Hotărârea nr. 350/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE S+P+M+7E cu GARAJ la DEMISOL, SPATII COMERCIALE la PARTER si MEZANIN, bd. Ferdinand nr. 45, teren in suprafata de 390,60 mp, proprietate Zeido Zeido

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+M+7E cu

GARAJ la DEMISOL, SPAŢII COMERCIALE la PARTER şi MEZANIN,

bd. Ferdinand nr. 45, teren în suprafaţă de 390,60 mp,

proprietate Zeido Zeido

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+M+7E cu GARAJ la DEMISOL, SPAŢII COMERCIALE la PARTER şi MEZANIN, cu asigurarea a 21 locuri de parcare în garajul de la demisol, bd. Ferdinand nr. 45, teren în suprafaţă de 390,60 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul RAJA nr.1005/60435/2005.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 4196, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 10758  aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6100/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Zeido Zeido conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 741/2004 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. ZEIDO ZEIDO, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 350/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 37220 / 16.03.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Zeido Zeido privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE D+P+M+7E cu GARAJ la DEMISOL, SPAŢII COMERCIALE la PARTER şi MEZANIN, bd. Ferdinand nr. 45, teren în suprafaţă de 390,60 mp, proprietate Zeido Zeido.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral , este proprietate Zeido Zeido conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 741/2004 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime P+4-10E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 390,60 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Ferdinand cu o deschidere de 20,04 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime D+P+M+7E cu destinaţia de bloc locuinţe cu garaj pentru 21 maşini la demisol şi spaţii comerciale la parter şi mezanin. Etajele 1-7 vor adăposti 21 apartamente, astfel: 7 garsoniere, 7 apartamente de 2 camere şi 7 apartamente de 3 camere. Accesul la spaţiile comerciale se va realiza dinspre bd. Ferdinand. Intrarea locatarilor va fi din aleea existentă dinspre nord, iar accesul în garajul de la subsol se va face dinspre partea de nord-est a terenului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+M+7E.

P.O.T. propus = 84,26 %                    C.U.T. propus = 7,97

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5719/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Studiu însorire

- Desfăşurări de front stradal                         

- Secţiuni prin teren sc. 1:200

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 1005/60435/2005                          - Aviz  Brigada Pompieri nr.10534/2006

- SC ELECTRICA nr. 3895/2005                   - Aviz Sanitar nr.2-1/2006

- ROMTELECOM nr. 1905/2005                   - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/2253/2006

- TERMOELECTRIA nr. 5341/2005             - Aviz Direcţia de Cultură nr. 290/2006

- RADET nr. 5636/2005                                 - Aviz Mediu nr. 11/2006

- CONGAZ nr. 12968/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+M+7E cu GARAJ la DEMISOL, SPAŢII COMERCIALE la PARTER şi MEZANIN, bd. Ferdinand nr. 45, teren în suprafaţă de 390,60 mp, proprietate Zeido Zeido.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 LEGEN D>P1 - P16


LIMITA ZONEI S’

LIMITA TERENUI CONSTRUCȚIEI

CONSTRUCȚII E

menținute’

CONSTRUCpi

PROPUSE

CIRCULAȚIE

CAROSABILĂ

TROTUARE, ALI


CURȚI


SPAȚII VERZI


ACCESE PRINC ÎN CLĂDIRI REGIM DE INĂL

ACCESE AUTO INCINTĂ

LOCURI DE PAI PROPUSE

4RHISOFTsrl •


IMOBIL D ♦ P ♦ M ♦ 7,

B-DUL FERDINAND 45, CONSTAN1

Beneficiar: ZEIDO ZEIDO

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI

URBANISTICE

DESENAT

ARH. CORNESCU RA

ELABORAT

ARH. CORNESCU RA

ȘEF PROIECT

ARH.CORNESCU RA