Hotărârea nr. 347/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+3-4E, str. Grigore Tocilescu, teren in suprafata de 235 mp, proprietate Deacu Alina Georgiana

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+3-4E,

str. Grigore Tocilescu, teren în suprafaţă de 235 mp,

proprietate Deacu Alina Georgiana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+3-4E, cu asigurarea a 5 locuri de parcare în incintă, str. Grigore Tocilescu, teren în suprafaţă de 235 mp, documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul ENEL ELECTRICA nr.  6023688/2006.

           Terenul în suprafaţă totală de 235 mp este proprietate Deacu Alina Georgiana, fiind dobândit după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 153 mp, identificat cu nr. cadastral 18638, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 50039 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 259/2006 eliberată de OCPI Constanţa, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 523/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif;

-          terenul în suprafaţă de 81 mp, identificat cu nr. cadastral 100820, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 103531 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 8283/2007 eliberată de OCPI Constanţa, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 968/2007 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Drei. DEACU ALINA GEORGIANA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 347/ 22.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 77668 / 14.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Deacu Alina Georgiana privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+3-4E, str. Grigore Tocilescu, teren în suprafaţă de 234 mp, proprietate Deacu Alina Georgiana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 235 mp este proprietate Deacu Alina Georgiana, fiind dobândit după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 153 mp, identificat cu nr. cadastral 18638 conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 523/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif;

-          terenul în suprafaţă de 81 mp, identificat cu nr. cadastral 100820 conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 968/2007 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor şi a echipamentelor publice conform PUZ Peninsulă aprobat prin HCLM nr. 416/2003.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 235 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Grigore Tocilescu cu o deschidere de 16,50 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+3-4E cu destinaţia de locuinţe colective – 3 apartamente - cu spaţii comerciale la parter. Proiectul propune asigurarea a 5 locuri de parcare în incintă – parcare acoperită.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+3-4E.

P.O.T. propus = 77 %             C.U.T. propus = 2,80

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4676/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 157/15175/2007                                       - Aviz  Brigada Pompieri nr.  6008792007

- ENEL ELECTRICA nr. 6023688/2006                   - Aviz Sanitar nr.2- 10789/2007

- ROMTELECOM nr. 1728/2006                              - Aviz Mediu nr. 5948 RP/2007

                                                                                    - Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 706/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+3-4E, str. Grigore Tocilescu, teren în suprafaţă de 235 mp, proprietate Deacu Alina Georgiana.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT             

 


' /    / f

| <0 / /

/ L

1 11 B

J=S„i

*• •" .

c ’•    ,

• * .7* A****^j-*

' -• 1 -r *’

Cc

.*■/ j-- ‘ ' ■

r^'-n ,

”*• 1 l''

cszr^

•'V'*

: / / B

u v020

2007

Denumire proiect PUD-LOCUINTE COLECTIVE P+3 4 CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER

.ocalitatea    CONSTANTA

Beneficiar    DEACU ALINA GEORGIANA

Scara

1:500

.A //

Denumire planșa

PLAN DE SITUAȚIE - REGLEMENTARI

Data 05—2007 | Faza PUD |Plansa nrA10