Hotărârea nr. 361/2007

Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Municipal nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007

Consiliul   Local   al   municipiului   Constanţa,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de 22.06.2007;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul  Primar Radu Ştefan

MAZĂRE, Raportul nr.______________ /____________ al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi

alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 -Juridică,

In temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

In temeiul prevederilor art. 36 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Anexa 1.5 Alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local

Alineatul 1 al Punctul 5 - Taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în Municipiul Constanţa va avea următorul conţinut:

''' Taxa constituie venit cu destinaţie specială fiind instituită din raţiuni de creştere a jadului de atractivitate în Staţiunea Mamaia prin organizarea de spectacole, manifestări şi concursuri pe domeniul public din Staţiunea Mamaia."

Art. 2 Anexa 12 Regulament de adoptare a taxelor speciale

Punctul 4.1. din Anexa 12 va avea următorul conţinut

" Taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în Municipiul Constanţa constituie venit cu destinate pedală fiind instituită din raţiuni de creştere aradului de atractivitate în Staţiunea Mamaia prin organizarea de spectacole, manifestări şi concursuri pe domeniul public din Staţiunea Mamaia."

1


Art. 3 Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. 4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, Direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23consilieri din 27   membri.


PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANTA

 NR.361/22.06.2007

 


2