Hotărârea nr. 360/2007

Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008

 

 

HOTARARE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008

 

 

In temeiul art. 46 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Luand in considerare prevederile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptata la Strassburg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,

 

avand in vedere prevederile:

 

            - art. 38 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 20 si 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

            - titlul III si IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

                              - titlul IX din Hotararea nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată de H.G. nr. 1861/2006 ;

- Ordonanta de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura  fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

           - Hotararea nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonantei  de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;

- Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2008;

            - tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

          - analizand Nomenclatura stradala aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 31/1997, precum si Planul urbanistic general aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 653/1999;

            - tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2008 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte,

            - in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

           

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

adopta prezenta hotarare:

 

 

Art. 1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2008 dupa cum urmeaza:

 

ANEXA 1.1. impozitul si taxa pe cladiri;

ANEXA 1.2. impozitul si taxa pe teren;

ANEXA 1.2.1. impozitul si taxa pe teren pentru contribuabilii persoane fizice;

ANEXA 1.2.2. impozitul si taxa pe teren pentru contribuabilii persoane juridice;

ANEXA 1.3. impozitul pe mijloacele de transport;

ANEXA 1.3.1. impozitul pe mijloacele de transport pentru contribuabilii persoane fizice;

ANEXA 1.3.2. impozitul pe mijloacele de transport pentru contribuabilii persoane juridice;

ANEXA 1.4. impozitul pe spectacole si taxa hoteliera;

ANEXA 1.5. alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local;

ANEXA 2. taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor administrate de Directia Urbanism;

ANEXA 3. taxe pentru eliberarea certificatelor si avizelor administrate de Directia Patrimoniu;

ANEXA 4. taxe administrate de Directia Administrarea Domeniului Public si Privat;

ANEXA 5. taxe administrate de Directia Servicii Publice;

ANEXA 6. taxe administrate de Directia Administratie Publica Locala;

ANEXA 7. taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care sustin examenul de atestare pentru functia de administrator de imobile;

ANEXA 8. taxe administrate de catre Directia Relatii Internationale si Organizare Evenimente;

ANEXA 9. taxe administrate de Directia Gospodarire Comunala;

ANEXA 10. taxe pentru activitatile desfasurate de catre Directiile din cadrul Primariei Municipiului Constanta si Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local;

ANEXA 11. taxe de timbru;

ANEXA 12. regulament de adoptare a taxelor speciale 2008

ANEXA 13. lista actelor normative prin care au fost instituite impozitele si taxele locale, inclusiv hotararile consiliului local al Municipiului Constanta prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal 2008.

 

Art. 2. Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2008, se mentine delimitarea zonelor aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 614/2002.

 

Art. 3. Lista actelor normative inclusiv hotararile Consiliului Local prin care sunt instituite impozitele si taxele locale, precum si facilitatile fiscale, inclusiv hotararile Consiliului Local, pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr.12 din prezenta hotarare.

 

 

Art. 4.  Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, se anuleaza.

 

Art. 5. Constanta este Municipiu de rangul I, inclusiv Mamaia si Palazu Mare care sunt localitati componente ale Municipiului Constanta.

 

Art. 6. Neplata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta hotarare atrage dupa sine calcularea de majorari de intarziere si sanctiuni in cuantumurile prevazute in actele normative in vigoare.

 

Art. 7. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2008.

 

 

Art. 8. (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Constanta in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului municipiului Constanta.

            (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatilor administratiei publice locale, prin publicare pe internet si in mass media locala.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de  14 consilieri din 27 membri.

 

 

 

PRESEDINTELE DE SEDINTA,

                                                                                                                    Contrasemneaza:

                                                                                                   SECRETARUL

                                                                                     MUNICIPIULUI CONSTANTA

   

 STOICA GHEORGHE                                                                         ENACHE MARCELA

   (prenumele si numele consilierului)                                                        (prenumele si numele)

 

 

CONSTANTA

Nr.360/22.06.2007

SPÎT


R O M A N I A

JUDE TUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

RAPORT DE FUNDAMENTARE al proiectului privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2008

Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008 a avut ca fundament următoarele acte normative:

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 571/2003 cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a

Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, în vederea constituirii bugetului local, alături de impozite, taxe și amenzi contravenționale stabilite prin normele legale în vigoare, autoritatea administrației publice locale a instituit și taxe speciale, posibilitate prevăzută de dispozițiile Codului fiscal, create în interesul persoanelor fizice și juridice, fiin«5 utilizate pentru .funcționarea unor servicii., publica locale, înființate în conformitate cu dispozițiile legale.

De asemenea, în anul fiscal 2008 structura, cotele și cuantumul impozitelor, taxelor și altor contribuții se mențin ca cele din 2007, ținând totodată cont de modificările legislative aduse Codului fiscal. Se acordă o bonificație de 5% tuturor persoanelor fizice pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, teren și/sau auto până la data de 31.03.2008.

Categoriile de contribuabili, persoane fizice și juridice, care beneficiază de scutiri și facilități conform dispozițiilor Legii nr. 571/2003 sunt prevăzute cu caracter limitativ în proiectul de hotărâre.

La data elaborării prezentului proiect de hotărâre s-au respectat prevederile legale în vigoare referitoare la cuantumul amenzilor contravenționale și scutiri și facilități fiscale în materia impozitelor și taxelor locale.

Aceste cuantumuri ale impozitelor și taxelor locale au fost propuse în urma analizării veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei Municipiului Constanța pentru anul fiscal 2007, și având în vedere și proiectele pe care Primăria Municipiului Constanța le are în vedere pentru anul 2008.j l t . Badea C â r ț a n nr.3

900507 Constanța, România

tel. 0241-48S550, fax 0241-488.359


CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

AVIZ

Analizând raportul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, prin care se propune proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008, COMISIA NR.l - Comisia de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Constanța întrunită astăzi    avizează

FAVORABIL/ NEFAVORABIL acest proiect de hotărâre.

PREȘEDINTELE COMISIEI NR. 1

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

AVIZ

Analizând raportul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, prin care se propune proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008, COMISIA NR.5 - Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și a Libertăților Cetățeanului, întrunită astăzi    _

t/

avizează FAVORABIL/NEFAVORABIL acest proiect de hotărâre.

PREȘEDINTELE COMISIEI NR. 5

 

 

IMPOZITUL PE CLĂDIRI

 

1.        IMPOZITUL PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

 

1.1.1 Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţa construită desfăşurată* la clădiri şi alte construcţii situate în zona A aparţinând persoanelor fizice.

 

 

 

Nr. crt.

TIPUL DE CLĂDIRE

 

Valoare impozabilă (lei/m2)

 

Cladire cu instalaţie electrică, de apa, de canalizare şi de  încălzire  (condiţii cumulative**)

Clădire fără instalaţie electrică, de apa, de canalizare şi de încălzire

0.

1

2

3

1.

 

2007

2008

2007

2008

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

797

797

473

473

B

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

216

216

135

135

C

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

135

135

122

 

122

D

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

81

81

54

 

54

E

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau  mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

 

 

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau  mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

 

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţa construită desfăşurată* la clădiri şi alte construcţii situate în zonele B, C, D aparţinând persoanelor fizice.

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

FELUL CLĂDIRILOR ŞI ALE ALTOR CONSTRUCŢII IMPOZABILE

 

Valoare impozabilă (lei/m2)

 

Cu instalaţii de apa, canalizare, electrice, încălzire (condiţii cumulative**)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

0.

1

2

3

1.

 

2007 

2008

2007

2008

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

669

669

397

397

B

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

182

182

114

114

C

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

114

114

102

102

D

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

68

68

45

45

E

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau  mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

 

 

75% din suma care s-ar aplica cladirii

F

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau  mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

 

50% din suma care s-ar aplica cladirii

 

* Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.

Valoarea impozabilă se reduce în funcţie de anul terminării clădirii după cum urmează:

-       cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă

-       cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 – 50 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederii de mai sus se majorează cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

În cazul unei clădiri care are pereţi exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelele de mai sus valoarea impozabilă cea mai mare corespunzatoare tipului clădirii respective.

** În cazul în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii, se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp prevăzute în coloana 3.

 

 

Tabel coeficienţi rang localitate

 

           Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în următorul tabel:

 

 

 

Zona în cadrul localităţii

RANGUL LOCALITĂŢII

CONSTANŢA, PALAZU MARE, MAMAIA

RANGUL I

 

A

2,50

B

2,40

C

2,30

D

2,20

 

 

1.     Zonele A, B, C si D din intravilan sunt stabilite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 614/2002, modificată şi completată, privind zonarea intravilanului Municipilui Constanţa.

2.     Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficienţii de corecţie mentionaţi la punctul 1 vor fi diminuaţi cu 0.10.

3.     Constanţa este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare şi Mamaia care sunt localităţi componente ale municipiului Constanţa.

 

 

 

 

 

1.2 Mod de aplicare al impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor persoane fizice.

 

                Persoanele fizice, pentru clădirile de orice fel pe care le deţin în proprietate, indiferent unde sunt situate acestea în România, datorează impozit pe clădiri, după caz, exceptând cazurile în care legea prevede altfel.

Impozitul pe clădiri se datorează către bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritoriala este amplasată clădirea.

          În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabilă a clădirii.

Contribuabilii, persoane fizice, datorează impozitul pe clădiri şi în situaţia în care clădirea este administrată sau folosită de altă persoană decât titularul dreptului de proprietate şi pentru care locatarul sau concesionarul datorează chirie ori redevenţă în baza unui contract de inchiriere, locaţiune sau concesiune, după caz.

Cota de impozitare este de 0,1% .

Valoarea impozabilă a unei clădiri, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a clădirii, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată.

Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.

Dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidentele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.

          Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

 

 

 

 

Exemplu :                                         

                                               

Su x K = Scd                                    

Scd x Vimp = Vi                              

Vi x Cc x Cr x 0.1 % = Impozit cladire/an         

 

Legendă 

 

Su      = suprafaţă utilă

K       = coeficient de transformare = 1,20

Scd    = suprafaţă construită desfăşurată

Vimp = valoare impozabilă / metru pătrat

Vi      = valoare de impunere

Cc      = coeficient de corecţie rang-zonă

Cr      = coeficient reducere an construcţie

 

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri

 

          1. Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

    a) cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

    b) cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

    c) cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

    d) cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

Persoanele fizice prevăzute la punctul 1 au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.

Nu intră sub incidenţa punctului 1 persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

          2. În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

          3. Sunt considerate ca fiind închiriate numai acele cladiri utilizate ca locuinţă pentru care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

          a) proprietarul, în calitatea sa de locator, are contract de închiriere încheiat în forma scrisă;

          b) contractul prevăzut la lit. a) este înregistrat la organul fiscal competent în scopul stabilirii veniturilor din cedarea dreptului de folosinţă a bunurilor, în condiţiile legii;

          c) locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului; prin familie, în sensul prezentei litere, se desemnează soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi. Această condiţie nu se urmăreşte în cazul în care clădirea utilizată ca locuinţă se închiriază unei persoane juridice.

          4. În cazul clădirilor aflate în proprietate comună, coproprietarii având determinate cotele-părţi din clădire, impozitul se împarte proporţional cotelor-părţi respective, iar asupra acestuia se aplică, după caz, majorarea în funcţie de ordinea în care aceste cote-părţi au fost dobândite rezultând astfel impozitul pe clădiri datorat de fiecare contribuabil.

          5. În cazul clădirilor aflate în proprietate comună, coproprietarii neavând stabilite cotele-părţi din clădire, impozitul se împarte la numărul de coproprietari, iar asupra părţii din impozit rezultate în urma împărţirii se aplică, dupa caz, majorarea în funcţie de ordinea în care aceste cote-părţi au fost dobândite rezultând astfel impozitul pe clădiri datorat de fiecare contribuabil.

          6. Majorarea se aplică în mod corespunzător persoanelor care beneficiază de facilităţi fiscale la plata impozitului pe clădiri.

          7. Majorarea impozitului pe clădiri se calculează şi în cazul persoanelor fizice străine care deţin pe teritoriul României mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, ordinea acestora fiind determinată de succesiunea în timp a dobândirii lor, cu obligativitatea depunerii declaraţiei speciale.

          8. Pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, ordinea în care proprietăţile au fost dobândite se determină în funcţie de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.

          9. În cazul în care în acelaşi an se dobândesc mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, ordinea este determinată de data dobândirii.

          10. În cazul în care la aceeaşi dată se dobândesc mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, ordinea este cea pe care o declară contribuabilul respectiv.

          11. În cazul persoanei fizice care deţine în proprietate mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, iar domiciliul sau reşedinţa sa nu corespunde cu adresa niciuneia dintre aceste clădiri, prima clădire dobândita este asimilată clădirii de la adresa de domiciliu.

          12. În cazul în care în acelaşi bloc, o persoană fizică deţine în proprietate mai multe apartamente, pentru calculul impozitului pe clădiri majorat, fiecare apartament este asimilat unei clădiri.

 

1.3 Scutiri şi facilităţi pentru persoane fizice                                                      

Impozitul pe clădiri nu se aplica pentru:

      A.  veteranii de război;

      B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

Persoana fizică, cetăţean roman, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:

    1. a fost deportată în ghetouri şi lagare de concentrare din străinătate;

    2. a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagare de concentrare;

    3. a fost strămutată în alta localitate decât cea de domiciliu;

    4. a făcut parte din detasamentele de munca forţată;

    5. a fost supravieţuitoare a trenului morţii;

    6. este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

    1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;

    2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

    3. a fost internată în spitale de psihiatrie;

    4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

    5. a fost strămutată într-o altă localitate;

Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victimă până la decesul acesteia;

 Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

 Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

          Persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform O.U.G. 214/1999.

C. persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.

D. văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

E. persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.

          În cazul unei clădiri deţinute în comun de o persoană fizică prevăzută la A, B, C, D sau E scutirea se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la A, B, C, D sau E.

Scutirea de la plata impozitului prevăzută la A, B, C, D sau E se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

          Persoanele fizice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.

            Impozitul  pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice dacă :

a)     clădirea este o locuintă nou realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, pentru contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire a unei locuinţe cu credit sau ai contractelor de vânzare – cumpărare cu plata în rate a locuinţelor noi care se realizează în condiţiile art. 7-9 din legea menţionată mai sus, scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă pe timp de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa respectivă.

b)    clădirea este realizată pe bază de credite, în condiţiile O.G. nr. 19/94 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, scutirea acordându-se pe o perioada de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită locuinţa respectivă.

c)     clădirile care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

d) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Scutirea de impozit prevăzută la pct. d se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, persoanele în cauza vor prezenta o cerere împreună cu originalul şi copia actelor care le atestă această calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinţe cu credit, contractul de vânzare – cumpărare cu plata în rate a locuinţei, contractul de dobândire a locuinţei, după caz, şi procesul – verbal de predare – primire/preluare a locuinţei în cauză, numai pentru o clădire. Aceste scutiri se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care prezintă cererea şi documentele conexe acesteia, numai până la expirarea perioadei de 10 ani de la data dobândirii locuinţei.

În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă această calitate, respectiv:

- legitimaţie pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit

- hotărâre pentru beneficiari ai Decretului – lege 118/1990 şi ai Legii 189/2000

- brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii 341/2004

- adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa

- copie după cartea sau buletinul de identitate

- copie după actul de proprietate

În situaţia în care beneficiarii acestor categorii de scutiri, nu sunt proprietari la adresa de domiciliu, atunci scutirea se aplică la primul imobil în ordinea dobândirii acestuia.

 

            1.4. Obligaţii

 

          1. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoana în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de catre persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.

          2. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.

          3. În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.

          4. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau a altor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea.

          5. Orice persoana care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:

- în cazul dobândirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:

a)   cărţile de identitate ale proprietarilor;

b)  actul de dobândire a proprietăţii clădirii ;

c)   planuri/schite cadastrale.

-       în cazul construirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:

a)   autorizaţie de construcţie ;

b)  procesul verbal de recepţie finală ;

c)   nota de regularizare emisă de Primaria Municipiului Constanţa ;

d)  memoriu justificativ;

e)   planuri/schiţe cadastrale.

          6. Orice persoana care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:

-         în cazul extinderii/îmbunătăţirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:

a)   autorizaţia de construire ;

b)  procesul verbal de finalizare a lucrărilor;

c)   memoriu justificativ ;

d)  planuri cadastrale.

-       în cazul demolării/distrugerii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:

a)   autorizaţia de demolare;

b)  procesul verbal de demolare.

          7. (1) În cazul persoanelor fizice pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 50/1991, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

          a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

          b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;

          c) pentru clădirile ale căror lucrari de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de baza ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport de care se stabileşte impozitul pe clădiri.

(2) Prin grija structurilor de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizarii executarii lucrarilor de constructii din aparatul propriu al autoritatilor administratiei publice locale, denumite în continuare structuri de specialitate, se întocmesc procesele-verbale menţionate la alin. (1) care servesc la înregistrarea în evidenţele fiscale, în registrele agricole sau în orice alte evidenţe cadastrale, după caz, precum şi la determinarea impozitului pe clădiri.

Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice se stabileşte pe baza datelor extrase din actele care atesta dreptul de proprietate.

          Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:

          a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

          b)se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat;

          c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natura să conducă la modificarea impozitului pe clădiri.

d) intervin schimbări privind numele şi prenumele.

          Obligativitatea depunerii declaraţiilor fiscale, revine şi contribuabililor care se încadrează într-una din categoriile de facilitati şi scutiri de la plată impozitului datorat.

          Declaraţia specială pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri utilizate ca locuinţa se depune separat pentru fiecare clădire la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale atât la adresa de domiciliu cât şi cele în a căror rază sunt situate clădirile respective.

          În cazul contribuabililor care dobândesc clădiri ce se supun impozitului majorat declaraţia de impunere se depune în termen de 30 de zile de la dată dobăndirii acestora.

          Pentru veridicitatea datelor înscrise în declaraţiile de impunere întreaga răspundere juridică o poartă contribuabilul atât în cazul în care este semnatar al declaraţiei respective, cât şi în cazul în care semnatar al declaraţiei este o persoană mandatată în acest sens de contribuabil.

Impozitul pe cladiri se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv:

          a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

          b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

          În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucratoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage plata majorărilor  de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către persoanele fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

 

 

1.5 Sancţiuni

 

Constituie contravenţii urmatoarele fapte:

          a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;

          b) nedepunerea declaraţiilor fiscale;

c) nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d) refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizarii acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

          Contravenţia prevazută la lit. a)  se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200  lei, iar cele de la lit. b) – d) cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

1.6 Bonificatie

 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2008, pentru persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe clădiri.

 

 

 

2.                 IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE

 

          Persoanele juridice, pentru clădirile de orice fel pe care le deţin în proprietate, indiferent unde sunt situate acestea, datorează impozit sau taxă pe cladiri, după caz, exceptând cazurile în care legea prevede altfel.

Impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a carei rază teritorială este amplasată clădirea.

 

 

2.1 Cote de impozitare

 

În cazul persoanelor juridice, impozitul si taxa pe cladiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii.

În cazul unei clădiri a carei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

În cazul unei clădiri care a fost reevaluată conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădirii este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului persoană juridică.

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă 2008, respectiv 31.12.2003, cota impozitului si a taxei pe clădiri este de 5% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate integral potrivit legii, în cazul cărora cota de impozitare este de 1,5%.

Pentru clădirile nereevaluate la care s-au efectuat lucrări de modernizare după data de 31.12.2003, potrivit reglementărilor legale în vigoare, cota de impunere este 5%, asupra valorii rezultate din însumarea valorii de inventar a clădirii şi a valorii lucrărilor de modernizare.

În cazul  clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată acestuia se aplică urmatoarele reguli:

a)     impozitul pe clădiri se datorează de locatar;

          b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatorului, conform prevederilor legale în vigoare;

c)   în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator.

 

 

2.2 Scutiri şi facilităţi pentru persoane juridice

           

Impozitul pe cladiri nu se datorează pentru:

          Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:

    1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    3. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    5. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;

    7. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    8. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;

    9. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;

   10. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

   11.clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

    12. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

    13. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie;

    14. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnite, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau patule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

    15. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsa de moştenitori legali sau testamentari;

    16. clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.

    17. cladirile oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

     18. clădirile fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

     19. clădirile organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură gazduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.

20. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

21. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România.

Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri şi terenul aferent deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.

Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achiziţiei clădirii.

Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri.

 

2.3 Obligaţii

 

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii,  înstrăinării sau construirii.  

Declaraţia trebuie însoţită de urmatoarele acte:

-         în cazul dobândirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:

a)     certificatul de înmatriculare al societăţii

b)    actul de dobândire a proprietăţii clădirii

c)     planuri cadastrale

-         în cazul construirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:

a)     balanţa de verificare a societăţii, aferentă lunii în care a intervenit modificarea

b)    procesul verbal de recepţie finală

c)     nota de regularizare emisă de Primaria Municipiului Constanţa

-         în cazul înstrăinării unei clădiri vor prezenta în original şi copie, actul de înstrăinare al clădirii

În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.

Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări.

Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:

-         în cazul extinderii/îmbunătăţirii unei clădiri  vor prezenta în original şi copie:

a)     autorizaţia de construire

b)    procesul verbal de finalizare a lucrărilor

c)     memoriu justificativ

d)    planuri cadastrale

-         în cazul demolării/distrugerii unei cladiri vor prezenta în original şi copie:

a)     autorizaţia de demolare

b) procesul verbal de demolare

Impozitul şi taxa pe clădiri se plăteşte anual, în doua rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Impozitul şi taxa anuală pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul şi taxa pe clădiri cumulat.

          În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

 

2.4 Sancţiuni

 

          Constituie contravenţii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;

b) nedepunerea declaraţiilor de fiscale;

c) nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

          d) refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 800 lei, iar cele de la lit.b) –d) cu amendă de la 800 lei la 2.000 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

 

PRESEDINTELE DE SEDINTA,

                                                                                                                    Contrasemneaza:

                                                                                                   SECRETARUL

                                                                                     MUNICIPIULUI CONSTANTA

   

 STOICA GHEORGHE                                                         ENACHE MARCELA

 

 

 

 

 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE

 

1. VALOAREA IMPOZITULUI ŞI TAXEI PE TEREN

 

1.1   Impozitul  si taxa pe  terenurile amplasate in intravilan - terenuri de constructii

 

 

Zona in cadrul localitatii

CONSTANTA,

PALAZU MARE, MAMAIA

Anul

2007

lei/ha

2008

lei/ha

A

7.326

7.326

B

4.648

4.648

C

3.180

3.180

D

1.511

1.511

           

 

Constanta este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare si Mamaia care sunt localitati componente ale municipiului Constanta.


 

1.2 Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 

Categoria de folosinta

 

 

 

ANUL

2007

lei/ha

2008 lei/ha

2007

lei/ha

2008 lei/ha

2007

lei/ha

2008 lei/ha

2007

lei/ha

2008 lei/ha

 

1.

Teren arabil

20

20

15

15

13

13

11

11

 

2.

Pasune

15

15

13

13

11

11

9

9

 

3.

Faneata

15

15

13

13

11

11

9

9

 

4.

Vie

33

33

25

25

20

20

13

13

 

5.

Livada

38

38

33

33

25

25

20

20

 

6.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

20

20

15

15

13

13

11

11

 

7.

Teren cu ape

11

11

9

9

6

6

x

x

 

8.

Drumuri si cai ferate

x

x

x

x

X

X

x

x

 

9.

Neproductiv

x

x

x

x

X

X

x

x


În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri de construcţii, impozitul şi taxa pe teren se stabileşte dupa cum urmează:

a)                 prin înmultirea numărului de ha de teren cu suma corespunzatoare prevazuta in tabel;

b)                prin inmultirea rezultatului de la lit. a) cu unul din urmatorii coeficienti de corectie:

 

Denumire localitate

Rang localitati

Coeficientul de corectie

Constanta, Palazu Mare, Mamaia

I

5,00

 

1.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul si taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localităţii prevăzut în Anexa 1.1.

 

Nr.crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

teren de constructii

22

20

18

16

2

arabil

36

34

32

30

3

pasune

20

18

16

14

4

faneata

20

18

16

14

5

vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt 5.1

40

38

36

34

5.1

vie pana la intrarea pe rod

x

x

x

x

6

livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt 6.1

40

38

36

34

6.1

livada pana la intrarea pe rod

x

x

x

x

7

padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia celui prevazut la nr. Crt. 7.1

12

10

8

6

7.1

padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de productie

x

x

x

x

8

teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

4

3

2

1

8.1

teren cu amenajari picicole

24

22

20

18

9

drumuri si cai ferate

x

x

x

x

10

teren neproductiv

x

x

x

x

  

Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaraţia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei sub sancţiunea nulităţii.

Atât în cazul clădirilor, cat şi al terenurilor, dacă se constata diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidentele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaraţia fiscală.

 

 

 

 

2. MOD DE APLICARE

 

          Orice persoana care detine in proprietate teren situat in intravilan, datoreaza pentru acesta o taxa sau un impozit anual, dupa caz, exceptand cazurile in care legea prevede altfel.

Impozitul si taxa pe teren se datorează către bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala este amplasat terenul.

          Pentru terenurile proprietate publica sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.

          Pentru contractele incheiate pana la 31 decembrie 2006, locatorul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau juridica are obligatia de a depune declaratia fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla terenul, pana la data de 31 ianuarie 2007 insotita de o copie a contractului de leasing.

                In cazul in care terenul este administrat sau folosit de alte persoana decat titularul dreptului de proprietate si pentru care locatarul, concesionarul ori arendasul datoreaza chirie, redeventa sau arenda in baza unui contract de inchiriere, locatiune, concesiune sau arendare, dupa caz, impozitul/taxa pe teren se datoreaza de catre proprietar, in masura in care:

-         a) proprietarul nu este scutit de aceasta oblogatie sau

-         b) pentru terenul respectiv nu se datoreaza impozit/taxa, potrivit prevederilor Codului Fiscal;

In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator;

Impozitul si taxa pe teren se stabilesc anual in suma fixa, in lei pe hectar de teren liber de cladiri, tinand cont de rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta, conform incadrarii facute de consiliul local.

În cazul unui teren amplasat în intravilan, impozitul pe teren se stabileste prin înmulţirea suprafeţei de teren cu suma corespunzătoare prevăzută in anexa.

 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul si taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul 1.1.

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul si taxa pe teren se stabileste prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul 1.2, iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie rangului localitatii.

In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul si taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul de la punctul 1.3, inmultita cu coeficientul de corectie rangului localitatii prevazut in anexa 1.1.

Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit.

Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana inceteaza a mai datoraimpozit incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categoria de folosinta se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea.

Daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul pe teren se modifica pentru intregul teren situat in intravilan corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.

 

3. SCUTIRI SI FACILITATI PENTRU PERSOANE FIZICE

 

Impozitul si taxa  pe teren nu se aplica pentru:

A.  veteranii de razboi;

B. persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi .

Persoana fizica, cetăţean roman, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, după cum urmează:

    1. a fost deportata în ghetouri şi lagare de concentrare din străinătate;

    2. a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagare de concentrare;

    3. a fost strămutată în alta localitate decât cea de domiciliu;

    4. a făcut parte din detasamentele de munca forţată;

    5. a fost supravietuitoare a trenului morţii;

    6. este soţul/sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

    1. a executat o pedeapsa privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitiva sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;

    2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

    3. a fost internată în spitale de psihiatrie;

    4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

    5. a fost strămutată într-o alta localitate;

Soţul/sotia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, stramutati, deportati în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/sotia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/sotia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau stramutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada ca a convieţuit cu victima pana la decesul acesteia;

Persoana care a fost deportata în străinătate după 23 august 1944;

Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietica după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de aceasta data, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistitiului.

          Persoanele care au calitatea de luptatori in rezistenta anticomunista conform O.U.G. 214/1999.

C. persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii – martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.

D. vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

E. persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in  gradul I de invaliditate.

          In cazul unei teren detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la  A, B, C, D sau E scutirea se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la A, B, C, D sau E.

Scutirea de la plata impozitului prevazuta  A, B, C, D sau E se aplica incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

In vederea scutirii, persoanele in cauza trebuie sa prezinte copii ale actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv:

- legitimatie pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;

- hotarare pentru beneficiari ai Decretului – lege 118/1990 si ai Legii 189/2000 ;

- brevet sau certificat pentru beneficiarii legii 341/2004 ;

- adeverinta si certificat de incadrare in grad de handicap eliberate de Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din cadrul Consiliului Judetean Constanta ;

- copie dupa cartea sau buletinul de identitate ;

- copie dupa actul de proprietate.

In situatia in care beneficiarii acestor categorii de scutiri, nu sunt proprietari la adresa de domiciliu, atunci scutirea se aplica la primul imobil in ordinea dobandirii acestuia.

Impozitul pe teren nu se datorează pentru :

a)     terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire ;

b)    terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;

c)     terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

d)    Orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de amelioare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia ;

e)     Terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile  din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului ;

f)      Terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art.1 alin. (6) din ordonanta de urgenta a Guvernului nr.94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public ;

 

4. OBLIGATII

 

          In situatiile in care terenul se afla in proprietate comuna, impozitul pe teren se datoreaza dupa cum urmeaza:

          a) in cazul in care fiecare dintre contribuabili are determinate cotele-parti, impozitul se datoreaza de fiecare, proportional cu partea de teren corespunzatoare cotelor-parti respective;

          b) in cazul in care contribuabilii nu au stabilite cotele-parti din teren pe fiecare contribuabil, impozitul se imparte la numarul de coproprietari, fiecare dintre acestia datorand, in mod egal, partea din impozit rezultata in urma impartirii.

Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată pana când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauza, cu termene de plata scadente pana la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept

Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie de impunere  in termen de 30 de zile, inclusiv,de la data dobandirii acestuia. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

a)     cartile de identitate ale proprietarilor in original si copie;

b)    actul de dobandire a proprietatii terenului in original si copie;

c)     planuri/schite cadastrale in original si copie.

Pentru orice teren caruia i se modifica categoria de folosinta, persoana fizica are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia in termen de 30 de zile, inclusiv, de la  data modificarii categoriei de folosinta.

Obligatia de a depune declaratie fiscala revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza teren.

Declaratiile fiscale se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

          a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

          b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;

          c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe teren.

Obligativitatea depunerii declaratiilor de impunere, revine si contribuabililor care se incadreaza intr-una din categoriile de facilitati si scutiri de la plata impozitului datorat.

          In cazul in care ultima zi de depunere este zi nelucratoare, declaratia fiscală se considera a fi depusa in termen daca se face in ziua lucratoare imediat urmatoare termenului de depunere.

Impozitul pe teren se plateste anual, in 2 rate egale, respectiv:

          a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv;

          b) rata a II-a, pana la data de 30 septembrie inclusiv;

          In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage plata majorarilor  de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.

Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către persoanele fizice, de pana la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pana la primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

 

5. SANCTIUNI

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

          a) depunerea peste termen a declaratiilor fiscale.

          b) nedepunerea declaratiilor fiscale.

c) nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea terenurilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d) refuzul de a furniza informaţii sau documente in vederea clarificarii şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenta de a solicita informaţii şi documente cu relevanta fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum şi orice alta entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizarii acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 200 lei la 500 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexa li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

6. BONIFICATIE

 

Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pana la data de 31 martie 2008, pentru persoanele fizice se acorda o bonificatie de 5% la impozitul pe teren.

 

 

 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE JURIDICE

 

1. VALOAREA IMPOZITULUI ŞI TAXEI PE TEREN

 

1.1 Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii

Lei/ha

 

Zona în cadrul localităţii

CONSTANŢA, PALAZU MARE, MAMAIA

A

7377

 

B

5577

 

C

3816

 

D

1813

 

           

Constanţa este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare şi Mamaia care sunt localităţi componente ale municipiului Constanţa.

 

1.2 Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

Lei/ha

 

 

Zona

 

Zona A

 

Zona B

 

Zona C

 

Zona D

 

Categoria de folosinţă

1.

Teren arabil

24

18

15

13

 

2.

Păşune

18

15

13

10

 

3.

Făneaţă

18

15

13

10

 

4.

Vie

39

30

24

15

 

5.

Livadă

45

39

30

24

 

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

24

18

15

13

 

7.

Teren cu ape

13

10

7

x

 

8.

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

 

9.

Neproductiv

x

x

x

x

 

 

Denumire localitate

Rang localităţi

Coeficientul de corecţie

Constanţa, Palazu Mare

I

5,00

 

1.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul şi taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii prevăzut în Anexa 1.1.

 

Nr.crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

teren de construcţii

22

20

18

16

2

Arabil

36

34

32

30

3

Păşune

20

18

16

14

4

Făneaţa

20

18

16

14

5

Vie pe rod, alta decat cea prevăzută la nr.crt 5.1

40

38

36

34

5.1

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

6

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

40

38

36

34

6.1

Livada până la intrarea pe rod

x

x

x

x

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

12

10

8

6

7.1

Pădure în varsta de până la 20 de ani şi pădure cu rol de producţie

x

x

x

x

8

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajări piscicole

4

3

2

1

8.1

Teren cu amenajări picicole

24

22

20

18

9

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x

  

2. MOD DE APLICARE

 

          Orice persoana juridică care deţine în proprietate teren situat în intravilan datorează pentru acesta un impozit anual, după caz, exceptând cazurile în care legea prevede altfel.

          Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

          În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.

          Pentru contractile incheiate pana la 31 decembrie 2006, locatarul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau juridical are obligatia de a depune declaratia fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla terenul, pana la data de 31 ianuarie 2007 insotita de o copie a contractului de leasing.

În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren este datorat de locator.

In cazul in care terenul este administrat sau folosit de alte persoana decat titularul dreptului de proprietate si pentru care locatarul, concesionarul ori arendasul datoreaza chirie, redeventa sau arenda in baza unui contract de inchiriere, locatiune, concesiune sau arendare, dupa caz, impozitul/taxa pe teren se datoreaza de catre proprietar, in masura in care:

a)     proprietarul nu este scutit de aceasta obligatie sau;

b)    pentru terenul respectiv nu se datoreaza impozit/taxa, potrivit prevederilor Codului Fiscal;

          Impozitul şi taxa pe teren se stabilesc anual în sumă fixă, în lei pe hectar de teren liber de clădiri, ţinând cont de rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul şi taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 1.1

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul şi taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 1.2, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie numai dacă se întrunesc cumulativ condiţiile prevăzute de lit. a şi b ale art. 258 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar impozitul sau taxa pe teren calculându-se potrivit paragrafului de mai sus.

Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia facută sub semnătură proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.

Dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaraţia fiscală.

 

 

 

 

 

 

3. SCUTIRI SI FACILITATI PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

Impozitul şi taxa pe teren nu se aplică :

a) oricărei instituţii sau unităţi care funcţioneaza sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

b) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intreţine, dezvoltă şi ajută instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

c) organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

d) terenurilor pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi terenurilor destinate acestui scop;

e) terenurilor forestiere administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, cu excepţia celor folosite în scop economic.

Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru terenul aferent clădirilor deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.

 

Impozitul şi taxa pe teren nu se datorează pentru:

a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;

b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu personalitate juridică;

c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;

d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată provizoriu sau acreditată;

e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale;

f) orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;

g) orice teren proprietate a statului, a unitaţilor administrativ – teritoriale sau a altor instituţii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;

h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia;

i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în masura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliara;

k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;

l) terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;

m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de mostenitori legali sau testamentar;

n) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.   

 

4. OBLIGAŢII

 

1. În cazul unui teren care a fost dobândit de o persoană în cursul anului, impozitul şi taxa pe teren se datorează cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit .

          2. În cazul unui teren care a fost înstrăinat, în cursul anului, impozitul şi taxa pe teren  încetează a se mai datora, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost înstrăinat .

          3. În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul şi taxa pe teren se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei suprafeţe.

În cazul în care încadrarea şi categoria de folosinţă a terenului se modifică în cursul unui an, impozitul sau taxa datorată se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.

Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol, referitoare la terenuri deţinute în proprietate sau în folosinţă, după caz, de natura să conducă la modificarea impozitului sau taxa pe teren, funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor în registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv S.P.I.T.V.B.L, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

Pentru terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente înfrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, nu se datorează impozit sau taxa pe teren, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul depune cerere în acest sens, la care anexează avizul conform privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară.

Orice persoana juridică care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii acestuia. Declaraţia trebuie însoţită de urmatoarele acte:

a)     copie a certificatului de înmatriculare a societăţii;

b)    actul de dobândire a proprietăţii terenului, în copie şi original;

c)     planuri/schiţe cadastrale.

Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosinţă, persoana juridică are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea categoriei de folosinţă a acestuia în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosinţă.

Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăineaza teren.

Declaraţiile de impunere se depun in termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:

          a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

          b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului sau taxei pe teren datorat;

          c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natura să conducă la modificarea impozitului sau taxei pe teren.  

Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plata scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

          Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie sa fie insotite de un certificate de atestare fiscala emis de organelle fiscale locale in a caror raza teritoriala se afla inregistrat imobilul.Prin certificatul de atestare fiscala se atesta achitarea la zi a tuturor obligatiilor bugetare scadente la data de intai a lunii urmatoare instrainarii.In certificatul de atestare fiscala nu se cuprind creabtele bugetare aflate in litigiu, creante in cuantum de .... lei.

          Instrainarea imobilelor fara respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de instrainare a dreptului de proprietate.Nulitatea se sesizeaza de orice persoana interesata la instanta de judecata competenta.Declararea nulitatii actului de instrainare se comunica organului fiscal, contribuabililor implicati si unitatilor teritoriale ale Agentiei de Cadastru si Publicitate imobiliara in vederea rectificarii situatiei fiscale si cadastrale.

În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declaraţia de impunere se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere.

          Impozitul şi taxa pe teren se plătesc anual, în doua rate egale, pana la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv

Impozitul sau taxa anuală pe teren, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul sau taxa pe teren cumulat.

          În cazul în care termenul de plata expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

 

 

 

5. SANCŢIUNI

 

          Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;

b) nedepunerea declaraţiilor fiscale

c) nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

          d) refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevantă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 800 lei, iar cele de la lit.b) –d) cu amenda de la 800 lei la 2.000 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexa li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

pentru contribuabilii persoane fizice

 

1. VALOAREA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 

1.1       Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

Tipuri de autovehicule

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

1. Motorete, scutere şi autoturism cu capacitatea cilindricã de pânã la 1600 cm3 inclusiv

7

2. Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

15

3 Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv

30

4. Autoturisme cu capacitatea cilindricã între  2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv

60

5. Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3

120

6. Autobuze, autocare, microbuze

20

7. Alte autovehicule cu masă totalã maximã autorizatã de pânã la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă.

25

8. Tractoare înmatriculate

15

 

* În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

 

 

 

 

 

 

1.2. Mijloace de transport cu masă totală autorizată peste 12 t

 

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

Vehicule cu

Sistem de suspensie pneumatică sau echivalent recunoscut

Vehicule cu

alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu doua axe

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

100

110

2.

Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

110

218

3.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

218

307

4.

Masa peste 15 tone

307

694

II. Vehicule cu trei axe

1.

Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

110

137

2.

Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

137

281

3.

Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

281

365

4.

Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

365

563

5.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

563

874

6.

Masa peste 25 tone

563

874

III. Vehicule cu patru axe

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

365

370

2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

370

578

3.

Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

578

917

4.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

917

1361

5.

Masa peste 31 tone

917

1361

 

1.3. Combinaţii de autovehicule de transport marfă, cu masă maximă autorizată de peste 12 t

 

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

Vehicule cu

sistem de suspensie pneumatică sau echivalent recunoscut

 

Vehicule cu

alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

100

110

2.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

110

120

3.

Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

120

130

4.

Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

130

140

5.

Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

140

190

6.

Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

190

246

7.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

246

443

8.

Masa peste 25 tone

443

778

II. Vehicule cu 2+2 axe

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

120

177

2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

177

291

3.

Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

291

428

4.

Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

428

517

5.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

517

849

6.

Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

849

1178

7.

Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1178

1789

8.

Masa peste 36 tone

1178

1789

III. Vehicule cu 2+3 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

938

1305

2.

Masa peste 38 tone

1305

1774

IV. Vehicule cu 3+2 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

829

1150

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1150

1591

3.

Masa peste 40 tone

1591

2354

IV. Vehicule cu 3+3 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

471

570

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

570

851

3.

Masa peste 40 tone

851

1356

 

1.4. Remorci, semiremorci, rulote *

 

Masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

1. pana la 1 tonă inclusiv

8

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

28

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

44

4. peste 5 tone

55

 

* Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

 

1.5. Mijloace de transport pe apa

 

Mijlocul de transport pe apă

Impozit (lei)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz personal

15

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

48

3. Bărci cu motor

150

4. Nave de sport şi agrement

a) şalupe

350

b) iahturi

960

5. Scutere de apă

180

6. Remorchere şi împingătoare:

a) Până la 500 CP inclusiv

480

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv

780

c) peste 2.000 CP si până la 4.000 CP, inclusiv;

1200

d) Peste 4.000 CP

1920

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

156

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

156

b ) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone si până la 3.000 tone, inclusiv;

240

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

420

 

1.6 Autovehicule lente

 

    1. autocositoare;

    2. autoexcavator (excavator pe autosasiu);

    3. autogreder sau autogreper;

    4. buldozer pe pneuri;

    5. compactor autopropulsat;

    6. excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri;

    7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;

    8. freză rutieră;

    9. încărcător cu o cupă pe pneuri;

    10. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare;

    11. macara cu greifer;

    12. macara mobilă pe pneuri;

    13. macara turn autopropulsată;

    14. maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

          a. lucrări de terasamente;

b. construcţia şi întreţinerea drumurilor;

c. decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri;

d. finisarea drumurilor;

e. forat;

f. turnarea asfaltului;

g. înlăturarea zăpezii;

    15. şasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru tăiat lemne;

    16. tractor pe pneuri;

    17. troliu autopropulsat;

    18. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor;

    19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;

    20. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri;

    21. vehicul pentru marcarea drumurilor;

    22. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri;

    23. motostivuitor (autostivuitor);

    24. şi altele asemenea.

 

         În cazul autovehiculelor lente, impozitul pentru oricare tip de autovehicul este în sumă fixă de 40 lei/an.

 

2. MOD DE APLICARE

 

         Contribuabilii, persoane fizice care deţin în proprietate mijloace de transport ce trebuie înmatriculate în România datorează impozitul asupra mijloacelor de transport.

Impozitul pe mijloacele de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

In cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar incheiat pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica, are obligatia depunerii unie declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2007, insotita de o copie a contractului de leasing.Pentru contractele de leasing incheiate dupa data de 1 ianuarie 2007, locatarul are obligatia depunerii unei declaratii fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale competente, insotita de o copie a contractului de leasing, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de leasing.

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul 1.1.

În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective din anexa, pct.1.1.

În cazul autovehiculelor de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 t, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexa, pct.1.2.

În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 t, impozitul mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexa, pct.1.3.

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule, impozitul pe mijlocului de transport este egală cu sumă corespunzătoare din anexa, pct.1.4.

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexa, pct. 1.5.

În cazul autovehiculelor lente, impozitul pe mijlocul de transport este în suma fixă de 40 lei pentru oricare tip de autovehicul cuprins în anexa, pct.1.6.

Pentru incadrarea corecta in vederea impozitarii mijloacelor de transport de teren autohtone proprietarii mijloacelor de transport de tip ARO vor prezena la ghiseele agentiilor fiscale de care apartin cartea de identitate a autovehiculului cu mentiunea Autoturism de teren de productie interne.

Aceasta mentiune se va face de catre Registrul Auto Roman.

 

3. SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI PENTRU PERSOANE FIZICE

 

Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru:

A. veteranii de război;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoana fizică, cetăţean roman, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:

    1. a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;

    2. a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;

    3. a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;

    4. a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;

    5. a fost supravieţuitoare a trenului morţii;

    6. este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

    1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;

    2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

    3. a fost internată în spitale de psihiatrie;

    4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

    5. a fost strămutată într-o altă localitate;

Soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada ca a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;

Persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

Persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

C. scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la punctele (a) şi (b);

D. impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu nu se aplică persoanelor fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunostinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004 ;

e) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;

f) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare

În cazul unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică care beneficiază de scutire, aceasta se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care atestă aceasta calitate, respectiv:

-         legitimaţie pentru veteranii de război;

-         hotărâre pentru beneficiarii Decretului-Lege nr.118/1990 şi ai Legii nr. 189/2000;

-         brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004;

-         copie după cartea/buletinul de identitate;

-         copie după actul de proprietate.

 

 

 

 

4. OBLIGAŢII

 

Orice persoana care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a carei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită, cu urmatoarele acte:

-         în cazul dobândirii unui mijloc de transport se vor anexa:

a)     copie a cărţii de identitate;

b)    fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;

c)     cartea de identitate a mijlocului de transport;

d)    factura sau contractul prin care a fost dobândit mijlocul de transport. 

Persoanele fizice au obligaţia să depună declaraţii fiscale, chiar dacă, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru acestea nu datorează impozitul pe mijloacele de transport sau sunt scutite de la plata acestui impozit.

La înstrăinarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, precum şi certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat impozitul aferent până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexă la contractul de vânzare-cumpărare.

Impozitul pe mijlocul de transport se datorează de contribuabil de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.

-    în cazul înstrăinării/radierii mijlocului de transport se vor anexa copie după actul de înstrăinare (factură sau contract de vânzare cumpărare)/certificatul de radiere.

Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie sa fie insotite de un certificat de atestare fiscala emis de organele fiscale locale in a caror raza teritoriala se afla inregistrat fiscal mijlocul de transport.Prin certificatul de atestare fiscala se atesta achitarea la zi a tuturor obligatiilor bugetare locale scadente la data de 1 a lunii urmatoare instrainarii.In certificatul de atestare fiscala nu se cuprind creantele bugetare aflate in litigiu, in schimb se va mentiona despre faptul ca sunt litigiu creante in cuatum de ... lei.

Instrainarea mijloacelor de transport fara respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de instrainare a dreptului de proprietate.Nulitatea se sesizeaza de orice persoana interesata la instanta de judecata competenta.Declararea nulitatii actului de instrainare se comunica organului fiscal, contribuabililor implicati si unitatilor teritoriale ale Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor in vederea rectificarii situatiei fiscale si evidentei privind inmatricularile auto.

Impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea sau radierea;

Înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii pe oricare dintre următoarele căi:

a) transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalitatile prevăzute de lege;

b) furtul mijlocului de transport respectiv, furt înregistrat la autorităţile competente în condiţiile legii şi pentru care acestea eliberează o adeverinţă în acest sens, până la data restituirii mijlocului de transport furat către proprietarul de drept, în situaţia în care vehiculul este recuperat, ori definitiv, în situaţia în care bunul furat nu poate fi recuperat;

c) radierea constă în scoaterea din evidenţele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport cu grad avansat de uzură fizică, deteriorate sau care au piese lipsă, fiind improprii îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost create, cazuri în care scăderea de la impozitul pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unor documente din care să reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat de o persoană fizică sau de o persoană juridică specializată, care este autorizată să efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.

În lipsa documentului prevăzut la punctul c, contribuabilul care nu mai poate face dovada existenţei fizice a mijlocului de transport, va prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare ale sale şi a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia.

Impozitul pe mijloacele de transport nu se dă la scădere pentru perioada în care acestea se află în reparaţii curente, reparaţii capitale, conservare sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsă unor piese de schimb din reţeaua comercială sau de la unităţile de reparaţii de profil.

Impozitul pe vehiculele lente se plăteşte integral până la data de 31 ianuarie.

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:

a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

         b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

    Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

     În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioada care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:

    a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;

    b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioada care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.

    Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 

5. SANCŢIUNI

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

          a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;

          b) nedepunerea declaraţiilor fiscale;

c) nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea mijloacelor de transport, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d) refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

    Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexa li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

6. BONIFICATIE

 

Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pana la data de 31 martie 2008, pentru persoanele fizice se acorda o bonificatie de 5% la impozitul pe mijloacele de transport.

 

 

 

 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

pentru contribuabilii persoane juridice

 

1. VALOAREA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 

1.1      Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

 

Tipuri de autovehicule

Suma, în lei pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracţiune din  aceasta

1. Motorete scutere şi autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv

7

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc, inclusiv

15

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc, inclusiv

30

4. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc, inclusiv

60

5. Autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 3001 cmc

120

6. Autobuze, autocare, microbuze

20

7. Alte vehicule cu  masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă

25

8. Tractoare înmatriculate

15

 

* În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pe motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

 

 

 

 

 

 

1.2. Mijloace de transport cu masă totală autorizată peste 12 t

 

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

Vehicule cu

Sistem de suspensie pneumatică sau echivalent recunoscut

Vehicule cu

alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu două axe

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

100

110

2.

Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

110

218

3.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

218

307

4.

Masa peste 15 tone

307

694

II. Vehicule cu trei axe

1.

Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

110

137

2.

Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

137

281

3.

Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

281

365

4.

Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

365

563

5.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

563

874

6.

Masa peste 25 tone

563

874

III. Vehicule cu patru axe

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

365

370

 2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

370

578

3.

Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

578

917

4.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

917

1361

5.

Masa peste 31 tone

917

1361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Combinaţii de autovehicule de transport marfă, cu masa maximă autorizata de peste 12 t

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

Vehicule cu

sistem de suspensie pneumatică sau echivalent recunoscut

 

Vehicule cu

alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

100

110

2.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

110

120

3.

Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

120

130

4.

Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

130

140

5.

Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

140

190

6.

Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

190

246

7.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

246

443

8.

Masa peste 25 tone

443

778

II. Vehicule cu 2+2 axe

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

120

177

2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

177

291

3.

Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

291

428

4.

Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

428

517

5.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

517

849

6.

Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

849

1178

7.

Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1178

1789

8.

Masa peste 36 tone

1178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1789

III. Vehicule cu 2+3 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

938

1305

2.

Masa peste 38 tone

1305

1774

IV. Vehicule cu 3+2 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

829

1150

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1150

1591

3.

Masa peste 40 tone

1591

2354

IV. Vehicule cu 3+3 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

471

570

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

570

851

3.

Masa peste 40 tone

851

1356

 

1.4. Remorci, semiremorci, rulote *

 

Masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

1. pana la 1 tonă inclusiv

8

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

28

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

44

4. peste 5 tone

55

 

* Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

 

1.5. Mijloace de transport pe apă

 

Mijlocul de transport pe apa

Impozit (lei)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz  personal

15

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

48

3. Bărci cu motor

150

4. Nave de sport şi agrement

    a) şalupe

350

    b) iahturi

960

5. Scutere de apa

180

6. Remorchere şi împingătoare

    a) Până la 500 CP inclusiv

480

    b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

780

     c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

1200

     d) peste 4000 CP

1920

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

156

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

    a) cu capacitate de încarcare până la 1500 tone inclusiv

156

    b) cu capaciatate de încarcare de peste 1500 tone şi până la 3000 tone inclusiv

240

    c) cu capacitate de încărcare de peste 3000 tone

420

 

1.6 Autovehicule lente

 

    1. autocositoare;

    2. autoexcavator (excavator pe autoşasiu);

    3. autogreder sau autogreper;

    4. buldozer pe pneuri;

    5. compactor autopropulsat;

    6. excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanturi sau excavator pe pneuri;

    7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;

    8. freză rutieră;

    9. încărcător cu o cupă pe pneuri;

    10. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare;

    11. macara cu greifer;

    12. macara mobilă pe pneuri;

    13. macara turn autopropulsată;

    14. maşina autopropulsată pentru oricare din următoarele:

          a. lucrări de terasamente;

b. construcţia şi întreţinerea drumurilor;

c. decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri;

d. finisarea drumurilor;

e. forat;

f. turnarea asfaltului;

g. înlăturarea zăpezii;

    15. şasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru tăiat lemne;

    16. tractor pe pneuri;

    17. troliu autopropulsat;

    18. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor;

    19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;

    20. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri;

    21. vehicul pentru marcarea drumurilor;

    22. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri.

    23. motostivuitor (autostivuitor)

    24. şi altele asemenea.

 

 

        

În cazul autovehiculelor lente, impozitul pe oricare tip de autovehicul este în suma fixă de: 40 lei/an

 

2. MOD DE APLICARE

 

         Contribuabilii, persoane  juridice, care deţin în proprietate mijloace de transport ce trebuie înmatriculate în România datorează impozit pe mijloace de transport.

Impozitul pe mijloacele de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana juridică îşi are sediul sau punctul de lucru, după caz.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

In cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar incheiat pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau juridica, are obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2007, insotita de o copie a contractului de leasing.Pentru contractele de leasing incheiate dupa data de 1 ianuarie 2007, locatarul are obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii publice locale competente, insotita de o copie a contractului de leasing, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de leasing.

In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

Impozitul  mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul acestora şi de capacitatea cilindrică, prin înmulţirea fiecărui 200 cmc sau fracţiune din acesta cu suma corespunzătoare din anexa, pct.1.1

Pentru incadrarea corecta, in vederea impozitarii mijloacelor de transport tip ARO, este necesar ca pe cartea de identitate a autovehiculului sa existe mentiunea „autoturism de teren de productie interna”.

 

În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pe motocicletele, motoretele şi scuterele respective din anexa, pct.1.1

În cazul autovehiculelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 t, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexa, pct.1.2

În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totală maximă autorizată de peste 12 t, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexa, pct.1.3

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexa, pct.1.4

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din anexa, pct. 1.5

În cazul autovehiculelor lente, impozitul pe mijlocul de transport este în suma fixă de 40 lei pentru oricare tip de autovehicul cuprins în anexa, pct.1.6.

 

 

3. SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

Impozitul pe  mijloacele de transport nu se aplică pentru:

a) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;

b) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultura naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

c) organizaţiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în unităţi specializate care asigura gazduire, îngrijire socială şi medicală, asistenta, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinsertie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit in condiţii de transport public;

e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;

 

4. OBLIGAŢII

 

Orice contribuabil persoană juridică, care dobândeşte / înstrăinează / transfera un mijloc de transport sau îşi schimbă sediul / punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei raza teritorială îşi are sediul / punctul de lucru în termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenită.

Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:

-         în cazul dobândirii unui mijloc de transport se vor anexa:

a)     copie după certificatul de înmatriculare a societăţii;

b)    fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;

c)     cartea de identitate a mijlocului de transport;

d)    factura sau contractul prin care a fost dobândit mijlocul de transport.

e)     Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate;

Impozitul pe mijlocul de transport se datorează de contribuabil de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.

Impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea sau radierea.

Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie sa fie insotite de un certificat de atestare fiscala emis de organele fiscale in a caror raza teritoriala se afla inregistrat fiscal mijlocul de transport.Prin certificatul de atestare fiscala se atesta achiatarea la zi a tuturor obligatiilor bugetare scadente la data de 1 alunii urmatoare instrainarii.In certificatul de atestare fiscala nu se curpind creabtele bugetare aflate in litigiu, in schimb se va mentiona despre faptul ca sunt in litigiu creante in cuantum de ... lei.

Instrainarea mijloacelor de transport fara respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de instrainare a dreptului de proprietate.Nulitatea se sesizeaza de orice persoana interesata la instanta de judecata competenta.Declararea nulitatii actului de instrainare se comunica organului fiscal, contribuabililor implicati si unitatilor teritoriale ale Inspectoratului pentru Evidenta Persoanelor in vederea rectificarii situatiei fiscale si evidentei privind inmatricularile auto.

Mijloacele de transport noi, care nu au fost inmatriculate niciodata, inregistrate ca marfa in contabilitatea producatorilor sau dealerilor nu intra sub incidenta prevederilor celor 2 paragrafe de mai sus.

La înstrăinarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, precum şi certificatul fiscal prin care se atesta ca are achitată taxa aferentă, pana la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexa la contractul de vânzare-cumpărare.

Înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii pe oricare dintre următoarele căi:

a) transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege;

b) furtul mijlocului de transport respectiv, furt înregistrat la autorităţile competente în condiţiile legii şi pentru care acestea eliberează o adeverinţă în acest sens, până la data restituirii mijlocului de transport furat catre proprietarul de drept, în situaţia ţn care vehiculul este recuperat, ori definitiv, în situaţia în care bunul furat nu poate fi recuperat;

c) radierea consta în scoaterea din evidenţele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport cu grad avansat de uzură fizică, deteriorate sau care au piese lipsă, fiind improprii îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost create, cazuri în care scăderea de la impozitul pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unor documente din care să reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat de o persoană fizică sau de o persoana juridică specializată, care este autorizată să efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.

În vederea radierii mijlocului de transport din evidenţele fiscale persoana juridică are obligaţia să depună în termen de 30 de zile de la data încheierii copie după factura fiscală prin care a fost înstrăinat sau după certificatul de radiere emis de către organele competente.

Impozitul pe mijloacele de transport nu se dă la scădere pentru perioada în care acestea se afla în reparaţii curente, reparaţii capitale, conservare sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reţeaua comercială sau de la unităţile de reparaţii de profil.

Impozitul pe vehiculele lente se plăteţte integral până la data de 31 ianuarie.

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în doua rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Deţinătorii, persoane juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la

data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi pana la sfârşitul anului fiscal respectiv.

În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioada care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. precedent au obligaţia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:

    a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;

    b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioada care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expira înmatricularea.

          În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

 

5. SANCŢIUNI

 

            Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere;

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere;

c) nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea cladirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

          d) refuzul de a furniza informaţii sau documente in vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 800 lei, iar cele de la lit.b) –d) cu amendă de la 800 lei la 2.000 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexa li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

 

 

 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE ŞI TAXA HOTELIERĂ

 

 

1.       IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

1.1 Cote şi valori de impozitare

 

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum urmează:

a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internatională, cota de impozit este egală cu 2%;

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%.

Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei în care se desfăşoara spectacolul, după cum urmează:

 

lei/mp/zi.

Anul

2008

Videoteci

0.06

Discoteci

0.12

 

1.2 Mod de aplicare al impozitului pe spectacole

 

          Orice persoana care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

          Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor vezi anexa 1.4 punctul 1.

Persoanelor prevazute la alineatul 1 datoreaza impozit pe spectacol calculate asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare si/sau abonamentelor, din care se scade valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, musicale, folclorice sau de divertisment, dupa caz, valoare determinate potrivit Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, musical, folkloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor nr.48.211/1194 privind perceperea, incasarea, virarea, utilizarea si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, folcloric si al artelor plastice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor mentionate mai sus se aplica coeficientul de corectie 5 corespunzator rangului Municipiului Constanta.

 

1.3 Scutiri

 

Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

 

1.4 Obligatii

 

          Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole.

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp la impozitului.

 

1.5 Sanctiuni

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 800 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 800 lei la 2.000 lei .

In cazul persoanelor juridice, incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 920 lei la 4.520 lei.

In cazul persoanelor fizice, incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 230 lei la 1.130 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexa li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

2. TAXA HOTELIERA  in Mamaia si Constanta

 

 

Tipul unitatilor de cazare

 

Coeficient taxa (%)

Hotel *

3,5

Hotel **

4

Hotel ***

4,5

Hotel ****

5

Hotel *****

5

Campinguri si moteluri

3

Hoteluri cu circuit inchis, neclasificate conform

Normelor stabilite de Ministerul Turismului

3

 

Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, pentru unitatile de cazare din Municipiul Constanta, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

 

 

 

2.1 Mod de aplicare al taxei hoteliere  in Mamaia si Constanta

 

Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, taxa hoteliera, se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Taxa hoteliera se calculeaza conform anexei 1.4 punctul 2.

Taxa hoteliera se datoreaza pe intreaga perioada de sedere, pentru unitatile de cazare din Municipiul Constanta, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

 

 

2.2 Scutiri si facilitati

Taxa hoteliera nu se aplica pentru:

          a) persoane fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;

          b) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

          c) pensionari sau studenti;

          d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

          e) veterani de razboi;

          f) vaduve de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;

          g) persoane fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

          h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b) - e), g), care este cazat/cazata impreuna cu o persoana mentionata la lit. b) - e), g).

 

2.3 Obligatii

 

Unitatile de cazare au obligatia de a vira taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.

Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv.

 

 

2.4 Sanctiuni

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 800 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 800 lei la 2.000 lei .

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexa li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

 

ALTE TAXE ADMINISTRATE DE SERVICIUL PUBLIC

DE IMPOZITE, TAXE

SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

 

1.     TAXA DE HABITAT

 

Taxa constituie venit cu destinatie speciala si este fundamentată de necesitatea asigurarii curateniei municipiului si se utilizeaza pentru asigurarea colectarii si transportului rezidurilor menajere din recipietii proprii sau inchiriati (containere, europubele, etc.) si pentru depozitarea si neutralizarea acestora la rampa ecologica Ovidiu.

Taxa de habitat este datorata numai de persoane fizice – locuitori ai Municipiului Constanta.

          Toate persoanele juridice care isi desfasoara activitatea permanenta sau temporara pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanta, nu platesc taxa de habitat – dar trebuie sa aiba incheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializati pentru ridicarea, transportul, depozitarea si neutralizarea deseurilor produse, precum si sa contracteze si sa efectueze actiunile necesare de dezinsectie si deratizare a sediilor si punctelor de lucru ori de cate ori este necesar.

Cuantumul taxei este de: 3 lei/luna/persoana

          Sunt scutite de la plata taxei de habitat urmatoarele categorii de contribuabili:

          a) veteranii de razboi;

          b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

Scutirea de la plata taxei de habitat, se acorda pe baza cererii contribuabililor, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta acte doveditoare prin care se atesta situatia respectiva.

Scutirea se acorda numai persoanelor detinatoare de legitimatii de veterani de razboi sau hotarari care atesta calitatea de beneficiar al  Decretului-lege nr. 118/1990 sau al Legii nr. 189/2000.   

Taxa de habitat se stabileste pe baza declaratiilor de impunere depuse de catre contribuabili, in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricarei modificari in ceea ce priveste numarul de persoane care locuiesc in imobil.

Declararea se va face pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice.

          In vederea urmaririi corectitudinii declararii  numarului de persoane existente in fiecare apartament, asociatiile de proprietari au obligatia sa furnizeze, ori de cate ori este nevoie, informatiile necesare legate de cele mentionate mai sus.

          Scaderea de la plata taxei de habitat se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se depune cererea.

          Impunerea la plata taxei de habitat se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care este mentionata in declaratie.

          Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligati sa depuna declaratia de impunere, chiar daca acestia beneficiaza de reducere sau sunt scutiti la taxa de habitat.   

In caz de deces scaderea taxei de habitat se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare aparitiei acestei situatii si necesita depunerea copiei dupa cerificatul de deces.

Taxa de habitat se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili, si se plateste anual in 2 rate egale, respectiv:

          a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv;

          b) rata a II-a, pana la data de 30 septembrie inclusiv.

In cazul in care termenul de plata a taxei de habitat expira intr-o zi nelucratoare, plata  se considera in termen daca se efectueaza in ziua  lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage si plata  majorarilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.

          Nedeclararea sau declararea eronata, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 50 lei si 200 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea incasarii contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.   

 

 

 

 

 

 

Modelul declaratiei este urmatorul:

 

 

DECLARATIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei de habitat persoane fizice

 

           

            Subsemnatul ________________________________________ domiciliat in Constanta, Str. _____________________, Nr. ______, Bl. ____, Sc.____, Et. _____, Ap. _____, posesor al imobilului din Constanta, Str. _____________________, Nr. ______ Bl. ____, Sc.____, Et. ___, Ap. _____, posesor al BI/CI seria ____, nr. ________, CNP _________________, eliberat de Politia ___________________________, declar pe propria raspundere ca ma oblig la plata taxei de habitat pentru _______ persoane dupa cum urmeaza:

 

reprezentand numarul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietatii mai sus mentionate, incepand cu data de ____________.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

 

DATA                                                                    NUME SI PRENUME                                                                            SEMNATURA,

 

 

 

2. TAXA PENTRU TERENURILE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCTII CU CARACTER PROVIZORIU, RESPECTIV GARAJE 

 

Taxa se datoreaza pe perioada ocuparii efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanta ocupat de constructii cu caracter provizoriu - garaje.

Taxa este in cuantum de 13 lei/m2/an.

Taxa pentru garajele de pe arterele de mai jos este de 39 lei/m2/an.

1.      BD. TOMIS

2.      STR. MIHAI VITEAZU

3.      STR.TRAIAN

4.      STR. I.G. DUCA

5.      BD. ELISABETA

6.      STR. STEFAN CEL MARE

7.      BD. 1 MAI

8.      BD. 1 DEC. 1918

9.      BD. ALEX. LAPUSNEANU

10.  STR. DEZROBIRII

11.  BD. FERDINAND

12.  BD. MAMAIA

13.  STR. REMUS OPREANU

14.  STR. BABA NOVAC

15.  STR. SOVEJA

16.  STR. ION RATIU

17.  BD. IC BRATIANU

18.  STR. MIRCEA CEL BATRAN

19.  STR. ELIBERARII

20.  BD. AUREL VLAICU

21.  STR. DISPENSARULUI

22.  SOS. MANGALIEI

23.  STR. POPORULUI

24.  STR. I L CARAGIALE

25.  STR. N. IORGA

 

 

Pentru garajele care nu sunt vizibile de pe artera principala, scaderea taxei se va face  in baza notei de constatare intocmita si transmisa de catre Directia Corp Control – Primaria Municipiului Constanta.

Taxa se va plati pentru suprafata ocupata de constructia garajului (cu usile inchise) pe baza comunicarii primite de la Primaria Municipiului Constanta – Directia Corp Control. Taxa se datoreaza pe perioada ocuparii efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanta, pana la eliberarea suprafetei ocupate.

Sunt scutite de la plata acestei taxe urmatoarele categorii de contribuabili:

          a) veteranii de razboi;

          b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

Scutirea de la plata impozitului se aplica incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

Pentru a beneficia de scutire, persoanele in cauza trebuie sa prezinte copii ale actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv :

-         legitimatie pentru veteranii de razboi;

-         hotarare pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 si ai Legii nr. 189/2000;

-         copie dupa cartea/buletinul de identitate.

Pentru garajele dobandite prin contracte de vanzare–cumparare, contribuabilii au obligatia de a depune o declaratie  in termen de 30 de zile de la data dobandiri, la agentia fiscala unde este arondata adresa de domiciliu a contribuabilului.

In cazul in care ultima zi de depunere a documentatiei pentru luarea in evidenta este o zi nelucratoare, se considera a fi depusa  in termen daca se face in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Garajele nou dobandite se impun cu data de intai a lunii urmatoare celei in care au fost dobandite. Taxa se calculeaza proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

In cazul demolarii garajului, Directia Corp Control are obligatia sa comunice in scris agentiilor fiscale, in termen de 15 zile, precizand data desfiintarii pentru  sistarea de la plata a garajului respectiv. Sistarea de la plata taxei se va opera cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost demolat garajul.

In situatia demolarii garajelor, Directia Corp Control are obligatia de a solicita de la Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, situatia debitelor la taxa de garaj la data demolarii, pentru a le putea recupera, in vederea evitarii acumularii de debite restante.

Taxa se plateste anual in 2 rate egale, respectiv:

          a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv;

          b) rata a II-a, pana la data de 30 septembrie inclusiv;

Neplata in termenele scadente atrage si plata  majorarilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului. In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste in ziua lucratoare imediat urmatoare. 

          Declararea cu intarziere sau nedeclararea dobandirii garajului, constituie contraventie si se sanctioneaza cu o amenda intre 50 lei si 200 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

          Responsabilitatea controlului revine Directiei Corp Control.

Responsabilitatea  incasarii contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

Modelul pentru declaratia de impunere:

 

DECLARATIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei de garaj

 

          Subsemnatul _________________________________ domiciliat în ________, str. ___________________________, nr. _____, bl. ______, sc. _______, et. _____, ap. ____, BI/CI seria ______, nr. ___________, CNP _________________________, eliberat de Politia ________________, declar ca începând cu data de ______/______/______, prin actul nr. ________ din ______/______/______, emis de ______________________, am dobândit un garaj având urmatoarele caracteristici:

Cod garaj _______________________________

Suprafata _______________________________

Amplasament __________________________________________________

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

DATA                                                                                                 NUME SI PRENUME                                                                                                                       SEMNATURA,

 

3. TAXA FOLOSIRE TRAMA STRADALA DE CATRE AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT MARFA SI PERSOANE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA PE STRAZILE DE TRAFIC USOR, MEDIU SI GREU

 

3.1 Taxa folosire trama stradala de catre autovehiculele de transport marfa pe raza municipiului Constanta pe strazile de trafic usor, mediu si greu

 

Este datorata de persoanele fizice si juridice care detin autovehicule de transport marfa, pentru circulatia pe strazile prevazute in prezenta H.C.L.M.

Este  stabilita in functie de masa totala maxima autorizata, dupa cum urmeaza:

a) pentru strazile de trafic usor si mediu:

 

Masa totala autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Pana la 2,5 tone inclusive

40

4

2. Intre 2,5 – 3,5 tone inclusive

60

6

3. Intre 3,5 – 5 tone inclusive

90

9

 

   b) pentru strazile de trafic greu*:

 

Masa totala autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Intre 5 – 10 tone inclusiv

150

15

2. Intre 10 - 20 tone inclusiv

300

30

3. Peste 20 tone (inclusiv cap tractor autotrenuri)

600

60

 

Betonierele si basculantele se incadreaza pentru taxare la categoria de pana la 20 de tone.

Pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone care solicita acces si pe strazile de trafic usor si mediu se plateste taxa corespunzatoare tonajului multiplicata de 3 ori.

Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzatoare traficului greu de peste 20 tone  multiplicata de 3 ori. In cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice acestea se vor taxa separat.

Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfa se taxeaza separat, in functie de masa totala maxima autorizata.                                                                                                    

Autovehiculele lente care se incadreaza in categoria autovehiculelor corespunzatoare traficului greu vor plati taxa in functie de masa totala maxima autorizata conform prezentei anexe.

Se excepteaza de la plata taxei autovehiculele care efectueaza urmatoarele servicii publice de urgenta, dupa cum urmeaza:

-    Salvare;

-    Pompieri;

-    Ministerul de interne;

-    Ministerul Apararii.

         Se excepteaza de la plata taxei, autovehiculele care circula pe rutele ocolitoare stabilite de Primaria Municipiului Constanta, care sunt urmatoarele:

-   Bd. Aurel Vlaicu de la intersectia cu Bd. Tomis pana la intersectia cu Sos. Mangaliei;

-   Sos. Mangaliei de la intersectia cu Bd. Aurel Vlaicu pana la iesirea din municipiu spre Agigea;

-   Bd. I.C. Bratianu de la intersectia cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) pana la iesirea din municipiu spre Valu lui Traian;

-   Str. Pasajului de la intersectia cu Bd. I.C. Bratianu la intersectia cu Bd. Aurel Vlaicu.

Conducatorii autovehiculelor de marfa au obligatia de a opri la punctele de taxare amplasate pe raza Municipiului Constanta pentru obtinerea autorizatiei zilnice. Autorizatiile lunare se elibereaza numai la punctele de incasare amplasate in agentiile fiscale din cadrul Serviciului Public de  Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

In vederea eliberarii “Autorizatiei de circulatie” solicitantul va inainta o cerere tip la care va anexa urmatoarele: copia certificatului de inmatriculare a societatii, copia talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei si alte copii ale documentelor legale relevante.

         Contravaloarea taxei poate fi achitata prin ordin de plata in contul Primariei Municipiului Constanta deschis la Trezoreria Municipiului Constanta sau prin numerar la casieriile din cadrul agentiilor fiscale ale S.P.I.T.V.B.L.

Pentru autorizatii anuale eliberate pana la 31.01.2008, inclusiv, se acorda o reducere de 10% din valoarea autorizatie.

Sustragerea de la plata acestei taxe constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 1.500 lei si 2.500 lei, sanctiunea contraventionala aplicandu-se societatii careia ii apartine mijlocul de transport, prin reprezentantul sau.

Contravenţiei prevăzute mai sus i se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea incasarii taxei si controlului revine Serviciului Public de  Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local prin compartimentul Trama Stradala.

Responsabilitatea aplicarii sanctiunilor revine Serviciului Public de  Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local prin compartimentul Trama Stradala si Directiei Corp Control.

 

* LISTA STRAZILOR CU TRAFIC GREU

DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

 

Nr. Crt.

Denumirea Strazii

Lungime Carosabil

(Km)

Nr. Benzi Circ. In Sectiune

Lungime Totala Benzi (Km)

1.

I.C. BRATIANU (DN 3)

5

4~6

22

2.

Bdul FERDINAND (DN39)

1.9

4

7.6

3.

Sos. MANGALIEI+1MAI (DN39)

3.8

4~6

19

4.

Bdul AUREL VLAICU

(DN2A CENTURA VEST)

9.1

4

7.6

5.

Bdul TOMIS (DN2A)

4.6

4

18.4

6.

Bdul MAMAIA

11.5

4~6

59

7.

I.G. DUCA

0.8

4

3.2

8.

MIRCEA CEL BATRAN

1.0

4

4

9.

ELIBERARII + CARAGIALE

2.6

4

10.4

10.

BABA NOVAC

2.9

2

5.8

11.

MIHAI VITEAZU

1.0

2

2

12.

SOS. DIN VII

0.9

2

1.8

13.

LILIACULUI

1.4

2

2.8

14.

HATMAN ARBORE

0.8

2

1.6

15.

PANDURULUI

0.9

2

1.8

16.

DEMOCRATIEI

1.0

2

2

17.

MESTERUL MANOLE

1.0

2

2

18.

VIRFUL CU DOR

1.1

2

2.2

19.

Bdul MARINARILOR

1.0

2

2

20.

Str. VERDE

0.5

2

1

21.

ALBA IULIA

0.4

2

0.8

22.

CARAIMAN

1.9

2

3.8

23.

TEPES VODA

0.4

2

0.8

24.

PETRU CERCEL

0.2

2

0.4

25.

BRIZEI

0.6

2

1.2

26.

DEZROBIRII + SOVEJA

6.2

4~6

30

27.

ALEX. LAPUSNEANU  

1 DECEMBRIE 1918

6.0

4~6

32

28.

PASAJULUI

0.3

2

0.6

29.

STEFANITA VODA

1.3

2

2.6

30.

CISMELEI

0.7

2

1.4

31.

DOBRILA EUGENIU

1

2

2

32.

ADAMCLISI

0.4

2

0.8

33.

C-TIN BRATESCU

1

2

2

34.

CUMPENEI

1

2

6

35.

NICOLAE FILIMON

0.9

2

1.8

36.

THEODOR BURADA

0.7

2

1.4

37.

INDUSTRIALA

1.5

2

3

38.

CELULOZEI

1.4

2

2.8

39.

INTERIOARA II

0.9

2

1.8

40.

INTERIOARA III

0.6

2

1.2

41.

PRIMAVERII

1.0

2

2

42.

PELICANULUI

1.0

2

2

43.

POPORULUI

0.9

2

1.8

44.

FRUNZELOR

1.3

2

2.6

45.

MARAMURES

1.0

2

2

46.

CHILIEI

1.5

2

3

47.

NICOLAE IORGA

1.4

2

2.8

48.

ION RATIU

1.5

2

3

49.

I MAI VECHI

1.1

2

2.2

50.

ATELIERELOR

0.5

2

1

51.

DECEBAL

1.1

2

2.2

52.

UNIRII

2.5

2

5

53.

ION ROATA

0.5

2

1

54.

RASURI

1.1

2

2.2

55.

FULGERULUI

0.9

2

1.8

56.

DUMITRU MARINESCU

0.6

2

1.2

57.

SECERIS

0.2

2

0.4

58.

SPATAR N. MILESCU

0.6

2

1.2

59.

PARING

0.2

2

0.4

60.

CORBULUI

0.5

2

1

 

 

3.2. Taxa folosire trama stradala de catre autovehiculele de transport persoane in comun pe raza municipiului Constanta

 

          Prezenta taxa este instituita ca taxa locala, in temeiul prevederilor art.283 alin.1 si 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind fundamentata de necesitatea utilizarii retelei de drumuri ce se afla in administrarea municipalitatii si pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitarii orasului de catre autovehicule de transport persoane, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

1. Circulaţia unui autovehicul care execută serviciul public de transport călători pe trama stradală a Municipiului Constanţa se realizează numai pe baza „autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanţa” în cadrul căreia a fost nominalizat sau cu autorizaţie în convenţie, aflată în original la bordul acestuia şi valabilă la data efectuării transportului. Autorizaţia se eliberează ca urmare a prezentării dovezii de achitare a contravalorii taxei de folosire a tramei stradale .

Taxa de folosire a tramei stradale este în funcţie de capacitatea autovehiculului şi este de:

 

Capacitate autovehicul

Lei / lună / auto

Până la 8 locuri

87

Cu 9 – 20 locuri

130

Peste 20 locuri

189

Convenţie tarif maxim + 25% din tariful maxim

238

          Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi  achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanţa deschis la Trezoreria municipiului Constanţa.

Pentru obţinerea „Autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a municipiului Constanţa” solicitantul va depune, la Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente din Direcţia Relaţii Internaţionale cu sediul în Piaţa Ovidiu nr. 9,  o cerere tip, conform model alin. 6 din prezentul capitol, la care va anexa documentele precizate în aceasta.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a municipiului Constanţa” solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente o autorizaţie conform model alin. 6 din prezentul capitol.

      Programul de primire a cererilor şi eliberare a autorizaţiilor este zilnic între orele 0900 -1200 şi 1300 – 1500.

2. Se exceptează de la plata taxei autovehiculele care aparţin Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Sănătăţii, cele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. A. Vlaicu de la intersecţia cu bd. Tomis pana la intersecţia cu sos. Mangaliei, sos. Mangaliei de la intersectia cu bd. A. Vlaicu pana la ieşirea din municipiu, bd. I.C. Brătianu de la intersecţia cu str. Pasajului până la ieşirea din municipiu, str. Pasajului de la intersecţia cu bd.I.C. Bratianu până la intersecţia cu bd. A. Vlaicu).

3. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 390 lei la 1.950 lei. următoarele fapte:

        a) circulaţia pe trama stradală a municipiului Constanţa a autovehiculelor care execută serviciul public de transport călători fără „autorizaţie de circulaţie pe trama stradală a municipiului Constanţa” valabilă la data efectuării transportului;

       b) circulaţia pe trama stradală a municipiului Constanţa a autovehiculului care execută serviciul public de transport călători nenominalizat în cadrul „autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a municipiului Constanţa” existentă la bordul autovehiculului, chiar dacă aceasta este valabilă la data efectuării transportului.

          Contravenţiile prevăzute la alin. 3 din prezentul capitol se sancţionează de către inspectorii Direcţiei Corp Control, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

4. TAXA PENTRU IRIGATII SPATII VERZI IN STATIUNEA MAMAIA

 

 

Taxa constituie venit cu destinatie speciala, este fundamentata de necesitatea intretinerii spatiilor verzi in statiunea Mamaia si se utilizeaza pentru asigurarea activitatii de irigat in statiunea Mamaia.

Cuantumul taxei este de 31 lei/loc de cazare/an sau 31 lei/fiecare 15 msau fractiune/an.

Taxa se incaseaza de la persoanele fizice si juridice care detin in proprietate sau folosinta spatii de cazare in statiunea Mamaia, precum si de la proprietarii spatiilor de locuit situate in statiune.In cazul in care spatiile de cazare sunt administrate de catre o alta persoana decat proprietarul(in baza unui contract de inchiriere, leasing, asociere in participatiune, locatie de gestiune, etc.) obligatia declararii si a platii taxei incumba celui ce administreaza in mod concret facilitatea de cazare.

Documentul in baza caruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numarul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului.

Depunerea declaratiei si achitarea taxei se va face pana la data  de 15.07.2008.

Neplata in termenele scadente atrage si plata  majorarilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.

Constituie contraventie nedepunerea, depunerea peste termen a declaratiilor de impunere sau depunerea declaratiilor de impunere eronate, si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1500 lei – 2500 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea incasarii taxei, controlului si aplicarii sanctiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

 

 

 

 

Modelul declaratiei este:

 

 

CONTRIBUABIL                  ______________________________                                    VERIFICAT DE:

SEDIU SOCIAL                     ______________________________                                    ORGANUL DE SPECIALITATE

______________________________________________________                                    ____________________________

PUNCT DE LUCRU              ______________________________                                    NR. SI DATA INREGISTRARII

NR. REG. COM.                    ______________________________                                    ____________________________

COD FISCAL                         ______________________________   

CONT                                     ______________________________                                                    SEMNATURA

BANCA                                  ______________________________   

                                                           L.S.

 

DECLARATIE *

pentru incasarea taxelor speciale

Taxa pentru irigatii spatii verzi in statiunea Mamaia

 

 

Nr. Crt.

Denumire agent economic

Denumirea hotelului

Numar locuri de cazare

 

Taxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Data completarii declaratiei: ___________________________________________________

Semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii: ____________________________

Date de identificare (B.I./C.I.): _________________________________________________

Adresa de domiciliu: _________________________________________________________

Telefon de contact: ___________________

·        Sub sanctiunile aplicate de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

·        La prezenta declaratie se va anexa certificatul de clasificare privitor la numarul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului, in copie.

 

 

 

 

 

 

 

5. TAXA DE ACCES IN STATIUNEA MAMAIA PENTRU AUTOTURISME CARE NU AU NUMAR DE INMATRICULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA

 

Taxa constituie venit cu destinatie speciala fiind instituită din raţiuni de menţinere a unui confort corespunzător în rândul turiştilor, prin asigurarea şi menţinerea curăţeniei pe domeniul public din staţiunea Mamaia.

Se aplica tuturor autoturismelor care nu sunt inmatriculate in Municipiul Constanta care vor intra in statiune in perioada estivala.

Contravaloarea taxei este :

- 3 lei  pentru fiecare intrare si se achita la casierii de la bariere;

- 4 lei pentru abonament 24 ore si se achita la casierii de la bariere sau de la dispeceratul statiei de taxare;

- 25 lei pentru abonament 7 zile si se achita la casierii de la bariere sau  la dispeceratul statiei de taxare ;

- 250 lei pentru abonament intreg sezon estival si se achita la dispeceratul statiei de taxare.

Sunt scutite de la plata taxei urmatoarele categorii de contribuabili:

-     veteranii de razboi;

-     persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

          Persoanele scutite vor face dovada calitatii lor, prezentand documentele legale  vizate la zi. In baza acestor documente se va elibera permisul de libera trecere prin Statiunea Mamaia.

          Responsabilitatea incasarii contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

          In ceea ce priveste autovehiculele cu numere de inmatriculare in leasing detinute de catre locuitorii municipiului Constanta aceesul se va face in mod gratuit pe baza Legitimatiei de acces la bariere pentru autovehiculele achizitonate in leasing care va fi eliberata la Centru de Informare Cetateni situat pe str. Ecaterina Varga nr.25-27.

          Pentru obtinerea Legitimatiei de acces la bariere pentru autovehiculele achizitionate in leasing solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa urmatoarele documente:

-   copie dupa actul de identitate;

-   copie dupa contractul de leasing;

-   certificatul de inmatriculare pentru persoana juridica;

-   imputernicire pentru delegat semnata si stampilata in cazul persoanelor juridice;

-   copie certificat de inmatriculare autovehicul;

 

6. TAXA ANUALA PENTRU FIECARE STATIE FIXA PENTRU TELEFONIE MOBILA

 

            Prezenta taxa este instituita ca taxa locala, in temeiul prevederilor art.283 alin.1 si 2 din Legea nr.571/2006 privind Codul fiscal, fiind fundamentata de necesitatea utilizarii domeniului public ( in vederea amplasarii statiilor pentru telefonia mobila) si a infrastructurii publice de iluminat;

Cuantumul taxei: 3.562 lei/an pentru fiecare amplasament de statie fixa.

La declararea acestei taxe operatorul de telefonie mobila va prezenta:

-Actele societatii (certificat de inregistrare, cod fiscal);

-Autorizatiile de functionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicatiilor pentru fiecare amplasament de statie fixa utilizat de operatorul de telefonie mobila;

     -Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de amplasamente de statie fixa pentru telefonie mobila utilizate pe raza municipiului Constanta.

Colectarea taxei anuale pe fiecare amplasament de statie fixa se efectueaza astfel:

Operatorii de telefonie mobila vor depune declaratia si vor achita contravaloarea taxei in primele trei luni ale anului (31 martie) pentru amplasamentele de statie fixa existente.

In cazul realizarii de noi amplasamente de statie fixa, contravaloarea taxei se va achita in termen de maximum 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de catre Inspectoratul General al Comunicatiilor.

In cazul in care operatorul de telefonie mobila intarzie plata taxei anuale pe amplasamente de statie  fixa utilizate, se vor percepe majorari de intarziere conform prevederilor legale in vigoare.

Constituie contraventie depunerea peste termen a declaratiilor de impunere sau depunerea declaratiilor de impunere neconforme cu realitatea, si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 400 lei 1200 lei pentru fiecare statie nedeclarata.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea incasarii taxei, controlului si aplicarii sanctiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte venituri al Bugetului Local.

 

Modelul declaratiei este urmatorul:

 

DECLARATIE DE IMPUNERE

Pentru stabilirea taxei pentru statii fixe de telefonie mobila

 

Subsemnatul_________________________reprezentant al SC ______________________cu sediul in judetul ____________________, municipiul ________________, Str.__________________________

Nr.______, Bl._____, Sc _____, Ap._____, posesor al BI/CI ________, Nr_________, CNP, _______________, eliberat de Politia ________________, declar un numar _________ de statii fixe pentru  telefonie mobila dupa cum urmeaza:

 

Locatia statiei fixe pt telefonie mobila

     Nr. autorizatie IGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

La prezenta declarartie se vor anexa in copie urmatoarele documente:

-Actele societatii (certificat de inregistrare, cod fiscal);

-Autorizatiile de functionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicatiilor pentru fiecare amplasament de statie fixa utilizat de operatorul de telefonie mobila;

     -Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de amplasamente de statie fixa pentru telefonie mobila utilizate pe raza municipiului Constanta.

 

 

DATA                                    FUNCTIA                                                                  SEMNATURA

                        NUME SI PRENUME                                                      

 

7. TAXA PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE LINISTE SI SIGURANTA IN DERULAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE IN CONSTANTA, MAMAIA SI SAT VACANTA

 

Taxa constituie venit cu destinatie speciala si este fundamentata de necesitatea mentinerii conditiilor civilizate de trai in locurile publice. Se utilizeaza pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cersetorie, furturi, talharie si prostitutie, pentru combaterea comertului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz si gunoi menajer si pentru prevenirea lipirii de afise pe fatadele cladirilor, stalpi si copaci.

Taxa va fi achitata de toti contribuabilii persoane juridice si persoane fizice autorizate, cu exceptia celor ce au in administrare complexe hoteliere, acestia datorand

taxa numai pentru suprafetele destinate activitatilor de alimentatie publica si spatiilor comerciale.

          Taxa va fi platita de catre utilizator, iar in cazul spatiilor care formeaza complexe comerciale, taxa va fi achitata de catre proprietar sau locator, dupa caz.

Taxele sunt stabilite diferentiat, pe activitati, pe suprafete, astfel:

 

ZONA MAMAIA SI SAT VACANTA

 

Nr.

crt.

ACTIVITATEA

TAXA (lei /an)

1.

Agrement

530, indiferent de suprafata

2.

Unitati din activitatea de alimentatie publica.Vezi zonarea Anexa  (Mamaia si Sat Vacanta)

S£150m2= 538

S>150m2= 1.096

3.

Spatii comerciale si prestari servicii (suprafata utila)

S£50m2= 11

100>S>50m2= 330

S>100m2= 538

Taxele nu se incaseaza pentru amplasamentele de pe plaja indiferent de activitatile ce se desfasoara pe plaja.

ZONA CONSTANTA

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXA ( lei /an )

1.

Unitati din activitatea de alimentatie publica (suprafata utila)

S£100m2= 11

S>100m2= 1.411

2.

Spatii comerciale si prestari servicii, birouri de firma (suprafata utila)

S£100m2= 11

100 m2<S£200m2= 1.105

S>200m2= 5.524

3.

Complexe comerciale ce desfasoara activitate comerciala (suprafata utila)

S£100m2= 11

100 m2<S£500m2=5.524

500m2<S£2000m2=11.025

2000m2<S£4000m2=16.535

S>4000m2= 44.099

4.

Depozite comerciale (suprafata utila)

S£100m2= 11

100 m2<S£200m2=538

S>200m2=1.107

5.

Banci si alte institutii financiare (suprafata utila)

S£200m2=5.524

S>200m2=18.261

 

Zonele din Mamaia si Sat Vacanta sunt urmatoarele:

Zona A 

Zona Satul de Vacanta;

Zona Alee Perla cuprinsa intre bd. Mamaia si Complexul Comercial de langa bazine;

Zona Faleza cuprinsa intre Hotel Parc si Bufet Jupiter – Junona;

Zona cuprinsa intre Complex Melody si zona Cazino;

Zona cuprinsa intre Hotel Riviera si Hotel Majestic;

Zona B (Reducere 10 %)

Zona cuprinsa intre Debarcader Neptun si Restaurant Cherhana;

Zonele neincluse in Zona A si care nu intra sub incidenta Zonei C;

Zona C (Reducere 20%)

Zona cuprinsa intre Bd. Mamaia si malul Lacului Siutghiol;

Zona Camping Tabara Turist.

In cazul unitatilor cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agentii, dupa caz, la cererea acestora, taxele se vor calcula pentru fiecare punct in parte, la valoarea cea  mai mica dupa incadrarea fiecarui punct de lucru in tabelele mai sus mentionate, pentru spatiile a caror suprafata este mai mare de 100 mp.

Contribuabilul are obligatia de a declara suprafata detinuta, pe baza documentelor justificative de detinere a spatiului, prin completarea unei declaratii de impunere in doua exemplare.

Taxele corespunzatoare se vor achita  prin ordin de plata in contul Primariei Municipiului Constanta, deschis la Trezoreria Constanta (cont IBAN RO66TREZ2315040XXX000599) sau prin chitanta la caseriile agentiilor Serviciului Public de Impozite si Taxe si alte venituri la bugetul local.

Pentru Constanta taxa se achita anual in 2 rate, respectiv:

a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv;

          b) rata a II-a, pana la data de 30 septembrie inclusiv;

Pentru Mamaia, Sat Vacanta, taxa se achita odata cu depunerea declaratiei.

Neplata in termenele scadente atrage si plata  majorarilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.

La declaratia de impunere, agentul economic are obligatia de a anexa in fotocopie urmatoarele documente:

-         certificat de inregistrare la Camera de Comert ;

-         actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere, etc.)

-         schita activului vizata de o persoana autorizata.

Termenul de depunere al declaratiei anuale:

-         pentru contribuabilii din Constanta este pana la 01.03.2008;

-         pentru Mamaia si Sat Vacanta  este pina la data de 01.07.2008.

Constituie contraventie nedepunerea, depunerea peste termen a declaratiilor sau depunerea declaratiilor cu informatii eronate se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1.500 lei – 2.500 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea incasarii taxei, controlului si aplicarii sanctiunilor revine Serviciului Public de Impozite,Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

 

INSTIINTARE

Catre,

________________________________

 

TAXA PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE LINISTE SI SIGURANTA IN DERULAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE IN CONSTANTA, MAMAIA SI SAT VACANTA

            Taxa constituie venit cu destinatie speciala si este fundamentata de necesitatea mentinerii conditiilor civilizate de trai in locurile publice.

            Se utilizeaza pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cersetorie, furturi, talharie si prostitutie, pentru combaterea comertului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz si gunoi menajer si pentru prevenirea lipirii de afise pe fatadele cladirilor, stalpi si copaci.

Taxa va fi achitata de toti contribuabilii persoane juridice si persoane fizice autorizate cu exceptia celor ce au in administrare complexe hoteliere, acestia datorand taxa numai pentru suprafetele destinate activitatilor de alimentatie publica si spatiilor comerciale.

            Taxa va fi platita de catre utilizator, iar in cazul spatiilor care formeaza complexe comerciale, taxa va fi achitata de catre proprietar sau locator, dupa caz..

Taxele sunt stabilite diferentiat, pe activitati, pe suprafete, astfel:

 

ZONA MAMAIA SI SAT VACANTA

 

Nr.

crt.

ACTIVITATEA

TAXA (lei /an)

1.

Agrement

530, indiferent de suprafata

2.

Unitati din activitatea de alimentatie publica.Vezi zonarea Anexa  (Mamaia si Sat Vacanta)

S£150m2= 538

S>150m2= 1.096

3.

Spatii comerciale si prestari servicii (suprafata utila)

S£50m2= 11

100>S>50m2= 330

S>100m2= 538

 

Taxele nu se incaseaza pentru amplasamentele de pe plaja indiferent de activitatile ce se desfasoara pe plaja.

ZONA CONSTANTA

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXA ( lei /an )

1.

Unitati din activitatea de alimentatie publica (suprafata utila)

S£100m2= 11

S>100m2= 1.411

2.

Spatii comerciale si prestari servicii, birouri de firma (suprafata utila)

S£100m2= 11

100 m2<S£200m2= 1.105

S>200m2= 5.524

3.

Complexe comerciale ce desfasoara activitate comerciala (suprafata utila)

S£100m2= 11

100 m2<S£500m2=5.524

500m2<S£2000m2=11.025

2000m2<S£4000m2=16.535

S>4000m2= 44.099

4.

Depozite comerciale (suprafata utila)

S£100m2= 11

100 m2<S£200m2=538

S>200m2=1.107

5.

Banci si alte institutii financiare (suprafata utila)

S£200m2=5.524

S>200m2=18.261

 

Zonele din Mamaia si Sat Vacanta sunt urmatoarele:

Zona A

Zona Satul de Vacanta;

Zona Alee Perla cuprinsa intre bd. Mamaia si Complexul Comercial de langa bazine;

Zona Faleza cuprinsa intre Hotel Parc si Bufet Jupiter – Junona;

Zona cuprinsa intre Complex Melody si zona Cazino;

Zona cuprinsa intre Hotel Riviera si Hotel Majestic;

Zona B (Reducere 10 %)

Zona cuprinsa intre Debarcader Neptun si Restaurant Cherhana;

Zonele neincluse in Zona A si care nu intra sub incidenta Zonei C;

Zona C (Reducere 20 %)

Zona cuprinsa intre Bd. Mamaia si malul Lacului Siutghiol;

Zona Camping Tabara Turist.

 In cazul unitatilor cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agentii, dupa caz, la cererea acestora, taxele se vor calcula pentru fiecare punct in parte, la valoarea cea  mai mica dupa incadrarea fiecarui punct de lucru in tabelele mai sus mentionate, pentru spatiile a caror suprafata este mai mare de 100 mp.

Contribuabilul are obligatia de a declara, pe baza documentelor justificative de detinere a spatiului, , prin completarea unei declaratii de impunere in doua exemplare.

Taxele corespunzatoare se vor achita  prin ordin de plata in contul Primariei Municipiului Constanta, deschis la Trezoreria Constanta (cont IBAN RO66TREZ2315040XXX000599) sau prin chitanta la caseriile agentiilor Serviciului Public de Impozite si Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

Pentru Constanta taxa se achita anual in 2 rate, respectiv 31 martie si 30 septembrie, date pana la care nu se datoreaza majorari de intirziere.

Pentru Mamaia, Sat Vacanta, taxa se achita o data cu depunerea declaratiei.

Neplata in termenle scadente atrage si plata  majorarilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.

La declaratia de impunere, agentul economic are obligatia de a anexa in fotocopie urmatoarele documente:

-          certificat de inregistrare la Camera de Comert ;

-          actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere, etc.)

-          schita activului vizata de o persoana autorizata.

Termenul de depunere al declaratiei anuale:

-          pentru contribuabilii din Constanta este pana la 01.03.2008;

-          pentru Mamaia si Sat Vacanta  este pina la data de 01.07.2008.

Constituie contraventie nedepunerea, depunerea peste termen a declaratiilor sau depunerea declaratiilor cu informatii eronate se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1500 lei –2500 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea incasarii taxei, controlului si aplicarii sanctiunilor revine Serviciului Public de Impozite,Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

 

SEMNATURA INSPECTORI,

                                                                                                                        _________________________

                                                                                                                        _________________________

 

 

 

 

Modelul declaratiei este urmatorul:

 

CONTRIBUABIL                     ______________________________                                          VERIFICAT DE:

SEDIU SOCIAL                       ______________________________                                          ORGANUL DE SPECIALITATE

PUNCT DE LUCRU                   ______________________________                                         

NR. REG. COM.                       ______________________________                                          NR. SI DATA INREGISTRARII

 

COD FISCAL                           ______________________________                                         

CONT                                      ______________________________                                          SEMNATURA

BANCA                                   ______________________________                                                   L.S.

 

DECLARATIE *

pentru incasarea taxelor speciale

Taxa privind cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice

Mamaia si Sat Vacanta

 

Nr. Crt.

 

Activitatea

Se

Bifeaza

 cu X

Zona

Suprafata

Utila

(m2)

 

Taxa

1.        

Agrement

 

 

 

 

2.        

Unitati din activitatea de alimentatie publica – vezi zonarea anexa  (Mamaia + Sat Vacanta) (suprafata utila)

 

 

 

 

3.        

Spatii comerciale si prestari servicii (suprafata utila)

 

 

 

 

Constanta

 

Nr. Crt.

 

Activitatea

Se

bifeaza

 cu X

Suprafata

Utila

(m2)

 

Taxa

1.

Unitati din activitatea de alimentatie publica (suprafata utila)

 

 

 

2.

Spatii comerciale si prestari servicii, birouri de firma (suprafata utila)

 

 

 

3.

Complexe comerciale care desfasoara activitate comerciala (suprafata utila)

 

 

 

4.

Depozite comerciale (suprafata utila)

 

 

 

5.

Banci si alte institutii financiare (suprafata utila)

 

 

 

 

Data completarii declaratiei:____________________________________________________

Semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii:_____________________________

Date de identificare (B.I./C.I.):___________________________________________________

Adresa de domiciliu:______________________________________________________________

Telefon:________________

*Sub sanctiunile aplicate de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

La prezenta declaratie se vor anexa in copie urmatoarele documente:

-          certificat de inregistrare si anexe;

-          actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere, etc.);

-          schita activului vizata de o persoana autorizata

TAXE PENTRU ELIBERAREA

CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

ADMINISTRATE DE DIRECTIA URBANISM

 

A.   TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM

 

SUPRAFATA

TAXA (lei)

a) pana la 150mp, inclusiv

4

b) intre 151 - 250mp, inclusiv

5

c) intre 251 – 500mp, inclusiv

7

d) intre 501 – 750mp, inclusiv

8

e) intre 751 – 1000mp, inclusiv

10

f) peste 1000mp

10 + 0.01 leu/m2

pentru ceea ce depaseste suprafata de 1000 m2

 

B. TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE

 

1. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt aliniat al prezentului articol este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora.

 

2. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este de 0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora.

 

3. Taxa pentru autorizarea de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatari de cariera, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari este de 6 lei/m2

 

4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire este de 3% din valoarea autorizata a constructiilor pentru organizare de santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea.

 

5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere, corturi, casute, rulote ori campinguri este de 2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.

 

6. Taxa pentru autorizarea de lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de  6 lei/m2   

 

7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii este de 0.1% din valoarea impozabila a constructiilor si amenajarilor.

In cazul desfiintarilor partiale, cuantumul taxei, se calculeaza proportional cu suprafata construita a constructiei supuse demolarii.

 

8. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire este de 30% din valoarea taxei initiale.

 

9. Taxa pentru autorizarea privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie, televiziune prin cablu este de 8 lei pentru fiecare instalatie.

 

10. Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului este de 11 lei.

 

11. Taxe pentru autorizarea scoaterii temporare din folosinta domeniului public si/sau privat al Municipiului Constanta (lucrari de construire, reconstruire, bransamente, extindere, reparatii, avarii, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatii, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, gaze etc, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente)

Taxa este in cuantum de 19 lei/mp/zi.

          Vor fi scutiti de taxa agentii economici si persoanele fizice care solicita interventia in domeniul public si/sau privat pentru lucrari de investitii noi.

Lucrarile de investitii pentru realizarea de retele si bransamente noi vor fi limitate in timp astfel:

-         pentru realizarea unui bransament, timpul de scoatere temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat nu va depasi 5 zile

-         in cazul lucrarilor pentru realizarea unei retele subterane, timpul de scoatere din folosinta a domeniului public si/sau privat nu va depasi 10 zile pentru un tronson.

Depaşirea termenelor mentionate in autorizatia de scoatere temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat se va sanctiona conform legislatiei in vigoare.

Responsabilitatea incasarii taxei revine Directiei Urbanism.

 

12. Taxa pentru obtinerea in numele solicitantului a avizelor necesare in vederea autorizarii va fi de 20 lei/aviz.

                  

MOD DE APLICARE

 

Pentru taxele prevazute la punctele de la 1 la 10 se aplica urmatoarele reguli:

a) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie* (cf. modelului) privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;

b) pana in cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitatea al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a regulariza taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

c) pana in cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

Pentru taxele prevazute la punctele de la 1 si 2 valoarea lucrarilor de constructii ce vor fi autorizate in temeiul legal se stabilesc astfel:

a) pentru persoane fizice, valoarea va fi calculata conform Anexei 1.1. privind impozitul pe cladiri, din prezenta hotarare, pentru lucrarile de constructii ce se incadreaza din punct de vedere constructiv in anexa 1.1. Pentru lucrarile de constructii ce nu se incadreaza in anexa 1.1. valoarea va fi stabilita prin deviz estimativ.

b) pentru persoane juridice, valoarea va fi stabilita prin deviz estimativ, dar nu mai mica decat cea calculata pentru lucrarile de constructii ce se incadreaza (ca sistem constructiv) conform valorii impozabile stabilite prin anexa 1.1. din prezenta hotarare.

Regularizarea taxei pentru autorizatia de construire la terminarea lucrarilor, se face pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie, valoare care nu poate fi mai mica decat cea determinata conform anexei privind impozitul pe cladiri din hotararea de consiliu aferenta anului cand a fost terminata lucrarea.

          Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, pentru avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispozitii ale Primarului Municipiului Constanta, care cuprind specialisti in domeniile respective, atat din cadrul aparatului propriu cat si din cadrul institutiilor de specialitate care sunt special imputerniciti de conducerile executive respective, petentul va prezenta, la momentul eliberarii avizului mentionat, o copie a documentului de plata.

          Avizele se elibereaza doar daca respectiva documentatie a fost supusa analizei comisiei de resort in baza unei solicitari exprese, respectiv daca avizul a fost prevazut in certificatul de urbanism.

          Pentru obtinerea avizelor impuse in certificatul de urbanism solicitantul va depune:

-       cerere

-       copie certificat de urbanism

-       documentatia anexa

-       taxa conform prezentei hotarari pentru fiecare aviz, achitata cu anticipatie, prin chitanta la casieria primariei sau cu ordin de plata la trezorerie

-       taxa pentru fiecare aviz perceputa de catre unitatea emitenta, achitata cu anticipatie, prin chitanta la casieria primariei sau cu ordin de plata la trezorerie.

 

 

 

Modelul declaratie pentru regularizarea taxei autorizatiei de cosntruire la terminarea lucrarilor:

 

                                                DOMNULE PRIMAR,

 

 

            Subsemnatul(a) ___________________________________cu domiciliul in Constanta,

str.  ________________ rog aprobarea eliberarii procesului verbal de receptie (partiala) pentru lucrarile executate in Constanta , _________________________________________________,

nr._______, conform autorizatiei de constructie nr. _______________________________ din data de ___________________ pentru urmatoarele lucrari executate (pana in acest stadiu) :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
lucrari ramase de executat : ____________________________________________________
___________________________________________________________________________lucrarile au fost terminate la data de _____________________________________________


Declar pe proprie raspundere in cunostinta prevederilor legale in vigoare ca valoarea

lucrarilor rezultate (in acest stadiu) a fost de ______________________ lei, din care pentru

spatiul comercial (sediul de firma) valoarea a fost de _____________________________lei.


             Mi s-a pus in vedere raspunderea ce o antreneaza constatarea ulterioara cu privire la

necesitatea declararii valorii reale a constructiei executate.

 

 

 

 

                                                                                                Semnatura :

            Data: ________________________________


           

DOMNULUI PRIMAR AL  MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

TAXE PENTRU ELIBERAREA

CERTIFICATELOR ŞI AVIZELOR

ADMINISTRATE DE DIRECŢIA PATRIMONIU

 

1. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE NOMENCLATURA STRADALĂ ŞI ADRESA este de 7 lei

Documentaţia se depune la Biroul nr.1 – Str. Ecaterina Varga

Acte necesare :

- cerere tip;

- act de proprietate – copie legalizată;

- plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate întocmit de persoana autorizată de către O.J.C.G.C.Constanţa ;

- fişa corpului de proprietate.

 

2. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE PRODUCATOR:

Pentru produsele vegetale:

a) suprafata pana la 1 ha, inclusiv este de 9 lei;

b) suprafata de la  1 – 5 ha, inclusiv este de 27 lei;

c) suprafata de la 5 – 10 ha, inclusiv este de 44 lei;

d) suprafata peste 10 ha este de 57 lei.

Pentru produse animaliere, apicole este de 57 lei

Documentatia se depune la Biroul nr.2 – Str.Ecaterina Varga

Acte necesare :

- cerere tip;

- certificatul de producator anterior in original sau actul de proprietate prin care dovedeste ca detine in proprietate o suprafata de teren arabil;

- carnet de sanatate pentru animale, pasari si colonii de albine;

- adeverinta din care sa reiasa ca primeste o cota parte din produse, de la Asociatia agricola unde este lucrat terenul proprietatea solicitantului de certificat de producator;

- actele de identitate ale rudelor de gradul I care urmeaza a fi trecute pe certificatul de producator, in copii xerox.

 

3. TAXA PRIMARIEI PRIVIND INTABULAREA DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA TERENULUI CONFORM LEGII NR. 7/1996

a) persoane fizice

1. Pentru suprafete de la 1 – 500mp, inclusiv este de 51 lei;

2. Pentru suprafete de la 501 – 1000mp, inclusiv este de 102 lei;

3. Pentru suprafete peste 1000mp este de 153 lei;

b) persoane juridice

1. Pentru suprafete de la 1 – 500mp, inclusiv este de 72 lei;

2. Pentru suprafete de la 501 – 1000mp, inclusiv este de 143 lei;

3. Pentru suprafete peste 1000mp este de 215 lei.

 

Taxa prevazuta la punctul 3, ca taxa speciala, in cuantumul precizat, este motivata de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara unde, la art. 12 alin. 3, se dispune ca planurile si registrele cadastrale se tin la zi, in concordanta cu situatia de pe teren, in baza cererilor si comunicarilor facute potrivit legii.  Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru verificarea documentaţiei depuse de către solicitant şi emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al Municipiului Constanţa pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată  a Municipiului Constanţa.

 

Taxa prevazuta la punctul 1 se utilizeaza pentru lucrarile de intretinere a arhivei Directiei Patrimoniu.

Taxele prevazute la punctele 1 si 3 se datoreaza si se incaseaza prin casierie la momentul eliberarii de catre Serviciul GIS din cadrul Directiei Patrimoniu.

Taxa prevazuta la punctul 2 se datoreaza si se incaseaza prin casierie anticipat eliberarii certificatului de producator de catre Serviciul Patrimoniu din cadrul Directiei Patrimoniu.

 

 

TAXE ADMINISTRATE DE DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

 

1. TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

 

 A. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

 

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate pentru contribuabilii care incheie contracte de publicitate si reclama este de 1% din valoarea contractului exclusiv TVA.

Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Municipiul Constanta in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, in sensul prezentului articol, corespund activitatilor agentiilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio,  televiziune si internet.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate.

Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.

Persoanele care datoreaza taxa pentru serviciile de reclama si publicitate au obligatia depunerii unei Declaratii anuale de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate, cu privire la contractele de reclama si publicitate, sau intelegerilor incheiate cu diverse persoane carora le presteaza serviciul de reclama si publicitate pana la data de 30 ianuarie 2008.

In cazul in care intervin modificari ale bazei impozabile, persoanele care presteaza serviciile de reclama si publicitate au obligatia corectarii declaratiei anuale de impunere initiala, prin depunerea unei Declaratii rectificative pana la sfarsitul lunii in care s-a produs modificarea.

 

 


 

DECLARATIE DE IMPUNERE

Privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate

 

DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI : CODUL UNIC DE INREGISTRARE_______________________________

DENUMIREA___________________________________________JUDETUL__________________LOCALITATEA__________________STRADA____________________________NR._______BL.______SC._____ET.____AP.___CODUL POSTAL____________

 

BANCA

CONTUL

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Crt.

 

 

 

 

Nr. contract / data

 

Adresa si suportul

pe care este

amplasat mijlocul

publicitar

 

 

 

Perioada

Contractului

(nr. luni)

 

 

Suprafata

si

numarul

de fete

 

 

Valoare

totala

contract

exclusiv

T.V.A.

 

 

Valoare

lunara

contract

exclusiv

T.V.A.

 

Total taxa privind serviciile de reclama si publicitate datorata

Taxa privind serviciile de reclama si publicitate  datorata / luna

 

 

Taxa privind serviciile de reclama si publicitate  achitata

 

 

Nr.

si

data document de plata

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaratia de impunere va fi insotita obligatoriu de xerocopii ale  Contractelor de reclama si publicitate incheiate de societate cu diverse persoane.

 

Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

 

Data completarii_____________________

 

   DIRECTOR,                                                                                                                          SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL

 

_____________________________                                                                                             ______________________________________,

 ( prenumele, numele si semnatura )                                                                                                                  ( prenumele, numele si semnatura)

             (stampila societatii)

 

Prezenta declaratie se depune catre Primaria Municipiului Constanta – Centrul de Informare Cetateni din Str. Ecaterina varga nr. 25 – 27, biroul nr. 6 (Biroul Admnistrarea Domeniului Public si Privat);


B. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

 

Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public pe raza Municipiului Constanta datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al Municipiului Constanta.

Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate este de 23 lei/an/m2

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj, pentru reclama si publicitate, taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate este de 17 lei/an/m2

Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate trebuie sa depuna o Declaratie anuala de impunere privind stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj in termen de 30 zile de la data amplasarii. 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au obligatia sa depuna o Declaratie anuala de impunere privind stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate la compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Constanta, cu privire la mijloacele de afisaj in scop de reclama si publicitate detinute, pana la data de 30 ianuarie 2008.

In cazul in care intervin modificari ale bazei impozabile, persoanele care au depus Declaratia anuala de impunere au obligatia corectarii Declaratiei de impunere initiala prin depunerea unei Declararii rectificative.

 


 

DECLARATIE DE IMPUNERE

Privind stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

 

DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI : CODUL UNIC DE INREGISTRARE_______________________________

DENUMIREA___________________________________________JUDETUL__________________LOCALITATEA__________________STRADA____________________________NR._______BL.______SC._____ET.____AP.___ CODUL POSTAL______________________

 

BANCA

CONTUL

 

1.Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

 

Nr.

Crt.

 

Adresa la care este amplasat mijlocul de afisaj sau publicitate

 

Suportul pe care este amplasat

 

Numarul Autorizatiei de construire

Suprafata

afisului/

panoului

mp.

 

Durata

Amplasarii

-luni-

 

Taxa fixa

datorata

Lei/ mp./an

 

Total taxa datorata

lei

 

Suma

Achitata

lei

 

Nr./data

Document

plata

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate in cazul  panourilor de afisaj pentru reclama si publicitate amplasate in alte locuri decat cele in care persoana deruleaza o activitate economica.

 

Nr.

Crt.

 

Adresa la care este amplasat mijlocul de afisaj sau publicitate

 

Suportul pe care este amplasat

 

Numarul Autorizatiei de construire

Suprafata

afisului/

panoului

mp.

 

Durata

Amplasarii

-luni-

 

Taxa fixa

datorata

Lei/ mp./an

 

Total taxa datorata

lei

 

Suma

Achitata

lei

 

Nr./data

Document

plata

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

Data completarii_____________________

 

   DIRECTOR,                                                                                                                          SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL

 

_____________________________                                                                                             ______________________________________,

 ( prenumele, numele si semnatura )                                                                                                                  ( prenumele, numele si semnatura)

             (stampila societatii)

 

Prezenta declaratie se depune catre Primaria Municipiului Constanta – Centrul de Informare Cetateni din Str. Ecaterina varga nr. 25 – 27, biroul nr. 6 (Biroul Admnistrarea Domeniului Public si Privat);

 


SCUTIRI SI FACILITATI

 

    1. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.

    2. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa fiind platita de aceasta ultima persoana.

    3. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.

    4. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.

    5. Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.

          Amplasarea afiselor si reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizatiei eliberate de autoritatile administratiei publice.

Sunt interzise executarea si montarea firmelor si reclamelor fara obtinerea in prealabil a autorizatiei de construire eliberate in conformitate cu prevederile art. 3 lit. g din Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor si a procedurilor de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de Legea nr. 50/1991.

Amplasarea afiselor si reclamelor publicitare pe raza Municipiului Constanta se va face in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

 

SANCTIUNI

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a Declaratiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate sau a Declaratiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate, si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 200 lei;

b) nedepunerea Declaratiilor de impunere anuale referitoar la taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate sau a Declaratiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate, si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 500 lei;

Contraventiilor prevazute in prezentul articol li se aplica dispozitiile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori dupa caz, de la data comunicarii acestuia a jumatate din minimul amenzii.

          Responsabilitatea incasarii, controlului si urmaririi revine Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, iar aplicarea controlului si sanctiunilor revine Directiei Corp Control.

 

2. TAXA AVIZ PROGRAM DE FUNCTIONARE PRECUM SI VIZA ANUALA A ACESTUIA PENTRU UNITATILE CE NU SE REGASESC IN CODURILE CAEN 5530, 5540  se stabileste in suma de 80 lei

 

3. TAXA DE AUTORIZARE PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI TEMPORARE IN ZONE PUBLICE, (RESPECTIV PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PRECUM SI AL CETATEANULUI), se stabileste in suma de 200 lei

 

4. TAXA PENTRU ELIBERAREA/VIZAREA AUTORIZATIEI PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA PENTRU UNITATILE TIP RESTAURANT (COD CAEN 5530*), TIP BAR (COD CAEN 5540**), se stabileste astfel:

a)    pentru unitati tip restaurant (COD CAEN 5530) care functioneaza zilnic pana in ora 0100 se stabileste in suma de:

- pentru suprafata totala ≤ 100 mp................................................. 1.500 lei

- pentru suprafata totala > 100 mp................................................. 2.000 lei

b)   pentru unitati tip restaurant (COD CAEN 5530) care functioneaza peste ora 01.00 se stabileste in suma de .............................................................................. 3.000 lei

c) pentru unitati tip bar (COD CAEN 5540) care functioneaza zilnic pana in ora 0100 se stabileste in suma de:

- pentru suprafata totala ≤ 100 mp.................................................... 600 lei

- pentru suprafata totala > 100 mp................................................. 1.200 lei

d) pentru unitati tip bar (COD CAEN 5540) care functioneaza peste ora 0100 se stabileste in suma de...................................................................................................... 3.000 lei

e) pentru unitati tip restaurant  (COD CAEN 5530) care functioneaza in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta, se stabileste in suma de............................................................ 3.000 lei

f) pentru unitati tip bar (COD CAEN 5540) care functioneaza in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta se stabileste in suma de ................................................................. 1.500 lei

   *unitati incluse in clasa 5530 conform nomenclatorului CAEN  aprobat prin Ordin nr.601/2002  

** unitati incluse in clasa 5540 conform nomenclatorului CAEN  aprobat prin Ordin nr.601/2002  

 


Anexa 1

AUTORIZATIE DE FUNCŢIONARE

pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

 

Nr.  din     

Eliberată de Primăria Municipiului Constanţa

 

1.Firma/denumirea__________________________

2.Forma de  Societate comercialăorganizare: 

 Asociaţie Persoana fizică            Familială

3. Forma de proprietate: ______________________

__________________________________________

4. Sediul: Judeţul ___________________________ Localitatea ________________________________ str. _______________________________________ bl. _______, sc. _____, ap. ______

5. Inmatriculată în Registrul Comerţului cu nr. ____ _______________ din data ___________ sau autorizaţia nr. ________________ din data _______ _____________, eliberată de _________________, cod unic de înregistrare ______________________

6. Unitatea ________________________________ situată în municipiul Constanţa

Str. ________________________ nr. ___________ bl. _______, sc. _______, ap. ;________ în suprafaţă totală de ≤ 100 mp   > 100 mp

7. Activitatea: _______________________________

__________________________________________

8. Program de functionare ______________________

___________________________________________

 

 

PRIMAR

RADU ŞTEFAN MAZĂRE

 

Seria ___ Nr. _______________________

 

AUTORIZATIE DE FUNCŢIONARE

pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

 

Nr.  din     

Eliberată de Primăria Municipiului Constanţa

 

1.Firma/denumirea _______________________________________________________________________________

2.Forma de  Societate comercialăorganizare:                 Asociaţie Familială  Persoana fizică

3.Forma de  integral de statproprietate:    mixtă  obştească cooperatistă  privată 

4.Sediul: Judeţul ________________________ Localitatea ________________________________________________

str. ___________________________________________________ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap.___________

5.Inmatriculată în Registrul Comerţului cu nr _________________ din data _____________

sau autorizaţia nr.___________________________________________ din data _____________________________

eliberată de ___________________________, cod unic de înregistrare _______________

6.Unitatea __________________________________ situată în municipiul Constanţa

Str. ___________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _________ ;

în suprafaţă totală de ≤ 100 mp > 100 mp

7.Activitatea: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

8. Program de funcţionare: __________________________________________________

                                                ____________________________________________

 

PRIMAR

RADU ŞTEFAN MAZĂRE

                Seria ___ Nr. _______________

 

Nu este transmisibilă. Nu se admit ştersături.

Se va afişa originalul autorizaţiei la loc vizibil.

·         Vizarea autorizaţiei se va face anual până la 31.03.

·         Autorizaţia poate fi anulata înaintea expirării termenului daca nu se respectă:

▪ obiectul de activitate menţionat pe autorizaţie;

▪ programul de funcţionare aprobat;

▪ normele de estetica, curăţenie şi igienă publică;

▪ normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică;

▪ criteriile ce au stat la baza eliberării autorizaţiei;

▪ alte prevederi impuse de actele normative în vigoare;

▪ la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea.

 

 


 

MODIFICARI ULTERIOARE

 

Data

Punctul din autorizatie care se modifica