Hotărârea nr. 352/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E+M cu SPATIU COMERCIAL la PARTER, str. Ion Ratiu nr. 154, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Iasar Sinan si Mihaela

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E+M cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER,

str. Ion Raţiu nr. 154, teren în suprafaţă de 200 mp,

proprietate Iaşar Sinan şi Mihaela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E+M cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, cu asigurarea a 4 locuri de parcare în incintă, str. Ion Raţiu nr. 154, teren în suprafaţă de 200 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 11237, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 32585 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 7457/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Iaşar Sinan şi Mihaela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 578/2006 autentificat de notar public Stamule Daniela.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. IAŞAR SINAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 352/22.06.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 40984 / 29.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Iaşar Sinan privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E+M cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. Ion Raţiu nr. 154, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Iaşar Sinan şi Mihaela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 11237, este proprietate Iaşar Sinan şi Mihaela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 578/2006 autentificat de notar public Stamule Daniela.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă P-P+1E care se desfiinţează parţial şi un spaţiu comercial care se desfiinţează.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 200 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ion Raţiu cu o deschidere de 10,18 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+2E+M cu destinaţia de locuinţă cu spaţiu comercial la parter. Proiectul propune amenajarea a 4 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E+M.

P.O.T. existent = 74 %                        C.U.T. existent = 1,07

P.O.T. propus = 64 %                         C.U.T. propus = 3,52

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în PUG

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 86/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade - 2 variante

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  30567/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 464/2006

- Aviz Mediu nr. 438 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1627/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E+M cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. Ion Raţiu nr. 154, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Iaşar Sinan şi Mihaela.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 1

T

--.

1!

9,50


10. "9


PARTERPUD LOCUINȚA CU SPAȚIU COMERCIAL

S+P+2+M STR. ION RATIU NR. 154 CONSTANTA


2.3


REGLEMENTARI


LIMITA PROPRIETĂȚII

PARCAJE PROPUSE IN INCINTA PROPRIETĂȚII


necesar parcaje: 1 parcaj / 35mpAu comerț - 2 parcaje comerț 1 parcaj / lOOmpAulocuinta = 3parcaje locuința

amplasare parcaje : suprateran 2 locuri in garaj subteran 3 locu


POT existent = 74% POT propus = 64% CUT existent = 1,07 CUTpropus- 3,52
buc    camera de zi

4x


9,50


9,50


MANSARDA


BENEFICIAR:

IASAR SINAN SI MIHAELA


TITLUL PROIECT:


PUD LOCUINȚA CU SPAȚIU COMERCIAL STR. ION RATIU NR 154 CONSTANTA


TITLUL PLANȘEI


REGLEMENTARI


PROIEC

nr.1/200:


FAZA

P.U.D


ÎNTOCMIT:

Arh. Roxana Ciurea


VARIANTA 2ADATA

MAL2007


SCARA

1:200


PLANS/

A03A