Hotărârea nr. 34/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Buciumului nr. 4, teren in suprafata de 160 mp, proprietate Negoita Constantin si Negoita Andreea Lorica

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Buciumului nr. 4, teren în suprafaţă de 160 mp,

proprietate Negoiţă Constantin şi Negoiţă Andreea Lorica

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, cu amenajarea unui loc de parcare în incintă, str. Buciumului nr. 4, teren în suprafaţă de 160 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15572, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 46574 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 2106/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Negoiţă Constantin şi Negoiţă Andreea Lorica conform contractului de vânzare – cumpărare nr.161/2006  autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. NEGOIŢĂ CONSTANTIN, Drei. NEGOIŢĂ ANDREEA LORICA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 34/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 94 / 11.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Negoiţă Constantin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Buciumului nr. 4, teren în suprafaţă de 160 mp, proprietate Negoiţă Constantin şi Negoiţă Andreea Lorica.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15572, este proprietate Negoiţă Constantin şi Negoiţă Andreea Lorica conform contractului de vânzare – cumpărare nr.161/2006  autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se desfiinţează parţial.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 160 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Buciumului cu o deschidere de 7,76 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune desfiinţarea unei camere dinspre stradă, extinderea spre partea posterioară a lotului şi mansardarea parţială a imobilului pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 55,70 %                   C.U.T. existent = 0,56

P.O.T. propus = 52 %                         C.U.T. propus = 1,03

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3135/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 8409 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Buciumului nr. 4, teren în suprafaţă de 160 mp, proprietate Negoiţă Constantin şi Negoiţă Andreea Lorica.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT