Hotărârea nr. 364/2007

Hotarare privind modificarea art.42 din anexa la Hotarararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr.598/2006 cu privire la aprobarea Acordului/Contract colectiv de munca al salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta

 


România

Judeţul Constanta MUNICIPIUL CONTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind modificarea art.42 din anexa la Hotarararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr.598/2006 cu privire la aprobarea Acordului/Contract colectiv de munca al salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 27.07.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, adresa nr.59059/07.05.2007 a Sindicatului Liber al Salariaţilor din Administraţia Publica Constanta, avizul Comisiei nr.5 - pentru administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăţilor cetăţeanului;

Vazand dispoziţiile H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariaţilor din administraţia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unităţile bugetare;

In temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.b si art.l 15 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aproba modificarea art.42 din anexa la HCLM nr.598/2006 cu privire la aprobarea

Acordului/Contract colectiv de munca al salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului

Municipiului Constanta , care va avea următorul conţinut:

„ Funcţionarii publici si personalul contractual au dreptul la un număr de 10 zile concediu de

odihna suplimentar, acordat in condiţiile legii."

Art.2. Celelalte dispoziţii cuprinse in H.C.L.M. nr.598/2006 raman neschimbate.

Art.3. Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va

comunica prezenta hotărâre Direcţiei Buget-Finante, Direcţiei Administraţie Publica Locala,

S.L.S.A.P. Constanta in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii judeţului Constanta spre

ştiinţa.                                                                                                                      

Prezenta hotărâre a fost adoptata de un număr de 24 consilieri din.27de membri.


PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

NR.364/22.06.2007ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COMISIA NR. 5


AVIZ

Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnul primar Radu Ştefan Mazăre ;

Analizând proiectul de hotărâre privind completarea HCLM nr. 598/2006 privind aprobarea acordului colectiv de munca cu "SINDICATUL LIBER AL SALARIAŢILOR DIN ADIMINISTRATIA PUBLICA LOCALA DE STAT DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA";

Se avizează      favorabil  proiectul de hotărâre privind completarea HCLM nr.598/2006 privind aprobarea acordului colectiv de munca cu "SINDICATUL LIBER AL SALARIAŢILOR DIN ADIMINISTRATIA PUBLICA LOCALA DE STAT DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA";

PREŞEDINTE COMISIE, MOISOIU DANUT NICUSOR

 

Bd Tomisnr. 51.Fax 0040   41    708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA

Având în vedere încheierea Acordului/Contract Colectiv de Munca nr. 148.994 din 12.12.2006 intre Primăria Municipiului Constanta reprezentata prin dl.Radu Ștefan Mazare Primarul Municipiului Constanta si Funcționarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta reprezentati de Sindicatul Liber al Salariatilor din Administrația Publica din Constanta, si înregistrat ia Direcția de Munca, Solidaritate Sociala si Familie sub nr.25.252 in data de 13.12.2006, care da dreptul funcționarilor publici si personalului contractual la spor pentru condiții vatamatoare de pana la 10% din salariul de baza, conf. art. 18 lit.e si la concedii suplimentare, acordate in condițiile legii , conform art.42;

Potrivit Buletinului de determinare prin expertizare a locurilor de munca nr.30 din data de 29 martie 2007 eliberat de Ministerul Sanatatii Publice - Autoritatea de Sanatate Publica Județeană Constanta si Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta prin care se concluzionează ca: Personalul salariat care-si desfasoara activitatea in cadrul sediului Primăriei, Direcției Corp Control, Serviciul de Asistenta Sociala, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor precum si cel de pe unitățile mobile, dotat cu echipamente de radiocomunicatie - lucrează in condiții de expunere la câmpuri electromagnetice de radiofrecventa ceea ce constituie risc pentru sanatatea acestuia, si pentru care se recomanda respectarea prevederilor O.U.G.6/2007, art.16 (1) si art.22 (7); nr.10/2007, art.14 (1) si art.23 (6);

întrucât instituția acorda personalului salariat susmenționat sporul de 10% pentru condiții vatamatoare, supunem spre aprobare si acordarea concediului de odihna suplimentar cu o durata de 10 zile lucratoare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si referințelor menționate in Buletinul de determinare eliberat de Ministerul Sanatatii Publice - Autoritatea de Sanatate Publica Județeană Constanta si Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta; pe care le anexam la prezenta.

PREȘEDINTE SLSAP CONSTANȚA,