = 0,07

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1621/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 164/17227S/2007                                     - Aviz  Brigada Pompieri nr.  6008974/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7021885 /2007                  - Aviz Sanitar nr.2- 10/6891/2007

- ROMTELECOM nr. 674 /2007                                - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1751/2007

                                                                                   

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SALĂ DE MESE ŞI CASĂ MORTUARĂ, str. Năvodului nr. 1A, teren în suprafaţă de 1972 mp, proprietate PAROHIA ORTODOXĂ PALAZU MARE.

 

                

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT