Hotărârea nr. 344/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PARC CONTAINERE MODULARE, incinta Port Constanta Nord danele 89-90-91, teren in suprafata de 1616 mp, teren proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC, investitie realizata de CNFR NAVROM SA Galati

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

AMENAJARE PARC CONTAINERE MODULARE,

incintă Port Constanţa Nord danele 89-90-91, teren în suprafaţă de 1616 mp,

teren proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC,

investiţie realizată de CNFR NAVROM SA Galaţi

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PARC CONTAINERE MODULARE, incintă Port Constanţa Nord danele 89-90-91, teren în suprafaţă de 1616 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC, conform HG nr. 517/1998, modificata şi completată de HG nr. 464/2003 şi inchiriat către COMPANIA DE NAVIGAŢIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM SA conform contractului de închiriere nr. 2284/2006, anexa 1 şi a actelor adiţionale din 2007.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, CN APMC, CNFR NAVROM SA Galaţi, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 344/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 70876 / 14.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PARC CONTAINERE MODULARE, incintă Port Constanţa Nord, teren în suprafaţă de 1616 mp, teren proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC, investiţie realizată de CNFR NAVROM SA Galaţi.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul este proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC, conform HG nr. 517/1998, modificata şi completată de HG nr. 464/2003 şi inchiriat către COMPANIA DE NAVIGAŢIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM SA conform contractului de închiriere nr. 2284/2006, anexa 1 şi a actelor adiţionale din 2007.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor portuare conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1616 mp, se află în municipiul Constanţa, incintă Port Constanţa Nord, zona danelor 89/90/91.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unui parc de 5 containere cu destinaţia de grup sanitar, sală de mese şi cazare cu caracter provizoriu pentru personalul de siguranţă a barjelor din danele 89-90-91. În incintă se vor asigura 5-6 locuri de parcare.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 8,30 %                      C.U.T. propus = 0,08

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Axonometrie

- Fotografii

 

Avize                                      

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30506 /2007

- Aviz Sanitar nr.26 /2007

- Aviz Mediu nr. 1765 RP/2007

- Decizie CNZC nr. 881/2007

- Aviz CN APMC nr. 154/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJARE PARC CONTAINERE MODULARE, incintă Port Constanţa Nord, teren în suprafaţă de 1616 mp, teren proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC, investiţie realizată de CNFR NAVROM SA Galaţi.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 EXISTENTE

S teren

l6£,0sp (cf acte de mchriere]

S. care sobri.

120Dnp

S. petond

16OD«P [neasenaiat - CONVEX)

p.aT

0/XS

□li.

WX

PROPUSE

S-terenstud.

6090,0«p

Stere jnchnol

3964,43»p docare

S. teren oaect PUO

I6«^p

Sconstrucli

134,50» * cantanere iodul ore

S-plotfon»

386,0»

S parca pxito

78,46bp

Scarosobri

344,92» - in menta

S jordwere

M#«P

S spațiu verde

811,82»

PD.T. ensten

ODOX

□LT. existen

OAOZ

P O T P^s

8,302

CM propus

0,3028-ttwl 1o«MM w

fe •• i


I1IM0U IMIIVUMIAI IM hiâliHAPi NH 057 Ut ^\(Xî5/?M Mutul 0rj4 W5Î03 Uj A, ot 5, cqM 503H’h VAII MCA ANOHrifSCUDenumire : P UD. -AMENAJARE PARC CONTAINERE MODULARE

SI 1MPREJMUIRE-GARD INCINTA

Adresa ZONA DANELOR MINIERE 89/90/91, INCINTA PORT, mun Constanto

Beneficiar: C.N. ADMINISTRAȚIA PORT MARITIM C-TA INVESTIȚII REALIZATA DE C.NFR.NAVROM GALAȚI

PR NR. 45/2006 FAZA: P.U.D.

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE' DANA 90 PORT C-TA

PLANȘA

A