Hotărârea nr. 346/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 256/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE S+P+4E+M, al. Murelor nr. 37, teren in suprafata de 1149,92 mp

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 256/2005

privind aprobare PUD – CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+4E+M,

al. Murelor nr. 37, teren în suprafaţă de 1149,92 mp

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 256/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+4E+M, al. Murelor nr. 37, teren în suprafaţă de 1149,92 mp, în sensul  construirii unui imobil apartamente D+P+7E pe terenul în suprafaţă de 600,12 mp, proprietate Caramihale Constantin, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Celelate articole ale HCLM nr. 256/2005 rămân neschimbate.

              Terenul în suprafaţă de 600,12 mp, identificat cu nr. cadastral 15583/2/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 100711 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 65543/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Caramihale Constantin conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1552/2004 autentificat de notar public Borună Chiraţa şi contractului de partaj voluntar nr. 5288/2006 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CARAMIHALE CONSTANTIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 346/ 22.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 61325 / 10.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Caramihale Constantin şi Zisu Zisu privind modificarea HCLM nr. 256/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+4E+M, al. Murelor nr. 37, teren în suprafaţă de 1149,92 mp, proprietate Caramihale Constantin şi Zisu Zisu.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 600,12 mp, identificat cu nr. cadastral 15583/2/1, este proprietate Caramihale Constantin conform contractului de vânzare – cumpărare nr.                                              1552/2004 autentificat de notar public Borună Chiraţa şi contractului de partaj voluntar nr. 5288/2006 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află în curs de construire o scară de bloc, conform AC nr. 103/2006.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1149,92 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se renunţă la edificarea celei de-a doua scări a blocului aprobat, în locul ei dorindu-se realizarea unui imobil cu 28 apartamente, în regim de înălţime D+P+7E. La demisol vor fi amenajate 5 locuri de parcare, restul de 23 necesare fiind asigurate la nivelul solului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+7E.

P.O.T. aprobat = 36 %                        C.U.T. aprobat = 2,30

P.O.T. propus = 62,32 %                    C.U.T. propus = 5,36

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1411/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Partiu etaj curent, plan parter, plan demisol                        

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30604 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 5507/2007

- Aviz Mediu nr. 3655 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 256/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+4E+M, al. Murelor nr. 37, teren în suprafaţă de 1149,92 mp, proprietate Caramihale Constantin şi Zisu Zisu, în sensul  construirii unui imobil apartamente D+P+7E pe terenul în suprafaţă de 600,12 mp, proprietate Caramihale Constantin.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 
P.U.D.


IMOBIL

ALEEA MURELOR,LOT! COMSI

M.tS

, ASAME»- 5RQIAT


AS I


îm’-t:

APAsrAHPreSECȚIUNE CARACTERISTICA

LEOKNDA

S TEREN

COEFOEN'IURBANSTC

B o B o Limita zonei studiate

ț    [ Amplasament studiat S=600,12mp

Functuni existente

Din acte - 800,12 mp

Dtn maturatori =800,12 mp

SC

so

EXISTENT

0,00 mp

0,00 mp

PRODUS

374,00 mp

3684,80 mp

POT.

0,00%

62,32%

Locuințe individuale ex stente

C.U.T.

0,00

5.38


Locuințe colective existente

Teren aferent construcțiilor

Teren liber de construcții

Circulați auto existente

Circulați pxetonale existente

Spati plantate existente

Locuri de parcare existente

Functuni propuse

Construcții propuse Circulați pietonale propuse

Circulați auto propuse Locuri de parcare propuse la sol

Terasa circulabtia

Spati plantate propuse Suprafața maxima ediflcaoiia Regim de alinire propus

Accese auto propuse Accese in clădire