Hotărârea nr. 359/2007

HOTARARE PRIVIND RIDICAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI ELIBERAREA AUTOVEHICULELOR SAU REMORCILOR STATIONATE NEREGULAMENTAR PE DRUMURILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

NSTAA/L4 ROMANIA X K Județul Constanta


NR. Î3539    /    2007


REFERAT

Având în vedere adresele Inspectoratului Județean de Poliție înregistrate cu nr. 150046/15.12.2006 și nr.l 1356/30.01.2007, analizând prevederile articolului 64 din OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice, precum și aglomerarea în traficul rutier de pe principalele artere rutiere din municipiul Constanța, propunem adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Constanța privind ridicarea, transportul și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Constanța.


Bd. Tomis nr 51;Fax 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

 Romania

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA

 

 

 

HOTĂRÂRE

PRIVIND RIDICAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ŞI ELIBERAREA AUTOVEHICULELOR SAU REMORCILOR STAŢIONATE NEREGULAMENTAR PE DRUMURILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA.

 

  Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de  22.06.2007 analizând expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Constanţa, domnul RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul  cu nr. 53539/ 24.04.2007 al Direcţiei Corp Control, Serviciul Control Trafic Rutier şi P.S.I., adresa Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa nr. 150046/15.12.2006, precum şi avizele comisiei de specialitate, comisiei nr.1, comisiei nr.3, comisiei nr.5;

  În conformitate cu prevederile Legii nr.49/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2002 „privind circulaţia pe drumurile publice” si prevederile Regulamentului din 04.10.2006 de aplicare a O.U.G. nr.195/2002;;

În baza O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.e si art.115 alin. 1 lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă : „ Normele de organizare şi efectuare a activităţilor de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din Municipiul Constanţa, prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.  2 Agenţii economici autorizaţi potrivit legii, pot desfăşura activităţile de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcile staţionate neregulamentar pe drumurile publice, numai în baza autorizaţiei eliberată prin dispoziţia primarului cu respectarea condiţiilor stabilite în „ Caietul de sarcini” prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Art. 3 Autovehiculele sau remorcile staţionate neregulamentar pe drumurile publice, parcuri, zone speciale, din municipiul Constanţa, ce încalcă prevederile legale, pot fi supuse ridicării, transportării şi depozitării în spaţii special destinate, pînă la eliberarea acestora proprietarilor.

  În condiţiile în care agentul economic autorizat nu dispune de spaţiu necesar depozitării, Consiliul Local va asigura folosinţa unui spaţiu de parcare adecvat, contra unei taxe de depozitare/zi/maşină în cuantum de10  Lei conform Anexei nr. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 4  Constatarea staţionării neregulamentare a autovehiculelor sau remorcilor se efectuează  de agenţii constatatori abilitaţi conform legislaţiei în vigoare.

Agenţii constatatori prevăzuţi la alineatul precedent dispun, în scris,  luarea măsurilor de ridicare a autovehiculelor.

Art. 5 Se stabileşte taxa locală de 90 Lei pentru restituirea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Constanţa.

În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 195/2002 art. 61 (2) , contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar se suportă de către deţinătorul acestuia în baza fişei de calcul întocmită de prestatorul de servicii autorizat.

Art. 6 Restituirea autovehiculelor şi remorcilor se efectuază de agentul economic autorizat după ce face dovada achitării , taxei locale, taxei de depozitare  şi a cheltuielilor reprezentând contravaloarea operaţiunilor effectuate, cat si dovada dreptului de proprietate sau alata modalitate a detinerii autovehiculului.

Art. 7 Constituie contravenţie efectuarea fără autorizaţie de ridicări de autovehicule staţionate neregulamentar şi se sancţionează cu amendă între  1.500  şi 2.500 lei .

Art. 8 Pentru eliberarea autorizaţiei de ridicare se aplică următoarea taxă locală 5.000 Lei/ utilaj de ridicat specializat/an.

Art. 9 În caz de neîndeplinire de către agentul autorizat a obligaţiilor asumate şi  a condiţiilor impuse în “ Norme” şi “ Caietul de Sarcini” de la anexele 1,2 şi 3, se va proceda la retragerea autorizaţiei de ridicare.

Art. 10 Pentru redobândirea autorizaţiei de ridicare se va aplica aceeaşi taxă  prevăzută la art. 8.

Art. 11 Se abilitează executivul, respectiv Primarul, să dispună luarea măsurilor necesare şi legale pentru desfăşurarea activităţii prevăzute la art. 2.

Art. 12 Compartimentul de specialitate al Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Corp Control, Direcţiei Financiare a Primăriei Municipiului Constanţa, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, mass-media locală, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de  22 consilieri din cei 27 prezenţi.

 

 

 

 

                                                                               PREŞEDINTELE SEDINŢEI

                                                                                                   STOICA GHEORGHE

 

 

Nr. 359/ 22.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Anexa nr. 1

                                                                                     La Hotarârea nr.359/ 2007

 

 

NORME

 

Privind modul de organizare şi efectuare a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Constanţa

 

PRINCIPII GENERALE

 

Art. 1 Prezentele norme reglementează  organizarea şi efectuarea activităţilor de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Constanţa.

Art. 2 Agenţii economici care au ca obiect de activitate conform legislaţiei în vigoare, prestări servicii, pot desfăşura această activitate numai în baza autorizării  prin dispoziţia Primarului municipiului Constanţa.

Art. 3 Metodologia de acordare a autorizaţiei are ca bază “ Caietul de Sarcini”, care constituie principalul instrument de onorare a obligaţiilor privind condiţiile şi calitatea activităţilor ce trebuiesc îndeplinite şi respectate de agenţii economici.

Art. 4 Propunerea pentru acordarea autorizaţiei pentru efectuarea activităţilor de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice şi ţinerea evidenţei agenţilor economici care au  ca obiect de activitate aceste activităţi se fac de către Serviciul Autorizare Agenţi Economici. Supravegherea şi verificarea modului de respectare a prevederilor prezentelor norme, se fac de către Serviciul P.S.I şi Control Trafic Rutier din cadrul Direcţiei Corp Control a Primăriei Municipiului Constanţa.

Art. 5 Autorizaţia de ridicare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice este documentul prin care se atestă capacitatea agentului economic de a efectua, în conformitate cu legislaţia în vigoare, aceste activităţi în condiţii de siguranţă şi calitate, ca urmare a îndeplinirii prevederilor:

a) agentul economic, prin patron sau printr-o persoană desemnată dintre angajaţii proprii pentru conducerea şi organizarea activităţii de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar  pe drumuri publice, are capacitatea profesională necesară şi îndeplineşte condiţiile de probitate;

b)  deţine autospeciale destinate acestei activităţi, în dotare proprie sau prin închiriere;

c) deţine un spaţiu adecvat pentru depozitarea autovehiculelor ridicate, în dotare proprie sau prin închiriere;

d)  respectarea prevederilor din “ Caietul de Sarcini”.

Art. 6 Autorizaţia de ridicare nu este transmisibilă.

Art. 7 Conducătorii auto de pe autovehiculele cu care se execută activitatea de ridicare trebuie să deţină permanent, la bordul autovehiculului, evidenţa autovehiculelor ridicate şi autorizaţia de ridicare în copie.

 

 

 

PROCEDURA DE OBŢINERE A AUTORIZAŢIEI DE RIDICARE

 

 

Art.8  Procedura de eliberare a autorizaţiei  de ridicare are următoarele etape:

8.1 Depunerea la Serviciul  Autorizare Agenţi Economici a dosarului ce trebuie să conţină următoarele acte:

a) cererea agentului economic prin care se solicită autorizarea  pentru ridicarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice; 

b) dovada înregistrării la Camera de Comerţ, statutul şi contractul societăţii;

c) dosarul persoanei desemnate pentru conducerea şi organizarea activităţii de ridicare a autovehiculelor, care va cuprinde:

- actul emis de agentul economic prin care se atestă calitatea de angajat al acestuia;

- cazierul judiciar.

d) lista cu autovehiculele folosite pentru activitatea de ridicare  cu copiile certificatelor de înmatriculare pentru cele proprii şi copiile certificatelor pentru cele închiriate ;

e) avizul Comisiei tehnice de siguranţă  şi fluenţa circulaţiei pentru numărul şi amplasamentul locurilor de parcare publică destinate depozitării pe timp de max. 7 zile a maşinilor ridicate;

f)dovada de proprietate sau închiriere a unei suprafeţe de depozitare, de acces controlat, pentru minim 5 autovehicule;

g) documentaţia economică din care să rezulte costul operaţiunilor de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumuri publice.

Toate actele solicitate se depun în copie certificată pentru conformitate de către Serviciul Drumuri publice şi Trafic Rutier.

8.2 Pe baza dosarului întocmit, Serviciul Autorizare Agenţi Economici propune autorizarea de către Primar a societăţii comerciale pentru activitatea de ridicare a autovehiculelor şi remorcilor parcate neregulamentar pe drumurile publice.

8.3 Refuzul de eliberare a autorizaţiei de ridicare trebuie transmis, însoţit de motivaţia specifică, într-un termen de 30 zile, societăţii comerciale.

Art. 9 Contestaţiile cu privire la refuzul de eliberare a autorizaţiei de ridicare se depune în termen de 15 zile la compartimentul de resort al Primăriei Municipiului Constanţa.

Art. 10 Autorizaţia de ridicare este document cu regim special eliberată de Primar prin Serviciul Autorizare Agenţi Economici.

Autorizaţia se eliberează într-un singur exemplar pentru agentul economic.

Art. 11 În cazul în care agentul economic îşi încetează definitiv lucrarea de ridicare a autovehiculelor pentru care a fost autorizat, acesta este obligat să anunţe, în scris, în acest sens Serviciul Autorizare Agenţi Economici în termen de 24 ore.

 

RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI

 

Art. 12 Retragerea autorizaţiei de ridicare autovehicule se face prin dispoziţia Primarului în următoarele condiţii:

a) lipsa unei persoane atestate pentru conducerea şi organizarea activităţii privind autovehiculele pentru ridicat;

b) nedeclararea în termen de 30 zile a modificărilor cu caracter definitiv privind autovehiculele pentru ridicat;

 c) nerespectarea în mod repetat a normelor  din prezenta hotărâre şi a prevederilor din “ Caietul de Sarcini”;

d) repetarea de două ori în decurs de 6 luni a contravenţiilor de la art. 7 din prezenta hotărâre prin care s-au adoptat prezentele norme.

Art. 13 Propunerea pentru retragerea autorizaţiei se face de către Serviciul Autorizare Agenţi Economici pe baza probelor ce atestă situaţiile de la art. 12.

Art. 14 Autorizaţia se poate reacorda, la cererea agentului economic, după trecerea unui termen de minim 3 luni de la retragerea autorizaţiei. Se admit maxim 2 reacordări de autorizare, a-3-a retragere fiind definitivă.

Art. 15 Participarea societăţii comerciale autorizate cu autovehiculele destinate ridicării de vehicule şi remorci, la acţiuni ce constituie infracţiuni, în conformitate cu prevederile legale, determină şi anularea autorizaţiei.

 

OBLIGAŢIILE AGENTILOR ECONOMICI AUTORIZAŢI

 

Art. 16 Agentul economic împreună cu persoana desemnată pentru conducerea şi organizarea activităţii de ridicare autovehicule, răspund de asigurarea unei stări tehnice şi estetice corespunzătoare a autovehiculelor cu care se efectuează această activitate.

Art. 17 Persoana desemnată pentru conducerea şi organizarea activităţii de ridicare autovehicule, răspunde nemijlocit de instruirea  personalului care efectuează această activitate, în conformitate cu “ Caietul de Sarcini” şi de asigurarea documentelor în copie ce trebuie să se găsească la bordul autovehiculelor, conform art. 7 din prezentele norme.

Art. 18 Agentul economic are obligaţia să prezinte la sediu sau organelor de control împuternicite, autorizaţia pentru ridicare autovehicule, în scopul verificării existenţei şi valabilităţii acesteia.

 

PIERDEREA, DETERIORAREA SAU SUSTRAGEREA AUTORIZAŢIEI

 

Art. 19 În cazul autorizaţiei de ridicare autovehicule pierdută sau sustrasă, se aplică prevederile în vigoare cu privire la modul de gestionare şi manipulare a documentelor cu regim special.

Art. 20 În cazul autorizaţiei pierdute sau sustrase, eliberarea unui duplicat al autorizaţiei de ridicare se efectuează după prezentarea dovezii de publicare în Monitorul Oficial, iar în cazul celei deteriorate care poate fi identificată după conţinut, în baza originalului.

Art. 21 Pierderea, sustragerea sau starea de nefolosinţă a autorizaţiei de ridicare autovehicule, se declară la Serviciul Autorizare Agenţi Economici în termen de 10 zile de la data constatării.

 

 

 

                                                                               PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI           

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 2

                                                                                       La Hotarârea nr.359/2007

 

                                                                              

CAIET  DE  SARCINI

 

Privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Constanţa

 

CAP. I. GENERALITĂŢI

 

  Prezentul “Caiet de sarcini” cuprinde condiţiile tehnice şi organizatorice pe care trebuie să le îndeplinească  agentul economic care solicită autorizarea pentru prestarea activităţii de ridicarea autovehicule sau remorci staţionate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Constanţa.

  Deasemenea “ Caietul de sarcini”, conţine obligaţiile agentului economic autorizat pentru activitatea de ridicare autovehicule, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pe toată durata valabilităţii autorizaţiei.

 

1.2. Cadrul legal

 

  Activitatea de ridicare autovehicule se desfăşoară în baza O.U.G nr.  195/2002 republicată. Prezentul “Caiet de sarcini” este anexa la H.C.L.M.nr.    /           Constanţa, privind normele de organizare şi efectuare a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare autovehicule sau remorci staţionate neregulamentar pe drumurile publice din minicipiul Constanţa.

 

 

CAP. II. CONDIŢII TEHNICE

 

2.1. Condiţii tehnice privind autovehiculele destinate  ridicării şi transportării autoturismelor:

 

2.1.1. – să corespundă din punct de vedere tehnic şi estetic circulaţiei pe drumurile publice;

2.1.2. – să asigure integritatea autovehiculelor în timpul operaţiunilor de ridicare şi transport;

2.1.3. – în condiţii climatice şi tehnice normale durata operaţiunilor de ridicare să nu depăşească 5 minute;

2.1.4. – să fie echipată cu lămpi de lumină galbenă intermitentă şi să aibă un set de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de lucru, atunci când operează în flux curent;

2.1.5. – transportul autoturismelor poate fi efectuat şi prin suspendarea unei singure punţi, asigurând integritatea autovehiculelor;

2.1.6. – pe durara desfăşurării operaţiunilor, maşina de ridicat şi transportat trebuie să aibă inscripţionată activitatea pe care o desfăşoară pe o plăcuţă afişată la loc vizibil.

 

2.2. Condiţii privind parcajele destinate depozitării de scurtă durată a autovehiculelor ridicate şi transportate.

 

2.2.1. – spaţiile de parcare folosite pentru depozitarea autovehiculelor ridicate trebuie să fie situate pe teritoriul Municipiului Constanţa;

2.2.2  – spaţiile de parcare folosite pentru depozitarea autovehiculelor ridicate trebuie să fie asigurate cu pază.

 

 

2.3. Condiţii privind spaţiile destinate depozitării pentru mai mult de 7 zile a autovehiculelor ridicate şi depozitate:

 

2.3.1. – autovehiculele ridicate şi transportate în spaţiile de parcare, pentru care nu au fost îndeplinite condiţiile de eliberare în max. 7 zile vor fi transportate în spaţii de parcare special amenajate şi păzite;

 

2.3.2. – perioada maximă de depozitare este de 6 luni. În situaţiile în care proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului sau remorcii depozitate nu se prezintă în acest termen pentru ridicare, agenţii constatatori din aparatul propriu, împuterniciţi de Primar vor trece la somarea acestuia în vederea vânzării în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ- teritoriale, modificată prin Legea nr. 309/2006.

 

 

CAP.III. CONDIŢII ORGANIZATORICE

 

3.1. Programul de desfăşurare al activităţii de  ridicare este zilnic, între orele     7 .00 – 17.00.

3.2. Echipajele care desfăşoară activitatea de ridicare vor acţiona la solicitarea agenţilor constatatori.

3.3. Echipajele trebuie să aibă în dotare staţii radio emisie-receptie.

3.4. Ghişeul pentru primirea dovezilor de plată a sumelor prevazute în hotarare trebuie să fie amplasat în zona centrală a oraşului.

3.5. Programul de funcţionare al ghişeului va fi între orele 9.00 – 21.00.

3.6. Agentul economic autorizat pentru activitatea de ridicare autovehicule va ţine o evidenţă zilnică, pe formulare înseriate, în trei exemplare, conform anexei nr. 3, din care să rezulte:

            - locul şi ora la care s-a efectuat constatarea;

            - agentul constatator care a dispus măsura; numărul şi seria dispoziţiei        de ridicare

            - marca, numărul de inmatriculare al autovehiculelor şi observaţii privind starea tehnică ale acestuia ( avarii; deteriorarea vopsitoriei )

            - persoana care a făcut operaţiunea respectivă;

            -  minim 4 fotografii ( faţă stânga, spate stânga) în format digital;  

            - locul de parcare unde au fost depozitate autovehiculele ridicate

            - seriile şi numerele chitanţelor pentru sumele achitate pentru eliberarea autovehiculului.

Un exemplar din evidenţa zilnică se va depune la Serviciul P.S.I şi Control Trafic Rutier, al doilea exemplar la Poliţia Rutieră a Municipiului Constanţa – Biroul circulaţie şi al treilea exemplar va rămâne la agentul economic.

3.8. Agentul economic autorizat va încasa sumele stabilite ce reprezintă contravaloarea operaţiunilor efectuate şi a taxei speciale.

Achitarea amenzii contravenţionale va fi dovedită prin chitanţă, pentru ziua, autovehiculul şi contravenţia în cauză.

3.9. Agentul economic va depune, la Serviciul Financiar al Primăriei Municipiului Constanţa, contravaloarea taxei stabilite prin prezenta hotărâre pentru fiecare maşină ridicată.

 

CAP. IV. OBLIGAŢII

 

4.1. Obligaţiile personalului ce asigură activitatea de  ridicare a autovehiculelor

 

4.1.1. – eliberarea autovehiculelor numai după ce s-a făcut dovada achitării sumelor prevăzute în hotărâre.

4.1.2. –ridicarea autovehiculelor se va face în baza dispoziţiei date de agenţii constatatori prevăzuţi în art. 4 din hotărare.

4.1.3. – să acţioneze prompt la solicitările agenţilor constatatori

4.1.4. – operativitate în desfăşurarea activităţilor de ridicare/eliberare.

4.1.5. – intervalul de timp între momentul dovedirii achitării sumelor prevăzute în hotărâre şi momentul deblocării sau eliberării să fie de maxim 1 oră.

4.1.6. – să poarte, pe timpul activităţii o îmbrăcăminte distinctă cu ecuson şi însemne privind operaţiunea efectuată, firma autorizată, numele şi prenumele persoanei în cauză.

4.1.7. – să anunţe Dispeceratul Poliţiei Rutiere al municipiului Constanţa, imediat ce s-a efectuat o ridicare a unui autovehicul şi locul unde a fost transportat.

 

4.2. Obligaţiile agentului economic autorizat pentru blocarea sau ridicarea autovehiculelor.

 

4.2.1. – să ţină evidenţa zilnică a maşinilor ridicate , conform art. 3.7.

4.2.2. – să achite, în condiţiile legii, sumele datorate Consiliului local municipal Constanţa, conform art.3.9.

4.2.3. – să comunice în scris Serviciului Autorizare Agenţi Economici ori de câte ori apar modificări privind date în temeiul cărora s-a eliberat autorizaţia.

4.2.4. – să asigure condiţii materiale pentru buna desfaşurare a activităţii.

4.2.5. – să anunţe în scris Serviciul Control Trafic Rutier şi P.S.I şi Serviciul Autorizare Agenţi Economici în cazul în care îşi încetează activitatea în termen de 24 de ore  de la producerea acestei stări.

 

 

                                                            PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3

La Hotărârea nr.359/2007

 

( Operatorul autorizat )                                            Nota de Constatare

_____________________                                            seria_____nr.__________

 

            FIŞA VEHICULULUI STAŢIONAT NEREGULAMENTAR

Încheiată astăzi,

Ziua_____luna____anul____ora____minutul____str._____________________

 

               Subsemnatul________________________angajat al operatorului autorizat,

la examinarea exterioară a vehiculului, cu numărul de  înmatriculare_________________marca____________, modelul_____________, culoarea_______________, ca urmare a întocmirii  Dispoziţiei    scrise de  ridicare nr. _____________________, în vederea efectuării operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, constat următoarele:

-         vehiculul prezintă avarii vizibile ( da / nu )

Observaţii: examinarea exterioară s-a efectuat prin fotografiere în format digital, din 4 unghiuri diferite (faţa, spatele şi lateralele vehiculului ) constatându-se următoarele:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cele menţionate în prezenta notă de constatare sunt atestate de către martorul asistent,__________________________________, domiciliat în, _______________

____________________________________________________, legitimate cu BI/CI seria____ , nr. __________. CNP____________________________

Semnătură angajat_______________     Semnătură martor asistent______________