Hotărârea nr. 35/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, bd. IC Bratianu zona Policlinica CFR, teren in suprafata de 400 mp, aflat in administrarea SN CFR, inchiriat catre SC AUTO GAZ TRADING SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO,

bd. IC Brătianu zona Policlinica CFR, teren în suprafaţă de 400 mp,

aflat în administrarea SN CFR, închiriat către SC AUTO GAZ TRADING SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, cu asigurarea a 3 locuri de parcare în incintă, bd. IC Brătianu zona Policlinica CFR, teren în suprafaţă de 400 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul se află în administrarea SN CFR conform ordinului nr. 197/1959 şi este închiriat către SC AUTO GAZ TRADING SRL conform contractului de închiriere nr. 525/2005 şi actelor adiţionale nr. 2/2006 şi 3/2006.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SN CFR, SC AUTO GAZ TRADING SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 35/ 30.01.2007

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 251 / 15.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC AUTO GAZ TRADING SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, bd. IC Brătianu zona Policlinica CFR, teren în suprafaţă de 400 mp, proprietate SN CFR, închiriat către SC AUTO GAZ TRADING SRL.

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul este proprietate SN CFR conform ordinului nr. 197/1959, închiriat către SC AUTO GAZ TRADING SRL conform contractului de închiriere nr. 525/2005 şi actelor adiţionale nr. 2/2006 şi 3/2006.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona culoarelor de protecţie faţă de infrastructura tehnică conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 400 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. IC Brătianu cu o deschidere de 38,50 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de spălătorie auto. Proiectul propune amenajarea a 3 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 6,50 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 22,75 %                    C.U.T. propus = 0,23

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3180/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 445/31967/2006                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  10673/2006

- SC ELECTRICA nr.  2335/2006                  - Aviz Sanitar nr.2- 11216/2006

                                                                        - Aviz Mediu nr. 6620 RP/2006

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1513/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, bd. IC Brătianu zona Policlinica CFR, teren în suprafaţă de 400 mp, proprietate SN CFR, închiriat către SC AUTO GAZ TRADING SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


«X----

V-

A ’

w


ADMINISTRATOR

PROIECTAT

Arit. D. Nachiu.A

Arh. D.Nachiu\\l?T A^

DESENAT

Arh. D. NachigX