Hotărârea nr. 351/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+5E, str. Sarmizegetusa nr. 8, teren in suprafata de 1152,80 mp, proprietate COMUNITATEA EVANGHELICA A GERMANILOR

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+5E,

str. Sarmizegetusa nr. 8, teren în suprafaţă de 1152,80 mp,

proprietate COMUNITATEA EVANGHELICĂ A GERMANILOR

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06 2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+5E, cu asigurarea a 20 locuri de parcare în incintă, str. Sarmizegetusa nr. 8, teren în suprafaţă de 1152,80 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 5928, , fiind înscris în Cartea Funciară sub nr.20432  aşa cum rezultă din Încheierea nr. 8431/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate COMUNITATEA EVANGHELICĂ A GERMANILOR conform actului de proprietate autentificat sub nr. 1461/1885, contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1389/1900.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, COMUNITĂŢII EVANGHELICE A GERMANILOR, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 351/22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 6633 / 19.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de COMUNITATEA EVANGHELICĂ A GERMANILOR privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+5E, str. Sarmizegetusa nr. 8, teren în suprafaţă de 1152,80 mp, proprietate COMUNITATEA EVANGHELICĂ A GERMANILOR.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 5928, este proprietate COMUNITATEA EVANGHELICĂ A GERMANILOR conform actului de proprietate autentificat sub nr. 1461/1885,  contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1389/1900, adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 3714/2000.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E şi a locuinţelor colective de înălţime mică şi medie P+3-4E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren există un imobil D+P+1E+M care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1152,80 mp, se află în municipiul Constanţa, zona centrală. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Sarmizegetusa cu o deschidere de 31,25 m şi la strada Dacia cu un front de 21,36m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+5E cu destinaţia de locuire colectivă – 16 apartamente. Proiectul propune amenajarea unui garaj pentru 18 autoturisme la demisol. Parterul blocului va permite parcarea a 2 maşini, la acest nivel fiind poziţionate doar holul de acces, nodul de circulaţie şi ghena de deşeuri menajere. Construcţia se va amplasa pe lotul de la strada Dacia, iar distanţa până la blocul P+4E situat spre sud-est va fi de 12 m.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+5E.

P.O.T. existent = 36,90 %                               C.U.T. existent = 1,24

P.O.T. propus = 58,50 %                                C.U.T. propus = 3,24

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4743/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Partiu etaj curent                             

- Desfăşurări de front stradal

- Simulare tridimensională

- Plan parcare demisol şi parter

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 10723 /2006

- Aviz Sanitar nr.2- 12379/2006

- Aviz Mediu nr. 7045 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1491/2006

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 1501/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+5E, str. Sarmizegetusa nr. 8, teren în suprafaţă de 1152,80 mp, proprietate COMUNITATEA EVANGHELICĂ A GERMANILOR.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 P.U.D.

IMOBIL D+P+5E

STR. SARMISEGETUZA NR. 8

REGLEMENTARI

LEGENDA

••••• Limita zonei studiate

| P.O.T = 50% C.U.T = max.4,6

S.C.MBVGRUPS.R.L.

CONSTANTA

IMOBIL D+P+5E

STR. SARMISEGETUZA NR. 8

PR.NR: 25 / 2006

beneficiar:

Comunitatea Evanghelica a germanilor

data:

06.2007

Desenat

Arh. T.Calota

Proiectat

Arh. T.Calota

planșa:

sc. 1/500

Sef proiect

Arh. M. Bell

REGLEMENTARI

Verificat firma

planșa