Hotărârea nr. 365/2007

Hotarare privind repartizarea unui spatiu de locuit din fondul locativ de stat

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
 privind repartizarea unui spaţiu de locuit din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din  22.06.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-l Primar Radu Ştefan Mazăre, prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind infiintarea R.A.E.D.P.P. si a prevederilor H.C.L.M. 513/12.12.2003, precum si Procesul Verbal al Comisiei de Fond Locativ nr. 9565/11.10.2006 Conform prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, Ordonanţa de Urgenta nr.40/1999, privind protecţia chiriaşilor; precum si prevederile O.U.G. NR.8/11.03.2004;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 387/2000 modificata privind repartizarea spatiilor de locuit; si avizul Comisiei Juridice;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b si art. 115, alin(l), lit. b. din Legea privind Administraţia Publica Locala nr. 215/2001, republicata.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba repartizarea spaţiului de locuit situat pe raza Municipiului Constanta, conform anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre, unnand ca R.A.E.D.P.P. sa procedeze conform atribuţiilor ce ii revin.

Art.2. Serviciul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta
hotărâre, R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii la indeplinire si spre
ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta .
                               

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 24 consilieri din 27 de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,             

                                constanta             


NR.365/22.06.2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.l la HCLM nr.365/2007


 

NR. CRT.

ADRESA SPAŢIULUI

NR. CAMERE

PERSOANA CĂREIA I SA REPARTIZAT

1,

Str. Albatros nr. 8, bl. G3B, se. B, et. 4, ap. 30

2 cam+dependinte = 41,77mp

Stoian Tudor si Lenuta