Hotărârea nr. 363/2007

Hotarare privind mandatarea R.A.E.D.P.P. Constanta de a vinde spatiul situat in Constanta, Bd. AI. Lapusneanu nr. 71, BL. LVI, parter, aflat in administrarea sa, catre numitul Raduta Valeriu si care face obiectul Legii nr.341/2004

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind mandatarea R.A.E.D.P.P. Constanta de a vinde spaţiul situat in Constanta,  Bd.  AI.   Lapusneanu  nr.  71,  BL.   LVI,  parter,  aflat in administrarea    sa,    către    numitul    Raduta    Valeriu    si    care    face obiectul Legii nr.341/2004

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din  22.06.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, prin care se propune mandatarea R.A.E.D.P.P. Constanta de a vinde spaţiul cu alta destinaţie situat in Constanta, Bd. Al. Lapusneanu nr. 71, bl. LVI, parter, aflat in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta pentru care este incheiat contract de inchiriere si care face obiectul Legii nr. 341/2004, si a HG nr. 1412/02.09.2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 341/2004, modificate prin HG nr. 1707/29.12.2006.

In temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit.a si lit. c, alin. 3 lit.c, alin. 5 lit. b si art. 115 alin.l lit. b. din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata:

HOTĂRĂŞTE

Art.l - Se aproba mandatarea R.A.E.D.P.P. Constanta de a vinde spaţiul aflat in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta, situat in Constanta, Bd. Al. Lapusneanu nr. 71, Bl. LVI, parter, deţinut in baza contractului de inchiriere nr. 2199A/22.04.2005 de către numitul Raduta Valeriu , in baza Legii nr.314/2004 si a HG nr. 1412/02.09.2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 341/2004, modificate prin HG nr. 1707/29.12.2006.


Art.2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de24  consilieri din 27 de membrii.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA CONSTANTA

NR.363/22.06.2007