Hotărârea nr. 353/2007

Hotarare privind modificare HCLM nr. 540/2006 in sensul schimbarii regimului de inaltime de la P+2E la S+D+P+5E, zona Faleza Nord langa bl. FZ14, teren in suprafata de 700 mp, proprietate SC NITALEXIL SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificare HCLM nr. 540/2006

în sensul schimbării regimului de înălţime de la P+2E la S+D+P+5E

zona Faleză Nord lângă bl. FZ14, teren în suprafaţă de 700 mp, proprietate SC NITALEXIL SRL

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 540/2006 în sensul schimbării regimului de înălţime de la P+2E la S+D+P+5E zona Faleză Nord lângă bl. FZ14, teren în suprafaţă de 700 mp, str. Pescarilor nr. 35B, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu asigurarea a 31 locuri de parcare în incintă.

     Terenul în suprafaţă totală de 700 mp,  este proprietate SC NITALEXIL SRL, fiind dobândit după cum urmează:

-          teren în suprafaţă de 550 mp, identificat cu nr. cadastral 10778/1, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2627/2006 autentificat de notar public Florin Vişan;

-          teren în suprafaţă de 150 mp, identificat cu nr. cadastral 20879, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 490/2007 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie.

 

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 540/2006 rămân neschimbate.

 

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC NITALEXIL  SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR353/ 22.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 54427 / 14.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC NITALEXIL SRL pentru modificarea HCLM nr. 540/2006 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 3 IMOBILE APARTAMENTE, zona Faleză Nord lângă bl. FZ14, teren în suprafaţă de 2093 mp.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 700 mp,  este proprietate SC NITALEXIL SRL, fiind dobândit după cum urmează:

-          teren în suprafaţă de 550 mp, identificat cu nr. cadastral 10778/1, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2627/2006 autentificat de notar public Florin Vişan;

-          teren în suprafaţă de 150 mp, identificat cu nr. cadastral 20879, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 490/2007 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 700 mp, se află în municipiul Constanţa, cartier Faleză Nord.

Propunerea – Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+D+P+5-6E cu destinaţia de bloc locuinţe – 23 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 5 locuri de parcare la nivelul solului şi a încă 26 locuri de parcare în subsol şi demisol.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 6,18 -14,06 m de la limita de sud-vest a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+D+P+5-6E.

P.O.T. aprobat = 49,74 %                   C.U.T. aprobat = 1,90

P.O.T. propus = 61,10 %                    C.U.T. propus = 5,15

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1616/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare

- Fotografii

- Simula 3D                           

- Secţiune

 

Avize utilitati                                                

- RAJA nr. 151/15429/S/2007                       

- ROMTELECOM nr. 602/2007                    

- TERMOELECTRICA nr. 2147/2007         

- CONGAZ nr. 6715/2007                             

- RADET nr. 304/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 540/2006 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 3 IMOBILE APARTAMENTE, zona Faleză Nord lângă bl. FZ14, teren în suprafaţă de 2093 mp, în sensul schimbării regimului de înălţime de la P+2E la S+D+P+5E pentru lotul 1, str. Pescarilor nr. 35B, teren în suprafaţă de 700 mp, proprietate SC NITALEXIL SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT        


A carosabil

0 mp

109.0 î mp

A sp. verde

700 mp

64.92 mp.

P.O.I.

0%

61.10%

C.U.T.

0

4.89