Hotărârea nr. 354/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 176/2006 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+3E – ALIMENTATIE PUBLICA, PRESTARI SERVICII si BIROURI, sos. Mangaliei nr. 80B, proprietate Sapariuc Cristian

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 176/2006

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL P+3E – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, PRESTĂRI SERVICII şi BIROURI, şos. Mangaliei nr. 80B

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06. 2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 176/2006 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL P+3E – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, PRESTĂRI SERVICII şi BIROURI, şos. Mangaliei nr. 80B, teren în suprafaţă de 139 mp, în sensul refaţadizării şi supraetajării imobilului cu un nivel pentru locuinţă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 3206, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 7020 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 21125/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Sapariuc Cristian–Dimitrie şi Mariana, Bajdu Gheorghe conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1646/2005 autentificat de notar public Grosu George.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 176/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlor. SAPARIUC CRISTIAN-DIMITRIE şi BAJDU GHEORGHE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 354/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 78095 / 15.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Sapariuc Cristian–Dimitrie şi Bajdu Gheorghe pentru modificarea HCLM nr. 176/2006 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL P+3E – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, PRESTĂRI SERVICII şi BIROURI, şos. Mangaliei nr. 80B, teren în suprafaţă de 139 mp, proprietate Sapariuc Cristian–Dimitrie şi Mariana, Bajdu Gheorghe.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Sapariuc Cristian–Dimitrie şi Mariana, Bajdu Gheorghe conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1646/2005 autentificat de notar public Grosu George.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din intravilanul municipiului Constanta, vis-a-vis de Supermarket Billa.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 139 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la şoseaua Mangaliei cu o deschidere de 9 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea imobilului P+3E aprobat anterior pentru realizarea unei construcţii cu regim de inaltime P+3E cu destinaţia de spaţiu alimentaţie publică la parter - pizzerie, prestări servicii, birouri la etajele 1-3 şi locuinţă la etajul 4. Proiectul propune suplimentarea numărului de locuri de parcare cu un loc (de la 4 la 5).

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+3E.

P.O.T. aprobat = 84 %                        C.U.T. aprobat = 3,75

P.O.T. propus = 84 %                         C.U.T. propus = 4,72

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 383/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Faţade

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30528/2007

- Aviz Sanitar nr.2-1775/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr.A/1661/2007

- Aviz mediu nr. 1025 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 176/2006 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL P+3E – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, PRESTĂRI SERVICII şi BIROURI, şos. Mangaliei nr. 80B, teren în suprafaţă de 139 mp, proprietate Sapariuc Cristian–Dimitrie şi Mariana, Bajdu Gheorghe, în sensul refaţadizării şi supraetajării imobilului cu un nivel pentru locuinţă.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


P.U.D ; PLAN URBANISTIC DE DETALI

Modificare proiect Inițial la

conBtructic in curs dc execuție eu supraetajare cu un nivel Locuința PI.A3 - REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDA

LIMITA2ONASTUOIATA

E3 LIMITA TEREN AFERENT

n CONSTRUCȚIE PROPUSA A SE SUPRAETAJA n CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE PARCAJE EXISTENTE

□ PARCARE PROPUSA ] REGIM DE ÎNĂLȚIME ACCES IMOBIL

S construita existenta =S constr. pr. = 117n S deșt. exist.= 522mp S desf. pr. = 657mp P.O.T. = 84%

C.U.T. exist. = 3.75 C.U.T. propus = 4.72


SC PROIECT COMPANY CONSTRUCT S.R.L.

B-OUL TOMIS, NR 218

Bf Saporiuc Cristian si Mariana si Bajdu Gheorghf Adresa: sos. Mangaliei, nr. 80 B

Pr nr

IBM INISTRATOF

Arh. D Nochiu

îîwT

Sc

d : 200

uliu prmaci Mod, i icore pr oier. I lo imobil P*Jt

in curs de execut le-Suproetajore cu un mvecL'

Relalodizare. amenoj tril    locuința

FAZA

P U 0

PRQIECIAI

Arh. Q. NachiiL

jjftx

JESENAT

tng, Lucian Mot

Uoto

03/0/

Itllu planșa

REGLEMENTARI URBANISTICE

PI A3