Hotărârea nr. 342/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E, str. Tractorului nr. 17 lot 2, teren in suprafata de 235 mp, proprietate SC ROMSTAL LEASING IFN SA

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E,

str. Tractorului nr. 17 lot 2, teren în suprafaţă de 235 mp,

proprietate SC ROMSTAL LEASING IFN SA

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E, cu asigurarea a 4 locuri de parcare în incintă, str. Tractorului nr. 17 lot 2, teren în suprafaţă de 235 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 6477/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 52643 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 14677/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC ROMSTAL LEASING IFN SA conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2525/2006 autentificat de notar public Cristina Budei, dat în folosinţă SC BREAK BULK SERVICES SRL conform contractului de leasing financiar nr. 82373/2006.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC ROMSTAL LEASING IFN SA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.342/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 45469 / 13.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC BREAK BULK SERVICES SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E, str. Tractorului nr. 17 lot 2, teren în suprafaţă de 235 mp, proprietate SC ROMSTAL LEASING IFN SA

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 6477/2, este proprietate SC ROMSTAL LEASING IFN SA conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2525/2006 autentificat de notar public Cristina Budei, dat în folosinţă SC BREAK BULK SERVICES SRL conform contractului de leasing financiar nr. 82373/2006.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren s-a obţinut AC nr. 2060/2005 pentru un imobil P+1E care s-a executat doar la stadiul de fundaţie, construcţie care se păstrează.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 235 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Tractorului cu o deschidere de 12.56 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+2E cu destinaţia de birouri. Proiectul propune amenajarea a 4 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. propus = 34,25 %                    C.U.T. propus = 1,14

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4833/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Declaraţie autentificată sub nr. 2200/2006 de

- Reglementări edilitare sc.1:500                                notar public Monica Pop

- Partiu                       

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30515 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 829/2007

- Aviz Mediu nr. 813 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1619/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E, str. Tractorului nr. 17 lot 2, teren în suprafaţă de 235 mp, proprietate SC ROMSTAL LEASING IFN SA.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU— LIMITA ZONEI STUDIATE —i LIMITA TERENULUI AFERENT . CONSTRUCȚIEI PROPUSE S=235m.p. CLĂDIRI EXISTENTE MENȚINUTE LOCUINȚE

CLÂDÎRÎ' EXISTENTE MENȚINUTE DOTÂRi


STRÂZi Șl TROTUARE EXISTENTE

SPATII VERZI DE ALINIAMENT EXISTENTE

CONSTRUCȚIE EXISTENTA.,CARE VA Fi DESFIINȚATĂ

ALiNIERE FRONT CONSTRUIT - PROPUNERE PARCAJ PROPUS ÎN INCINTĂ

ACCES CAROSABIL ACCESE PIETONALE

IMOBIL-BIROURI P+2 PROPUS

A.C, = 80,50 mp.

A. D.=268,60mp.ARH. DOINA POENARU

007/2002


Semnaturq Scara 1:500


Titlul proiectului ELABORARE RLLEXPENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+2-BIROURI Șl ÎMPREJMUIRE, CTR.TRACTORULUI NR.17 Localitatea: CONSTANTA


■%06


Faza

PU.D.


Mi


Data


Titlul planșei PLAN    z

REGLEMENTARI


5lansa nr. A ?