Hotărârea nr. 341/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 401/2005 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE PENTRU LOCUINTE, zona Caminului de Pensionari

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 401/2005

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

LOTIZARE PENTRU LOCUINŢE, zona Căminului de Pensionari

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 din HCLM nr. 401/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – LOTIZARE PENTRU LOCUINŢE, zona Căminului de Pensionari, teren în suprafaţă de 5017 mp, proprietăţi private, în sensul schimbării regimului de înălţime aprobat pentru lotul 1 de la P+2E la D+P+3-4E cu funcţiunea de locuire colectivă şi asigurarea câte unui loc de parcare pentru fiecare unitate locativă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele RAJA nr.35/2712/2007 şi ENEL ELECTRICA nr.7020390/2007.

Terenul în suprafaţă de 498 mp care reprezintă lotul 1, identificat cu nr. cadastral 12811/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 44184 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 66573/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Panait Cristian Gabriel conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2475/2006 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 401/2005 rămân neschimbate.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. PANAIT CRISTIAN GABRIEL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 341/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 38905 / 24.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Panait Cristian Gabriel pentru modificarea HCLM nr. 401/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – LOTIZARE PENTRU LOCUINŢE, zona Căminului de Pensionari, teren în suprafaţă totală de 5017 mp, proprietăţi private.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul în suprafaţă de 498 mp care reprezintă lotul 1, identificat cu nr. cadastral 12811/1, este proprietate Panait Cristian Gabriel conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2475/2006 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform HCLM nr. 401/2005.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 498 mp, se află în municipiul Constanţa în vecinătatea Căminului de Pensionari de pe strada Unirii, Faleză Nord.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune modificarea regimului de înălţime aprobat pentru lotul 1 de la P+1-2E la D+P+3-4E pentru funcţiunea de locuire colectivă – 19 unităţi locative. Proiectul propune amenajarea în incintă a unei parcări pentru 19 autoturisme.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 3 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+3-4E.

P.O.T. aprobat = 45 %                        C.U.T. aprobat = 2,30

P.O.T. propus = 52 %                         C.U.T. propus = 2,50

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 10/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu, plan circulaţii demisol şi parter       

- Studiu însorire                      

- Volumetrie

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 35/2712/2007                                - Aviz  Brigada Pompieri nr.30523/2007

- ENEL ELECTRICA nr.7020390/2007        - Aviz Sanitar nr.2-2268/2007

- CONGAZ nr. 2181/2007                              - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/1665/2007

- TERMOELECTRIA nr. 801/2007              

- ROMTELECOM nr. 77/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem modificarea HCLM nr. 401/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – LOTIZARE PENTRU LOCUINŢE, zona Căminului de Pensionari, teren în suprafaţă de 5017 mp, proprietăţi private, în sensul schimbării regimului de înălţime aprobat pentru lotul 1 de la P+2E la D+P+3-4E cu funcţiunea de locuire colectivă.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT