Hotărârea nr. 356/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BLOC APARTAMENTE P+6E, al. Cameliei nr. 4A, teren in suprafata de 500 mp, proprietate SC CONCORDIA INTERNATIONAL SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE BLOC APARTAMENTE P+6E,

al. Cameliei nr. 4A, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate SC CONCORDIA INTERNATIONAL SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BLOC APARTAMENTE P+6E, cu asigurarea a 18 locuri de parcare în limita proprietăţii, al. Cameliei nr. 4A, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17651, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53203 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 17797/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC CONCORDIA INTERNATIONAL SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1610/2006 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC CONCORDIA INTERNATIONAL SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR356/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 78296 / 15.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC CONCORDIA INTERNATIONAL SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BLOC APARTAMENTE P+6E, al. Cameliei nr. 4A, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate SC CONCORDIA INTERNATIONAL SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17651, este proprietate SC CONCORDIA INTERNATIONAL SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1610/2006 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective maxim de înălţime P+4-10E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+6E cu destinaţia de locuinţe colective – 12 apartamente, din care jumătate cu suprafaţa mai mare de 100 mp. Proiectul propune amenajarea a 18 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+6E.

P.O.T. propus = 57 %             C.U.T. propus = 4,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4830/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Plan parter - parcare

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 76/7797 /2007                                          - Aviz  Brigada Pompieri nr.  /2007

- ENEL ELECTRICA nr.  7020679/2007                  - Aviz Sanitar nr.2- 4025/2007

- ROMTELECOM nr. 278/2007                                - Aviz Mediu nr. 1798 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 1028/2007                      - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1700/2007

- CONGAZ nr. 3178/2007                                         

- RADET nr. 1378 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BLOC APARTAMENTE P+6E, al. Cameliei nr. 4A, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate SC CONCORDIA INTERNATIONAL SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT