Hotărârea nr. 358/2007

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

Romania

Judetul Constanta

consiliul local al Municipiului Constanta

 

 

H  O T A R A R E

privind aprobarea  vanzarii prin  negociere directa a

unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri )

  ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 22.06.2007;

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat ;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii “;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.37/31.01.2002 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta, HCLM nr.35/31.01.2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile  apartinand domeniului privat al municipiului Constanta,  HCLM nr. 118/2002 “privind vanzarea unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/2002”, HCLM nr. 286/30.09.2002 “privind modificarea HCLM nr. 118/28.03.2002 si HCLM nr. 247/30.05.2002“, HCLM nr.385/30.09.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta“, HCLM nr.537/06.11.2002 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.37/31.013.2002”, HCLM nr.594/18.12.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.20021”, HCLM nr.167/17.04.2003 “privind aprobarea completarii HCLM nr.118/2002”, HCLM nr.227/23.06.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.118/28.03.2002, HCLM nr.366/02.08.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.227/23.06.2004, HCLM nr.365/02.08.2004 “privind aprobarea completarii anexei la HCLM nr.37/31.01.2002”, HCLM nr.229/25.05.2005 “privind aprobarea modificarii anexei la HCLM nr.37/2002”, HCLM nr.494/25.10.2006 “privind completarea HCLM nr.37/31.01.2002” precum si Dispozitia Primarului Municipiului Constanta nr.534/2003;

Analizand prevederile HCLM nr. 594/18.12.2002 “ privind aprobarea completarii HCLM nr. 37/01.2002 “ ;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001, republicata,  privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E

 

            Art.1. Se aproba vanzarea, prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-12, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

            Art.2. Pretul de pornire la negocierea directa  va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

 

           

            Art.3. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 23 consilieri din 27 membrii.

 

 

 

                                PRESEDINTELE SEDINTEI

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

 

                                                                                                              SECRETAR,

constanta

NR 358/ 22.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte-vanzari

nr.______/___________

 

 

 

 

R E F E R A T

 

Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 37/2002 ca urmare a numarului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpara bunuri imobile si avand in vedere intentia municipalitatii de a vinde bunurile imobile – terenuri  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta.

Vanzarea terenurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relatie juridica existenta intre agentii economici sau persoane fizice si Primaria municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 37/2002.

Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.37/2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare precum si in conformitate cu prevederile HCLM nr. 494/2006.

            Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin negociere directa a unor suprafete de teren ce reprezinta intregiri de proprietate, precum si terenuri aferente constructiilor detinute de proprietari cu titlu valabil conform anexelor, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Anexele privind “Vanzarea prin negociere directa“ ce fac parte integranta din prezenta hotarare de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta au fost intocmite in baza  solicitarii de cumparare teren si a actelor prezentate de solicitant precum si a situatiei juridice a terenului (elaborata de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Local – Serviciul Juridic), masuratoarea topografica avizata de Directia Patrimoniu si in corelatie cu Hotarari ale Consiliului Local sau proiectede hotarari ce  urmeaza a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeasi sedinta cu prezentul proiect de hotarare.

Aceste proiecte de hotarari se refera la inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

Terenurie propuse spre vanzare in prezentul proiect de hotarare au fost  analizate si avizate favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

Fata de cele mentionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea vanzarii prin negociere directa  a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta “.

 

DIRECTOR,

CONSTANTIN BABUS                                                                                            SEF SERVICIU,

CAMELIA DUDAS

Elaborat,

Mariana Irimia

                

 

 

ANEXA 1 LA HCLM NR 358/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Filimon Nicolae nr.21B

36,60

SC LUKOIL DOWNSTREAM SRL

CU nr.2355 /2007

 

Diferenta masuratori- statie carburanti

Solicitarea de cumparare nr. 151146/2005

- Suprf. acte= 600 mp.

- Suprf. mas.=636.60 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de statie carburanti conform AC nr.2162/2002

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 2 LA HCLM NR.358/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Slt.Bogdan  Vasile nr.71

21,65

FRANTUZU NICOLAE si FRANTUZU ANA

CU nr.2351 /2007

 

Diferenta masuratori-  Locuire conform PUG

Solicitarea de cumparare nr. 96875/2006

- Suprf. acte= 160 mp.

- Suprf. mas.=181.65 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de diferenta din masuratori- locuire conf.PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 3 LA HCLM NR.358/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Primaverii nr.67A

46

BARDE SPASIA si BARDE ELENA

CU nr.2354 /2007

 

Intregire proprietate-  locuire conform PUG

- Solicitarea de cumparare -87842/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire conform PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 4 LA HCLM NR.358/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Primaverii nr.69A

92

JURCA CRACIUNEANU TUDORA

CU nr.2353

/2007

 

Intregire proprietate-  Locuire conform PUG

- Solicitarea de cumparare -92520/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire conform PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 

 


ANEXA 5 LA HCLM NR.358/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Industriala nr.2

147,83

SC IMVEST SA

CU nr.2347 /2007

 

Diferenta din masuratori- spalatorie auto si locuinta P+M conform HCLM nr.480/2006

Solicitarea de cumparare nr. 19876/2006

- Suprf. acte= 1658.17 mp.

- Suprf. mas.= 1806 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de Spalatorie auto si locuinta P+M conf.HCLM nr.480/2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 

 


ANEXA 6 LA HCLM NR.358/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Soseaua din Vii nr.51A

33,07

REZEANU FLORIAN EDUARD si REZEANU LACRAMIOARA MARIA

CU nr.2348 /2007

 

Diferenta din masuratori- locuire conform PUG

Solicitarea de cumparare nr. 71642/2006

- Suprf. acte= 270 mp.

- Suprf. mas.= 303.07 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de Locuire conf. PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 7 LA HCLM NR.358/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Zona Sat Vacanta, Luna Park Mamaia

342

SC MYC SRL

CU nr.2356 /2007

 

Fast food, terasa conform HCLM nr.117/2001

-Solicitarea de cumparare  107332/2005

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si  face obiectul contractului de oncesiune nr.17915/2003 si a actelor aditionale incheiate intre PMC si SC MYC SRL

- Activele amplasate pe terenul ce face obiectul vanzarii sunt cumparate de la SC EUXIN SA.

 Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

- Dreptul de proprietate asupra constructiilor si dreptul de folosinta asupra terenului sunt inregistrate la OCOT sub nr. 4783/2004

-Destinatia terenului este de Fast – Food, terasa conf.HCLM nr.117/2001

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 8 LA HCLM NR.358/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

(mp)

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Bd.Ferdinand nr.45

120

CARAMITEA AUREL MARIUS

CU nr.2349 /2007

 

Intregire proprietate- locuire colectiva, parcaje, locuri de joaca conform PUG

- Solicitarea de cumparare -100142/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire colectiva, parcaje, locuri de joaca conf.PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 9 LA HCLM NR.358/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Zona Sat Vacanta, Lot 12

179,40

SC ENERGOMONT SRL

CU nr.1829

/2007

 

Fast food conform HCLM nr.117/2001

- Solicitarea de cumparare 138216/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si  face obiectul contractului de concesiune nr. 53121/2002 si a actului aditional  incheiat intre PMC si SC ENERGOMONT SRL

Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

-Terenul propus spre vanzare are destinatia de Fast – food conf. HCLM nr.117/2001

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 10 LA HCLM NR.358/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Statiunea Mamaia Zona Complex Perla M-3- Magazin nr.102

103

SC FANTASY MODE SRL

CU nr.2357 /2007

 

Spatiu comercial nealimentar conform HCLM nr.129/2001

- Solicitare de cumparare nr. 6324/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Activul amplasat pe terenul ce face obiectul vanzarii sunt cumparate de la SC COMTEXT  SA. Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

- Proprietatea asupra constructiilor este inregistrata la OCOT sub nr. 21214/2007

- Destinatia terenului este de spatiu comercial nealimentar in conformitate cu prevederile PUD Mamaia

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 11 LA HCLM NR.358/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Zona Faleza Nord in fata FZ 24

52

SC KALINIA PROIECT SRL

CU nr.2350 /2007

 

Intregire proprietate- locuire conform PUG

- Solicitarea de cumparare -64811/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate-locuire  conf.PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 12 LA HCLM NR.358/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAF

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Prelungirea Bucovinei FN

145

NICOLAU PETRE

CU nr.2352 /2007

 

Intregire proprietate- spatiu verde conform PUG

- Solicitarea de cumparare -124714/2005

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- spatiu verde conf.PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,