Hotărârea nr. 355/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL PARTER cu 1E, str. Cismelei nr. 18, teren in suprafata de 280,66 mp, proprietate SC GELADI SRL, Mocanu Liviu Daniel si Elena, SC JACOBS SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL PARTER cu 1E,

str. Cişmelei nr. 18, teren în suprafaţă de 280,66 mp,

proprietate SC GELADI SRL, Mocanu Liviu Daniel şi Elena, SC JACOBS SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL PARTER cu 1E, cu asigurarea a 4 locuri de parcare, str. Cişmelei nr. 18, teren în suprafaţă de 280,66 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Terenul în suprafaţă totală de 280,66 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 49 mp, identificat cu nr. cadastral 3716/2/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 27909 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 12813/2005 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, proprietate Mocanu Liviu Daniel şi Elena conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2095/2003 autentificat de notar public Mariana Lambrino;

-          teren în suprafaţă de 115,06 mp, identificat cu nr. cadastral 3716/1, proprietate SC JACOBS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3977/2001 autentificat de notar public Mariana Iosif;

-          teren în suprafaţă de 116,60 mp, proprietate SC GELADI SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3726/2001, rectificat sub nr. 3345/2003 de notar public Mariana Iosif, din care: teren de 20,84 mp,  identificat cu nr. cadastral 3716/3, înscris în Cartea Funciară sub nr. 23742 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6554/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa şi teren de 96,40 mp, identificat cu nr. cadastral 3716/2, înscris în Cartea Funciară sub nr. 23742 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 15159/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC GELADI SRL, Dlui. MOCANU LIVIU DANIEL, SC JACOBS SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 355/ 22.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 147815 / 15.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC GELADI SRL, Mocanu Liviu Daniel, SC JACOBS SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL PARTER cu 1E, str. Cişmelei nr. 18, teren în suprafaţă de 280,66 mp, proprietate SC GELADI SRL, Mocanu Liviu Daniel şi Elena, SC JACOBS SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 280,66 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 49 mp, identificat cu nr. cadastral 3716/2/1, este proprietate Mocanu Liviu Daniel şi Elena conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2095/2003 notar Mariana Lambrino;

-          teren în suprafaţă de 115,06 mp, identificat cu nr. cadastral 3716/1, este proprietate SC JACOBS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3977/2001 notar Mariana Iosif;

-          teren în suprafaţă de 116,60 mp, este proprietate SC GELADI SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3726/2001, rectificat sub nr. 3345/2003 de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de  mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada cu o deschidere de m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea spaţiului comercial parter cu un nivle pantru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de spaţii comerciale. Proiectul propune asigurarea a 4 locuri de parcare pe trotuarul din faţa clădirii, cu acces direct din strada Cişmelei.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 85,24 %                    C.U.T. propus = 1,70

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 380/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Secţiune prin teren

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 10570/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 8541/2006

- Aviz Mediu nr. 2227 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1499/2006

- Aviz Ministerul Sănătăţii nr. 1723/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL PARTER cu 1E, str. Cişmelei nr. 18, teren în suprafaţă de 280,66 mp, proprietate SC GELADI SRL, Mocanu Liviu Daniel şi Elena, SC JACOBS SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

±.o,oo = 2ă;——< ii i i i    ! i »- •

V ',    '    : l i b, * I    l '    ! I I I i

i . ■ - • i.    • 81 i ■»    • i.i.i i i i i

, i i i i • I i i 1 1| l i « I J I. I -L


?27?


----LIMITA ZONEI STUDIATE

----i LIMITA TERENULUI STUDIA


CONSTRUCȚIA PROPUSA

CAROSABIL

•; ,

. ■.'

TROTUARE .

SPATII VERZI


,00 = 2b?

^4-4


±0,00 = 25 8C


2S&7

pLAN URBANiST|C DE DETALIU . SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ

3. REGLEMENTARI L-X*! I

PLAN DE SITUAȚIE sc. 1:500

■ Str, Cișmelei nr. 18 Municipiul Constanța • '    ■ Eenef.: S.C. „GELADI” S.R.L.,

s.c. „jagobs” s.r.l.

"    •    și MOCANU LIVIU

întocmit:

S.C.-NAQ CONSULTIN COMPANY ” S.R.L.