Hotărârea nr. 348/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE HOTEL cu CORP S+P+3E, MODIFICARI la CORPURILE A si B EXISTENTE, str. Traian nr. 98, teren in suprafata de 1854,10 mp, proprietate SC COMTOURS SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE HOTEL cu CORP S+P+3E,

MODIFICĂRI la CORPURILE A şi B EXISTENTE,

str. Traian nr. 98, teren în suprafaţă de 1854,10 mp,

proprietate SC COMTOURS SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE HOTEL cu CORP S+P+3E, MODIFICĂRI la CORPURILE A şi B EXISTENTE, str. Traian nr. 98, teren în suprafaţă de 1854,10 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Terenul în suprafaţă totală de 1854,10 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 1324,10 mp, identificat cu nr. cadastral 10553, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 32565 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 3547/2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, proprietate SC COMTOURS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3238/1996 autentificat de notar public Grigore Păun;

-          teren în suprafaţă de 355 mp concesionaţi de SC COMTOURS SRL conform contractului de concesiune nr. 44066/2002 şi actului adiţional nr. 65115/2005;

-          teren în suprafaţă de 175 mp, aferent monumentului subteran, aparţinând domeniului public al municipiului Constanţa, care nu vor fi afectaţi de construcţie .

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC COMTOURS SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 348/ 22.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 77354 / 14.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC COMTOURS SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE HOTEL cu CORP S+P+3E, MODIFICĂRI la CORPURILE A şi B EXISTENTE, str. Traian nr. 98, teren în suprafaţă de 1854,10 mp, proprietate SC COMTOURS SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul este format din:

-          teren în suprafaţă de 1324,10 mp proprietate SC COMTOURS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3238/1996 autentificat de notar public Grigore Păun;

-          teren în suprafaţă de 355 mp concesionaţi de SC COMTOURS SRL conform contractului de concesiune nr. 44066/2002;

-          teren în suprafaţă de 175 mp, aferent monumentului subteran, aparţinând domeniului public al municipiului Constanţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime P+3-4E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1854,10 mp, se află în municipiul Constanţa, vis-a-vis de parcul gării CF. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Traian şi bd. 1 Decembrie 1918.

Propunerea - Pe acest amplasament se propun: extinderea hotelului cu un corp S+P+3E, modificări la corpurile A şi B existente pentru realizarea unui complex hotelier cu regim de înălţime S+P+3E. Proiectul propune suplimentarea numărului de unităţi de cazare de la 83 la 125, iar locurile de parcare (total 35) vor fi asigurate astfel : 9 locuri la subsol, 14 locuri în parcarea dinspre bd. 1 Decembrie, 9 locuri înspre strada Traian, 3 locuri în incinta proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+3E.

P.O.T. existent = 29,91 %                   C.U.T. existent = 2,8058

P.O.T. propus = 67,80 %                    C.U.T. propus = 3,60

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                             Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1635/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  30611/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 6427/2007

- Aviz Mediu nr. 4229 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1711/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 636/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE HOTEL cu CORP S+P+3E, MODIFICĂRI la CORPURILE A şi B EXISTENTE, str. Traian nr. 98, teren în suprafaţă de 1854,10 mp, proprietate SC COMTOURS SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                  

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                 

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

 

 

parcare BCR. 37.70


—°T--—

38.57

3tL60    .    \

/    38.64

O

/    ^3881

38.75

| ■ 1 .

_*    n

fl / fl    ’

MMfRIVfT AL RRIMARIEI

3 ijBir, i?6

DOM PRIVAT AL PRIMĂRIEI


DOM.PRIi AL PRLr,


(RIÂ\

\ *

/

z

\ \

< ‘    / k

inTPÎ^ADIÂ

DOM PRIVAT o    JJ

PRIMĂRIEI

parcare Hotei Mana

punct terne subteran

JW6

construcție PZ in execuție /