Hotărârea nr. 340/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, str. Simion Barnutiu nr. 31-33, teren in suprafata de 136 mp, proprietate Mustafa Nejmedin

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M,

str. Simion Bărnuţiu nr. 31-33, teren în suprafaţă de 136 mp,

proprietate Mustafa Nejmedin

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.06.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, cu amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Simion Bărnuţiu nr. 31-33, teren în suprafaţă de 136 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 10327/1/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 34043 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 7191/2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Mustafa Nejmedin conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 165/2003 autentificat de notar public Mariana Lambrino şi nr. 246/2004 autentificat de notar public Jean Dumitra.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. MUSTAFA NEJMEDIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.340/ 22.06.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 18676 / 21.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Mustafa Nejmedin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, str. Simion Bărnuţiu nr. 31-33, teren în suprafaţă de 136 mp, proprietate Mustafa Nejmedin.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 10327/1/1, este proprietate Mustafa Nejmedin conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 165/2003 autentificat de notar public Mariana Lambrino şi nr. 246/2004 autentificat de notar public Jean Dumitra.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă care se desfiinţează.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 136 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Simion Bărnuţiu cu o deschidere de 6,03 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul permite amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la limita dinspre stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. propus = 69,80 %                    C.U.T. propus = 2,12

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1674/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Acord autentificat sub nr. 430/2006 de notar

- Reglementări edilitare sc.1:500                                public Anastase Eugen George

- Partiu                                                                        - Studiu geotehnic

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 9541 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, str. Simion Bărnuţiu nr. 31-33, teren în suprafaţă de 136 mp, proprietate Mustafa Nejmedin.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

PUD

fl REGLE -£-11 MENTARI


PUD - LOCUINȚA P+1E+M STR. SIMION BARNUTIU NR31-LOT01. LOC. CONSTANTA-JUDEȚUL CONSTANTA


Aie>arS'e&C


N. <


încadrare in zona


3î<


QOCiS-e


Ce'w''c


c <-


LEGENDA :

UM|TA ZONE| STUDIATE CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE CONTUR INDICATIV CONSTRUCȚIE PROPUSA LIMITA TERENULUI AFERENT CONSTR. PROPUSE


ALINIAMENT PROPUS CIRCULAȚIE CAROSABILA TROTUARE EXIS -TENTE MENȚINUTE


SPATII VERZI PROPUSE SECȚIUNI PRIN TEREN


▲ ACCESE PRINCIPALE IN CLĂDIRI


Benefcar MUSTAFA NEJMEDI^

4(

rji ;

lot.01-CONSTANTA


2000 S.R.L. Oenjue praect.LocuințaRIE NR.M3 A CAM. 202 CONSTANTA sh;S,mionBQrnut.u-nc31 0241/ 966822

O R C J B/ 286/ 899. CU


Scara

M-5001

uătă


dec


Titlu planșa

REGLEMENTARI