Hotărârea nr. 345/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE DEPOZIT CEREALE si LOCUINTA de SERVICIU, extravilan, parcela A157/3, teren in suprafata de 1,70 ha, proprietate Ruca Mihai

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE DEPOZIT CEREALE şi LOCUINŢĂ de SERVICIU,

extravilan, parcela A157/3, teren în suprafaţă de 1,70 ha,

proprietate Ruca Mihai

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE DEPOZIT CEREALE şi LOCUINŢĂ de SERVICIU, cu asigurarea a 22 locuri de parcare în incintă, extravilan, parcela A157/3, teren în suprafaţă de 1,70 ha, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţilor din avizele ROMTELECOM nr.92/2007 şi CN ADN nr. T 12715/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 414, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 29112 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16855/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Ruca Mihai  conform contractului de schimb nr. 196/2002 autentificat de notar public Jean Dumitra.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. RUCA MIHAI, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 345/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 72430 / 14.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Ruca Mihai privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE DEPOZIT CEREALE şi LOCUINŢĂ de SERVICIU, extravilan, parcela A157/3, teren în suprafaţă de 1,70 ha, proprietate Ruca Mihai.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 414, este proprietate Ruca Mihai  conform contractului de schimb nr. 196/2002 autentificat de notar public Jean Dumitra.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor agroindustriale conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1,70 ha, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada DJ 156 cu o deschidere de 38,02 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter cu supantă cu destinaţia de hală depozitare cereale, vestiare şi a unui imobil parter - locuinţă de serviciu. Proiectul propune amenajarea în incintă a 22 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 35 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter înalt.

P.O.T. propus = 6,44 %                      C.U.T. propus = 0,067

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 238/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Secţiuni

- Partiu

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 746/44025/2005                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  600701/2005

- ENEL ELECTRICA nr.  2880/2005                        - Aviz Sanitar nr.15783/2005

- ROMTELECOM nr. 92/2007                       - Aviz Mediu nr. 437 RP/2006

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 2114/2005

                                                                        - Aviz CN ADN nr. T 12715/2007

                                                                        - Aviz IPJ nr. 30184/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE DEPOZIT CEREALE şi LOCUINŢĂ de SERVICIU, extravilan, parcela A157/3, teren în suprafaţă de 1,70 ha, proprietate Ruca Mihai.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


_tP.IB .ED._

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

HÂi 0ETO2. eSRSÂU,VES™», LOCJMSBMT0R SI JtATEfflMjE MMÎtCSMSTAOTMKTISĂWLWÂBea *«7/î


P2 REGLEMENTARI URBANISTICE


IESE»»

1

LIMITA ZONEI STUDIATE

CONSTRUCȚII EXISTENTE

MENTMJTE

LIMITA TERITORIULUI AFERENT

CONSTRUCȚIEI PROPUSE

CONTUR INDICATIV AL

CONSTRUCȚIEI PROPUSE

ALINIAMENT PROPUS

ALINIAMENT OBLIGATORIU

A

ACCESE PRINCIPALE

IN CONSTRUCȚII

p. P’1

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM

PLANTAȚII. SPATII VERZI AMENAJATE

EXISTENTE MENȚINUTE

PLANTAȚII ALINIAMENT. SPATII VERZI

AMENAJATE PROPUSE

ZONA PROTEJATA CU VALOARE ISTORICA

ELEMENTE OECORATIVE, MOBILIER URBAN

CIRCULAȚII PIETONALE MAJORE

STRĂZI. PROFILURI CARACTERISTICE

GARAJE SUBTERANE

LRCAJE

I    I

INTRĂRI IN GARAJE

51.04

COTE DE NIVEL

1

SECȚIUNI PRIN TEREN

17

644% 1

REGIM OE ÎNĂLȚIME

—nnl

0.067 |decodeslgn


ÎNTOCMIT Arh MARIUS IU GA Arh. IGNIS OUVAGl