Hotărârea nr. 36/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E DEPOZIT SUBANSAMBLURI AUTO si SEDIU FIRMA, sos. Mangaliei nr. 189-191A, teren in suprafata totala de 1649,80 mp, proprietate Dan Ion Relu si SC DAN INVEST SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL P+1E

 DEPOZIT SUBANSAMBLURI AUTO şi SEDIU FIRMĂ,

şos. Mangaliei nr. 189-191A, teren în suprafaţă totală de 1649,80 mp,

proprietate Dan Ion Relu şi SC DAN INVEST SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - DEPOZIT SUBANSAMBLURI AUTO şi SEDIU FIRMĂ, cu asigurarea a 19 locuri de parcare în incintă, şos. Mangaliei nr. 189-191A, teren în suprafaţă totală de 1649,80 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Terenul în suprafaţă totală de 1649,80 mp este format din:

     - teren în suprafaţă de 833,20 mp, identificat cu nr. cadastral 2225, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 6004 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4640/1999 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, proprietate SC DAN INVEST SRL conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 342/1997, rectificat sub nr. 1634/1997 de notar public Jean Dumitra;

     - teren în suprafaţă de 416,60 mp, identificat cu nr. cadastral 2226, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 4485 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4553/1999 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, proprietate SC DAN INVEST SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1046/1998 autentificat de notar public Borună Chiraţa;

              - teren în suprafaţă de 400 mp, identificat cu nr. cadastral 2224, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 7187 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4941/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, proprietate Dan Ion Relu conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 316/1996 autentificat de notar public Jean Dumitra, teren pus la dispoziţia SC DAN INVEST SRL conform contractului de comodat autentificat sub nr. 1859/2006 la Biroul Notarului Public Cristina Budei.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. DAN ION RELU, SC DAN INVEST SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 36/ 30.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 1803 / 15.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Dan Ion Relu reprezentant al SC DAN INVEST SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - DEPOZIT SUBANSAMBLURI AUTO şi SEDIU FIRMĂ, şos. Mangaliei nr. 189-191A, teren în suprafaţă totală de 1649,80 mp, proprietate Dan Ion Relu şi SC DAN INVEST SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 1649,80 mp este format din:

- teren în suprafaţă de 833,20 mp, identificat cu nr. cadastral 2225, proprietate SC DAN INVEST SRL conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 342/1997, rectificat sub nr. 1634/1997 de notar public Jean Dumitra;

- teren în suprafaţă de 416,60 mp, identificat cu nr. cadastral 2226, proprietate SC DAN INVEST SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1046/1998 autentificat de notar public Borună Chiraţa;

- teren în suprafaţă de 400 mp, identificat cu nr. cadastral 2224, proprietate Dan Ion Relu conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 316/1996 autentificat de notar public Jean Dumitra, teren pus la dispoziţia SC DAN INVEST SRL conform contractului de comodat autentificat sub nr. 1859/2006 la Biroul Notarului Public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află 2 imobile parter care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1649,80 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la şos. Mangaliei cu o deschidere de 33,25 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de sediu administrativ şi depozit subansamble autovehicule. Proiectul propune amenajarea unei parcări pentru 19 autoturisme în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 47 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 42 %             C.U.T. propus = 1,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3939/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Simulare tridimensională

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  10734/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 13007/2006

- Aviz Mediu nr. 8494 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1542/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - DEPOZIT SUBANSAMBLURI AUTO şi SEDIU FIRMĂ, şos. Mangaliei nr. 189-191A, teren în suprafaţă totală de 1649,80 mp, proprietate Dan Ion Relu şi SC DAN INVEST SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT