Hotărârea nr. 362/2007

Hotarare privind aprobarea cooperarii Municipiului Constanta, in perioada 20.07 - 30.07.2007, cu MUSIC MANAGEMENT INTERNATIONAL si ANTHE ARCH S.R.L. in vederea realizarii în comun in Municipiul Constanta, în Parcarea de la Poarta 1 Port, a concertului „Julio Iglesias" ce se va derula in 28.07.2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


H OTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării Municipiului Constanţa, în perioada 20.07 - 30.07.2007, cu MUSIC MANAGEMENT INTERNATIONAL şi ANTHE

ARCH S.R.L. în vederea realizării în comun   în Municipiul Constanţa, în Parcarea de la Poarta 1 Port, a concertului „Julio Iglesias" ce se va derula în 28.07.2007.

Consiliul Local al Municipiului Constanta , întrunit in şedinţa ordinară din data

De 22.06.2007

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finanţe, Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l, Comisiei juridice nr.5 si Referatul nr. 78955 din 18.06.2007 al Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente;

Având în vedere adresa nr. 78822 din 18.06.2007 a MUSIC MANAGEMENT INTERNATIONAL.

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 7 lit. „a" si art. 115 alin. 1 lit. „B" din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală / republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art.l.          Se     aprobă     cooperarea     Municipiului     Constanţa,     în    perioada

20.07 - 30.07.2007, cu MUSIC MANAGEMENT INTERNATIONAL şi ANTHE

ARCH S.R.L. în vederea realizării în comun în Municipiul Constanţa, în Parcarea de la Poarta 1 Port, a concertului „Julio Iglesias" ce se va derula în 28.07.2007.

Art.2. Se aproba finanţarea cu suma de 167.500 lei a acţiunilor ce vor fi executate de Municipiul Constanţa în cooperare cu MUSIC MANAGEMENT INTERNATIONAL şi ANTHE ARCH S.R.L. în vederea promovării, organizării şi desfăşurării în Municipiul Constanţa, în Parcarea de la Poarta 1 Port, a concertului „Julio Iglesias" ce se va derula în 28.07.2007.

Art.3. Se aproba punerea la dispoziţie, în perioada 20.07. - 30.07.2007, a Parcării Poarta 1 Port în vederea organizării şi desfăşurării concertului „Julio Iglesias" ce se va derula în 28.07.2007

Art. 4 Se aprobă contractul cadru privind cooperarea Municipiului Constanţa, în perioada 20.07. - 30.07.2007, cu MUSIC MANAGEMENT INTERNATIONAL şi ANTHE ARCH   S.R.L. în vederea realizării în comun în Municipiul Constanţa, în


Parcarea de la Poarta 1 Port, a concertului „Julio Iglesias" ce se va derula în 28.07.2007.

Art.5 Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Consiliului Judeţean, MUSIC MANAGEMENT INTERNATIONAL, ANTHE ARCH S.R.L., Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente, Direcţiei Corp Control in vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de  24  consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
STOICA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

NR.362/22.06.2007

ANEXA NR. 1

CONTRACT CADRU DE COOPERARE NR.      DIN

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Municipiul Constanţa, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin Primar Radu Ştefan Mazăre, cu sediul in Constanta, B-dul Tomis nr.51, având cont curent nr. 245902204785631 deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, în calitate de PARTENER

Şi

S.C. ANTHE ARCH S.R.L., cu sediul in Constanta, str. General Mânu (fostă Anton Niţescu), nr. 45, înregistrat la Registrul Comerţului sub numărul J 13 / 1902 / 16.03.2004, având    Cod de înregistrare Fiscală RO 1623 8409, cont nr.

deschis la                                          , reprezentata prin dl.

Administrator Adonis Gabbryell Ionescu, în calitate de PARTENER

Părţile au convenit încheierea prezentului contract de cooperare.

II. DISPOZIŢII GENERALE

Art.l Cooperarea creata în baza prezentului contract este o asociaţie independentă şi fără personalitate juridica şi are la bază următoarele principii:

-         independenta comerciala şi juridica a fiecărui partener;

-         asistenta comerciala, manageriala şi juridica acordata reciproc;

-         prioritate în prestarea de servicii în realizarea scopului cooperării.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul contractului îl constituie cooperarea, în perioada 20.07. - 30.07.2007, a părţilor semnatare în vederea realizării în comun în Municipiul Constanţa, în parcarea de la Poarta 1 Port, a concertului „Julio Iglesias" ce se va derula în 28.07.2007.

Art.3 Cooperarea convenită prin prezentul contract va desfăşura activitatea stabilită, după următoarele principii:

a)           independenţa juridică si comercială a fiecărui membru asociat;

b)          sprijin reciproc şi prioritate în prestarea de servicii necesare în realizarea scopului cooperării.

1


IV. APORTUL PÂRTILOR

Art.4 Bunurile şi drepturile aduse ca aport în cooperare nu constituie capital social al acesteia. Cooperarea nu dă naştere unui patrimoniu distinct de cel al partenerilor.

Art.5 Aportul Municipiului Constanta în realizarea obiectului contractului constă în punerea la dispoziţia S.C. ANTHE ARCH S.R.L, atât în perioada premergătoare, cât şi în cea a desfăşurării evenimentului, a parcării Poarta 1 Port din Municipiul Constanţa, precum şi plata unei sume in valoare de maxim 167.500 lei, din care se vor asigura plăţi necesare promovării si desfăşurării în condiţii corespunzătoare a concertului.

Art.6 Aportul Primăriei Municipiului Constanta se va vira lui S.C. ANTHE ARCH S.R.L., după cum urmează:

-         30 % din totalul sumei stabilite în termen de 3 (trei) zile de la data semnării contractului;

-         Diferenţa de 70 % din suma stabilita, până cel târziu la 27.07.2007.

Art.7 Aportul S.C. ANTHE ARCH S.R.L. în realizarea obiectului contractului constă în :

-    promovarea imaginii Municipiului Constanta prin materiale publicitare, bannere,
conferinţe de presă, materiale video şi orice alte mijloace în scopul explicit de
câştigare a unei notorietăţi maxime pe plan naţional şi, mai ales, pe plan
internaţional;

V. DURATA CONTRACTULUI

Art.8 Prezenta cooperare se încheie pentru perioada 20.07.- 30.07.2007 în vederea organizării şi desfăşurării în Municipiul Constanţa, în parcarea Poarta 1 Port, a concertului „Julio Iglesias", ce se va desfăşura în 28.07.2007.

Art.9 Cooperarea încetează la expirarea duratei contractului sau prin reziliere, pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

I. Obligaţiile Municipiului Constanţa:

Art. 10 Să aprobe şi să avizeze programul prin care s-au stabilit de comun acord modalitatea de organizare şi desfăşurare a concertului „Julio Iglesias".

Art.ll Permite şi pune la dispoziţie amplasamentele, acolo unde este cazul, pentru instalarea bannerelor, afişelor, precum şi desfăşurarea celorlalte activităţi de publicitate pentru promovarea evenimentului.

II. Obligaţiile S.C. ANTHE ARCH S.R.L.:

Art. 12 Să realizeze într-o manieră profesională promovarea Municipiului Constanta în toate materialele publicitare şi de prezentare a evenimentului atât pe timpul pregătirii, cât şi pe durata desfăşurării acestuia.

2


Art.13 Să aloce un număr suficient de personal si de resurse proprii pentru realizarea concertului stabilite de comun acord, conform programului prezentat Primăriei.

Art.14 Să deruleze programul conform celor agreate de comun acord cu Primăria Municipiului Constanţa în locaţia stabilită.

Art.15 Să respecte termenele si condiţiile proiectului.

Art.16 Să asigure desfăşurarea concertului la un nivel de calitate corespunzător şi la termenele prevăzute în contract.

Art.17 Să asigure plata tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare.

Să justifice prin documente modul de cheltuire a sumelor puse la dispoziţie de către Municipalitatea Constanta, in termen de 30 de zile de la încheierea evenimentului.

VII. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA COOPERĂRII

Art.18 S.C. ANTHE ARCH S.R.L. va putea lua orice hotărâre necesară bunei desfăşurări a cooperării.

Art.19 In relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile asumate precum si pentru eventualele prejudicii cauzate, va reveni exclusiv S.C. ANTHE ARCH S.R.L.

Art.20 S.C. ANTHE ARCH S.R.L. va tine contabilitatea cooperării si va asigura întocmirea tuturor documentelor contabile cerute de legea română.

Art.21 S.C. ANTHE ARCH S.R.L. este de acord cu verificarea de către Municipiul Constanta a modului de organizare si desfăşurare a concertului ori de cate ori acesta va solicita acest lucru.

VIII. ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.22 Contractul încetează la expirarea termenului iniţial pentru care a fost încheiat.

Art.23 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune interese.

IX. FORŢA MAJORĂ

Art.24 Prin forţa majoră părţile înţeleg împrejurarea imprevizibilă şi de neînlăturat care face imposibilă executarea obligaţiilor comerciale asumate de către oricare parte şi care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiţia ca aceasta să fie lipsită de culpă.

Art.25 Forţa majoră apără de răspundere partea care o invoca.

Art.26 Atât începutul cât şi sfârşitul perioadei de forţă majoră, dovedită conform legislaţiei române, va fi notificată de partea care o invoca celeilalte părţi în maxim 5 zile de la apariţie, respectiv încetare. Dacă notificarea nu este făcută în acest termen, partea care reclama forţa majoră nu va beneficia de efectele ei.

X. LITIGII

3


Art.27 Orice neînţelegere ivită în legătura cu executarea contractului se va soluţiona pe cale amiabilă iar, in caz contrar, va fi supusă judecării de către instanţele competente material şi teritorial.

XI. DISPOZIŢII FINALE

Art.28 Modificarea clauzelor contractuale se poate face de comun acord prin act adiţional, la iniţiativa părţilor.

Art.29 Prezentul contract va fi interpretat conform legislaţiei în vigoare din România.

Art.30 Prezentul contract de cooperare constituie titlu executoriu, fiind considerat pact comisoriu de gradul IV.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, spre cele legale.

MUNICIPIUL CONSTANTA                           S.C. ANTHE ARCH S.R.L..

PRIMAR                                                                 ADMINISTRATOR

RADU ŞTEFAN MAZĂRE                         ADONIS GABBRYELL IONESCU

4