Hotărârea nr. 349/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 570/2006 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL PARTER cu 1E+M, str. Ion Lahovari nr. 172 A, teren in suprafata de 100 mp, proprietate Zeicu Ion si Constanta Olga

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

modificarea HCLM nr. 570/2006

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL PARTER cu 1E+M,

str. Ion Lahovari nr. 172 A, teren în suprafaţă de 100 mp,

proprietate Zeicu Ion şi Constanţa Olga

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 570/2006 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL PARTER cu 1E+M, str. Ion Lahovari nr. 172 A, teren în suprafaţă de 100 mp, în sensul  executării de console la imobilul aprobat, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 8657, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 100393 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 56099/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Zeicu Ion şi Constanţa Olga conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3372/1998 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 570/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ZEICU ION, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR349/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 77639 / 14.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Zeicu Ion pentru modificarea HCLM nr. 570/2006 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL PARTER cu 1E+M, str. Ion Lahovari nr. 172 A, teren în suprafaţă de 100 mp, proprietate Zeicu Ion şi Constanţa Olga.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 8657, este proprietate Zeicu Ion şi Constanţa Olga conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3372/1998 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 100 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Ion Lahovari cu strada Flămânda cu o deschidere de 4,61 / 8,50 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajare spaţiului comercial existenet parter cu un etaj şi mansardă pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E+M cu păstrarea destinaţiei de spaţiu comercial la parter şi etajul 1, mansarda fiind destinată birourilor sau locuirii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. aprobat = 100 %                      C.U.T. aprobat = 2,77

P.O.T. propus = 100 %                       C.U.T. propus = 2,77

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1161/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 2217/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 570/2006 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL PARTER cu 1E+M, str. Ion Lahovari nr. 172 A, teren în suprafaţă de 100 mp, proprietate Zeicu Ion şi Constanţa Olga, în sensul  executării de console la imobilul aprobat.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU